"Re og Tønsberg styrkes som attraktiv turist og destinasjonsregion".

Tønsberg bystyre besluttet i kveld å trekke saken om anskaffelse av reiselivstjenester.Saken fremmes igjen når administrasjonen har fremskaffet informasjon som kan belyse saken bedre,

Men det store flertallet i bystyret var positive til at Tønsberg går inn i dette samarbeidet. Blant dem som talte varmt for deltagelse, både for Tønsberg og Re kommuner, var Høyres representant Frank Pedersen. Her følger hans innlegg før saken ble vedtatt trukket,

"Et skritt i riktig retning for å styrke reiselivet og bidra til en styrkning av Tønsberg som turistby og vertskap for alle. Sammen skal hoteller, fylkeskommunen, kommuner og næringen styrke destinasjonsutvikling og markedsføringstiltak  for kommunen vår. Et spleiselag med en fin drening av virkemidler.

Forutsetningen om at Re får samme mulighet fortsetter vi den positive prosessen mot en felles likeverdig kommune og vil styrke fellesskapet ytterligere.

Bakgrunnen for initiativet er et ønske fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennom prosjektet ”restrukturering av reiselivsselskapene i Norge” om å styrke og samle ressursene. Et ønske om å tydeliggjøre rollefordelingen som har resultert at Visit Vestfold er opprettet.

Gjennom dette vedtaket får Tønsberg og Re en mulighet til å styrke bostedattraktiviteten og omdømme. I tillegg vil dette spleiselaget bidra til lokal sysselsetting, støtte oppunder kommunens næringsliv og resultere i at vi styrker samhandlingen mellom næring og kommune. Samtidig vil dette kunne bidra til økt aktivitet og tilbud til våre innbyggere.

 En viktig forutsetning er også at kommersielle og ikke kommersielle bedrifter/organisasjoner inviteres med slik at man står samlet om satsningen. Lokal verdiskaping er viktig og dette kan bidra til økt aktivitet og tilleggsomsetning som bidrar til at vi holder liv i deres virksomheter.

Ansvaret ligger hos næringen. Markedsføring, salg og utvikling av reiselivsprodukter er næringens ansvar. Det betyr at vi legger til rette for og støtter oppunder de produkter næringen selv utvikler. Samtidig får vi en mer effektiv bruk av ressurser som kommer kommunen til gode.

 Med dette grepet styrkes Re og Tønsberg som en attraktiv turist og destinasjonsregion".