Høyres Anna M. Martin om kapasitetsutfordringer innenfor barnehager og skoler

"Politikk handler om å sette mål, velge kurs, prioritere ressursbruk og gjennomføre tiltak". Dette sa Høyres Anna N. Martin under bystyrets budsjettdebatt ikveld. Hun viste til kapasitetsutfordringer innenfor barnehager og skoler i dag. 

-Framover bør kommunen i større grad vurdere kapasitet i skoler og barnehager når det tas stilling til utvikling av nye boligområder.  Vi klarer ikke å løse alle oppgaver i 2018. De utfordringer som jeg har beskrevet må vi også komme tilbake til senere ved behandling av kommende budsjetter og økonomiplaner", sa Anna N. Martin blant annet. Hun er medlem av Utvalg for Oppvekst og opplæring.

Her kan du lese hele innlegget til Anna N. Martin:"Ordfører!

Innenfor virksomhet barn og unge er det et reelt effektiviseringskrav i størrelsesorden 8 mill. kroner. Kommunen kan ikke la være å gi nødvendige lovpålagte barneverntjenester eller lovpålagte tjenester til ressurskrevende brukere eller deres foreldre.

Skolene er underfinansiert med omkring 3 mill. kroner i fht. ressursfordelings-modellen.

Det er kapasitetsutfordringer innenfor barnehager og skoler i dag. Framover blir det stor vekst i barnehagealdersgruppen og antall barn i grunnskolealder øker jevnt.

Barnehagekapasiteten, spesielt i Søndre Slagen og Sentrum, må økes allerede i budsjettet for 2019.

Det er positivt at utbyggingen av Presterød ungdomsskole igangsettes i 2018 og at utbyggingen av Presterød barneskole skal være ferdig i 2019/2020. Kapasiteten ved Ringshaug barneskole og etter hvert også ved Vear skole blir utvidet med paviljonger.

Det er behov for å rehabilitere deler av bygningsmassen ved andre skoler, men det er ikke innarbeidet midler til dette i økonomiplanen.

Framover bør kommunen i større grad vurdere kapasitet i skoler og barnehager når det tas stilling til utvikling av nye boligområder.

Politikk handler om å sette mål, velge kurs, prioritere ressursbruk og gjennomføre tiltak.

Vi klarer ikke å løse alle oppgaver i 2018. De utfordringer som jeg har beskrevet må vi også komme tilbake til senere ved behandling av kommende budsjetter og økonomiplaner".

Anna N. Martin (H)

Medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring