Anskaffelse av reiselivstjenester

Med riktig bruk av ressurser, kan tjenesten gi Tønsberg det nødvendige løft som gjør oss attraktive sammen med Re i fremtiden.
Saken om anskaffelse av reiselivstjenester ble i forrige bystyremøte trukket, men har til bystyremøtet 14. desember kommet tilbake med presiseringer og tydeliggjøring. Sist vi debatterte saken i Bystyret ble medlemskap i Visit Vestfold og andre involveringer kommunen var delaktig i ,som Pulserende Kystperle, diskutert.

Slik det fremstår nå tror jeg det er riktig og viktig å iverksette arbeidet med anbudet. Igjen så fremstår saken som et spleiselag med ansvar plassert hos næringen med bidrag fra kommunen. Ser vi helhetlig på det vil vi kunne få til en på langt nær komplett profilering og omdømmebygging av vår kommune. 

Vi har 3 elementer som vi har behandlet i Bystyret i høst:

1. Eierskap i pulserende kystperle
2. Styrking av kommunikasjon og informasjonsarbeidet i kommunen 
3. Kjøp av reiselivstjeneste

Tar vi med strategisk næringsplan som kommer ut på høring til våren og vedtak forventet til sommeren 2017, vil vi få en helhetlig og gjennomarbeidet strategi, gitt brukt riktig, som på en god måte griper inn i hverandre og som fremhever Tønsberg som en attraktiv kommune som bosted, bedriftsetablering, turisme og med synliggjøring av et mangfold av tilbud.

Visit Vestfold tilbyr en grunnpakke som består av elementene 1,2 og 3 i dokumentet "samhandling for utvikling og vekst". Profilering - informasjon om Vestfold - nye opplevelses effekter. Pakke 5; vertskap, kompetanse og nettverk er det jeg oppfatter som en tilleggstjeneste. Det vil da være en forutsetning at medlemmer fra næringen inkluderer denne tjenesten, slik at vertskapsrollen i form av fysisk turistinformasjon ivaretas i Tønsberg. Spesielt da det legges til grunn at kommunene ikke skal behøve å sette av egne dedikerte ressurser til reiselivsarbeid. 

I kveld ble det vedtatt følgende: 
  • Tønsberg kommune lyser ut anbud om kjøp av reiselivstjenester til kr. 10 per innbygger.
  • Det settes som forutsetning at Re kommune får mulighet til å kjøpe de samme tjeneste til samme betingelser som Tønsberg kommune frem til kommunesammenslåing.
  • Administrasjonen gis fullmakt til å utvide anbudsrammen dersom det skulle bli nødvendig.
  • Rådmann/ordfører tar kontakt med styret i Visit Vestfold med anmodning om at selskapet endrer vedtektene slik at åpnes for   at også Vestfold fylkeskommune og kommuner i Vestfold kan være medlemmer på linje med andre rieselivsøktører.
  • Rådmann/ordfører ber også om at styret alternativt gjør en vurdering om det kan være hensiktsmessig at Visit Vestfold kan gjøres om til et AS hvor Vestfold fylkeskommune og kommuner i Vestfold kan bære aksjonærer sammen med andre aktuelle reiseligsaktører.  Det kan nevnes at Visit Telemark AS har en slik løsning i sitt fylke.

Sett fra mitt ståsted er vi i ferd med å utvikle elementer som med riktig bruk av ressurser, kan gi Tønsberg det nødvendige løft som gjør oss attraktive sammen med Re i fremtiden. 

Så kan vi med denne satsingen leve opp til Bjørnstjerne Bjørnsons tekst i den sangen vi alle "bør" kjenne godt:

"Du mer enn tusenaars, gamle by som løfter flaget i dag mot sky og hører tolket av hele folket dit gamle ry. 

Du skinned fagert i morgengry og endnu staar du i dag som ny og bryter baner, hvor hvite svaner mot maalet fly. 

Saa stig med landet i morgen ny, du mer end tusenaars gamle by. Nu er det daget, nu løftes flaget med gammelt ry".Frank Pedersen (H), Utvalg for næring- og samfunnsutvikling


Mål og aktiviteter for Visit Vestfold 2017-2019:  http://innsyn.v-man.no/tbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016069594&dokid=815349&versjon=1&variant=A&

Saksfremlegg i bystyret: http://innsyn.v-man.no/tbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016069594&dokid=815222&versjon=1&variant=P&