Anna N. Martin (H): "Vanskelig å finne evnerike barn i mengden"

-Tønsberg kommune er den eneste kommunen i Norge som har en veileder når det gjelder barn og unge med stort læringspotensial, med fokus på HELE oppvekstløpet fra barnehage og ut grunnskolen. Kommunene Bærum og Stavanger er de to kommunene som kom tidligst på banen, men de har bare fokus på barn i grunnskolen.

Dette skriver Høyres Anna N. Martin i en kronikk på tb.no idag.

https://www.tb.no/meninger/skole/tonsberg/vanskelig-a-finne-evnerike-barn-i-mengden/o/5-76-644357


Ikke tilfeldig

At Tønsberg kommune er blant de første med en slik veileder er ikke tilfeldig. I november 2015 behandlet bystyre saken om en privat skole for evnerike barn. Samtidig ba Høyre og andre posisjonsparti rådmannen om å vektlegge arbeidet for å gi elever i Tønsberg-skolene tilpasset opplæring, herunder evnerike elever. Det ble ikke noen skole, men barna som har læringspotensial utover det vanlige er ikke glemt.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra barnehage, skole, PP-tjenesten og fagenhet «Oppvekst» har utarbeidet en veileder som inneholder kjennetegn på barn og unge med stort læringspotensial, hvordan disse barna kan identifiseres i barnehager og skoler, og Tønsberg kommunes rutiner og saksgang.

En skattejakt

Finne og identifisere evnerike barn er faktisk en skattejakt. Man har kjennetegn og beskrivelse av dem, men det gjør ikke jakten lettere.

Ifølge Jøsendal utvalget, som ble opprettet i 2015, kan en skjule sine talent for å bli inkludert blant jevnaldrende. Ofte er dette jenter som er usikre og engstelige. Eller en kan ha en funksjonshemning eller lærevanske i tillegg til at de er evnerike. Eleven blir ikke identifisert som evnerik på skolen, fordi systemet fokuserer på svakhetene framfor styrkene.

Det er snakk om anslagsvis 6–15 barn i Tønsberg-barnehagen og 11–30 elever i Tønsber-gskolen.

Dette dreier seg om barn og unge med høy yteevne på intellektuelle, kreative og/eller kunstneriske områder, som har usedvanlig gode lederegenskaper, eller som gjør det eksepsjonelt bra innenfor ulike områder.

Utviklingen er ofte asynkron, for eksempel ved at noen barn i 4–5 års alderen vil kunne ha intelligente samtaler med voksne, men likevel ikke være i stand til å knytte sine egne sko.

Ta kontakt med barnehage og skole

Foreldre som kjenner egne barn best oppfordres til å ta kontakt med ansatte på barnehage og skole.

Jeg tror på at denne veilederen kan bidra til at barn og unge med stort læringspotensial i større grad blir sett, blir forstått og får en barnehage- og skolehverdag som er bedre tilpasset deres behov og evner.

Skolene i Tønsberg har fokus på å ha læringsnivå tilpasset alle elever, både de sterke og de svake.

Anna Nilsen Martin

Medlem i utvalg for oppvekst og opplæring. Andre nesteleder i Tønsberg Høyre.

Tønsberg