Digitale løsninger i helsesektoren

E-helse – et samlebegrep for digitale løsninger og systemer innenfor helse- og omsorgssektoren.

E-helse er et veldig viktig tema.

Administrasjonen i Tønsberg kommune ble ved budsjettbehandlingen for 2016 bedt om å fremme en sak som belyser de strategier og tiltak som trengs for å sikre moderne IKT-løsninger innenfor helse-og omsorgssektoren.

 Denne bestillingen har vi nå fått.

Bystyret er bedt om å ta saken med vedlegg, «e-helse i Tønsberg 2016 – strategi og tiltak» til etterretning, samtidig som tiltakene følges opp i budsjettprosessen for 2017. Saken har vært behandlet i utvalg for helse og omsorg som enstemmig fulgte rådmannens innstilling. Referatet og vedtaket fra møtebehandlingen i utvalget ser ut til å være utelatt i saken for bystyret.

Den nye kommunerollen etter samhandlingsreformen innebærer et større ansvar for helhetlige helse-og omsorgstjenester til befolkningen. Denne sektoren er en av de mest kunnskaps-, teknologi og informasjonssensitive sektorene. Økt digitalisiering vil bidra til bedre kvalitet og en mer effektiv helse- og omsorgstjeneste. E-helse er en forutsetning for bruk av velferdsteknologi.

Tønsberg er pilotkommune for kommunenes helse og omsorgstjenester inn i Pasientsikkerhetsprogrammet «i trygge hender». http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

Gjennom blant annet dette programmet er det også fokusert på E-helse og IKT-utfordringer. Tønsberg kommune har også et eget forum for velferdsteknologi og bystyret har vedtatt en egen plan for velferdsteknologi (By-089/16).

Gevinstrealiseringen ved bruk av e-helse blir som et kinderegg; 3 ting på en gang; økt kvalitet, spart tid og unngåtte kostnader.

Administrasjonen har gjennom «E-helse i Tønsberg 2016 – strategier og tiltak» laget et godt grunnlag for videre arbeid for dette saksområdet hvor det påpekes gevinster og utfordringer ved bruk av e-helse sammen med nødvendige tiltak og strategier.  

I gårsdagens bystyremøte ble det enighet om å tiltre administrasjonens konklusjon om at prioritering og fokusering på e-helse i Tønsberg kommune er nødvendig for kvalitet på tjenestene, pasientsikkerhet og helhetlig pasientforløp.  


Aksel Haraldsen, bystyrerepresentant (H)


SAK 114/16; E-helse i Tønsberg kommune 2016Illustrasjonsfoto: Colourbox