Ros til Incestsenteret i Tønsberg bystyre

Incestsenteret i Vestfold fikk i kveld bystyrets godkjennelse av forslaget til budsjett for 2017. På tvers av partigrensene ble det gitt stor ros til daglig leder Mary-Ann Oshaug og senteret generelt. Blant de som snakket varmt om betydningen av Incestsenteret var Ole Sverre Lund, bystyrerepresentant for Høyre og leder av utvalg for oppvekst og opplæring. Hans innlegg følger nedenforl

"Bystyret behandlet i oktober-møtet ”handlingsplan mot vold i nære relasjoner”. I denne framgår at Incestsenteret er en viktig samarbeidspartner i Tønsberg kommunes bestrebelser for å motvirke vold i nære relasjoner.

Bystyret skal ta stilling til Incestsenterets budsjettforslag for 2017. Den økonomiske rammen er økt med 3%. I tillegg er det innarbeidet økte lønnsmidler som følge av at fem ansatte tilstås lønn som fagarbeidere. Det er bra at ansatte tilegner seg større kompetanse. Av et totalt budsjett på i underkant av 8 mill. kroner skal Tønsberg kommune betale ca. kr 223.000.

Jeg forutsetter at bystyret vil vedta framlagt forslag til budsjett for 2017.

Det er viktig at flest mulig har kunnskaper om senterets virksomhet. Jeg vil derfor henlede oppmerksomheten på saksdokumentene som fortjener omtale.

Incestsenteret i Vestfold ble stiftet som en Støttetelefon i 1988. I 1991 ble Støttetelefonen omdannet til Incestsenteret i Vestfold, og senteret flyttet inn i nybygd hus i Glitneveien 22.

Senteret er døgnåpent og gir tilbud til incest- og seksuelt misbrukte jenter, gutter, kvinner, menn, deres pårørende og overgripere. Incestsenteret er organisert som en privat stiftelse og representerer et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Senterets målsetting er å:

 1. Bekjempe incest ved å påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn.
 2. Synliggjøre og drive forebyggende arbeid og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv.

Bl. saksdokumentene ligger det en svært fyldig årsrapport for 2015. Denne gir sannsynligvis svar på de fleste spørsmål som interesserte måtte ha vedrørende senterets virksomhet. For å illustrere Incestsenterets betydning trekker jeg fram noen få opplysninger:

 • I tillegg til Helse Sør-Øst (RHF), deltar 12 Vestfold-kommuner i samarbeidet
 • Tønsberg er vertskommune
 • I 2015 mottok Incestsenteret
  • 17 685 telefonhenvendelser (11% økning fra 2014)
  • 4 233 henvendelser på SMS (14% økning fra 2014)
  • 711 henvendelser på epost (16% økning fra 2014)
 • 442 personer var i 2015 innom senteret for å motta en eller annen form for hjelp. Den største andelen av de besøkende var bosatt i Tønsberg kommune
 • Senteret har til sammen 19 ansatte, hvorav 8 er heltidsansatte og 11 er deltidsansatte. Samtlige ansatte er kvinner.

Helt til slutt vil jeg berømme incestsenteret for en god og informativ hjemmeside som det er dokumentert blir brukt mye.

 Jeg ønsker Incestsenteret lykke til videre med deres viktige arbeid".