Tønsberg bystyre sa ja til utvidelse av Belmar barnehage

- Dette er en hyggelig sak. Slik innledet Høyres leder av Utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund, bystyredebatten om godkjennelse av Belmar barnehage igår. Lund viste til at antall innbyggere og barnetallet i Tønsberg øker fremover. Med bystyrets ja til utvidelsen, blir behovet for barnehageplasser i sentrum dekket.Lund ønsket Belmar barnehage lykke til videre med driften i utvidede lokaler til beste for barna og deres foresatte. Han minnet også bystyret om posisjonspartienes forpliktelse fra den felles politiske plattformen de vedtok for inneværende valgperiode: 2015-19: 
  1. Å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i kommunen
  2. Ha full likestilling mellom private og offentlige barnehager

Her er Lunds innlegg i sin helhet:

Bystyret har tidligere i år behandlet to viktige saker som må ses i sammenheng med denne saken.

  1. Sak 17/2017 (behandlet i bystyret 15.03.17) – Barnehage- og skolestruktur – Sikring av tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i fht økt folketall.
  2. Sak 40/2017 (behandlet i bystyret 19.04.2017) – Utvidelse av barnehagekapasitet høst 2017

Antall innbyggere og barnetallet i Tønsberg øker i årene framover. Det er positivt, men det medfører noen utfordringer for kommunens tjenester, bl.a. i skoler og barnehager.

Ved behandling av disse to sakene har bystyret vedtatt:

  1. Prinsipper som skal være førende for administrasjonens videre arbeid for å sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet framover.
  2. Hvordan behovet for barnehageplasser høsten 2017 skal dekkes.


Det er behov for flere barnehageplasser i sentrum. Belmar barnehage startet driften i 2010 med midlertidig godkjenning for 18 barn. Den ble endelig godkjent i 2015. I 2017 kjøpte eierne (Remida AS) naboeiendommen (Stiftsgården). Barnehagen kan med utvidelsen ha plass til 75 barn, dersom alle barna er over 3 år. Ved denne utvidelsen blir behovet for barnehageplasser i sentrum dekket. Merutgiftene i 2017 blir finansiert i perioderapport 2.

Partiene i posisjonen har i Politisk plattform 2015-2019 bl.a. blitt enige om:

  1. Å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i kommunen
  2. Ha full likestilling mellom private og offentlige barnehager

Jeg anbefaler selvfølgelig rådmannens innstilling. Samtidig ønsker jeg Belmar barnehage lykke til videre med driften i utvidede lokaler til beste for barna og deres foresatte, sa Ole Sverre Lund (H).