Effektiv informasjon og tydelig kommunikasjon

Det sentrale i utarbeidelse av en kommunikasjonsstrategi er å stille seg spørsmålet: Hvor vil vi? Hva har vi behov for? Hvilke ressurser trenger vi?

 

Bystyret har fått fremlagt en positiv og meget viktig sak for innbyggerne, næringslivet og vår kommunen.En sak som kan resultere i at også vi politikere kan involveres og inkluderes i resultatet når det foreligger.

Dette er helt klart et riktig og positivt skritt på veien til en effektiv informasjon og tydelig kommunikasjon. Så vel intern og ekstern kommunikasjon/informasjon er like viktig å jobbe med.

Har man en god intern kommunikasjon er det med på å styrke omdømme utad.

Dette er en sak som mange er opptatt av og hvor det ligger forventninger om at resultatet av arbeidet skal slå positivt ut.

Det er et behov for å styrke kommunens nærhet til innbyggerne gjennom kommunikasjon.Saksfremlegget er godt beskrevet, men det er viktig å ha fokus på å styrke den konkrete kommunikasjonen.

Sett utenfra kan det oppleves som man ikke har tid eller ressurser til å håndtere dagens behov for kommunikasjon og informasjon.

I den vedlagte kommunikasjonsstrategien kan det være en idé å innarbeide konkrete tiltaksplaner for bl.a. sosiale medier, beredskapsplan, pressehåndtering, nettsider og internkommunikasjon

Det sentrale i utarbeidelse av en kommunikasjonsstrategi er å stille seg spørsmålet: ” Hvor vil vi? Hva har vi behov for? og hvilke ressurser trenger vi?

Først da kan vi egentlig ta stilling til selve organisering av en kommunikasjonsavdeling. Organiseringen er allerede langt på vei planlagt og det i seg selv er positivt. Men i det videre arbeidet er det viktig å se på organiseringen slik at den blir i tråd med den kommunikasjonsstrategi som blir utarbeidet.

Saken tar for seg økonomiske midler til ansatte som søkes innarbeidet i budsjettet for 2017. Etter min mening er det i arbeidet med å styrke kommunens informasjons – og kommunikasjons strategi også etterhvert behov for å se på muligheten for et eget informasjons og kommunikasjons budsjett.

Et grunnbudsjett som støtter oppunder de konkrete tiltaksområdene som jeg refererte til tidligere.

Dette er nok en av mange saker fremover som vi tenker kan ha betydning for den kommende kommunesammenslåingsprosessen. Derfor kan det være greit å heve blikket, tenke langsiktig, strategisk og kommunisere til Re de tankene vi har til en fremtidig kommunikasjonsavdeling og strategi. Det å bygge en ny kommune sammen skal kommuniseres og gode planer og strategier kan være fornuftig å ha i bakhodet når selve strategiarbeidet skal starte.

Frank Pedersen (H), bystyremedlem og medlem av utvalg for næring og samfunnsutvikling

Konklusjon: Det anbefales å opprette en kommunikasjonsavdeling i Tønsberg kommune som sikrer kontinuerlig fokus på omdømmebygging inkludert intern- og ekstern kommunikasjon. Det skal videre utarbeides en ny kommunikasjonsstrategi basert på en behov- og målanalyse.

Planen angir strategiske veivalg på kommunikasjonsområdet, som skal bidra til å styrke kommunens ømdømme. Gjennom planen tar kommunen et proaktivt grep om kommunikasjonen og dialogen med brukere. Planen skal bidra til å sikre:

  • Realisering av kommunens ambisjon.
  • Etterlevelse av kommunens verdier.
  • En gjennomtenkt kommunikasjon om kommunens formål, planer og aktiviteter.
  • Ivaretakelse av de ulike målgrupper/interessenters behov for kommunikasjon.
  • Gjennomføring av effektmålinger knyttet til omdømmet.
  • Anvendelse av aktuelle digitale verktøy som hovedsporet i fremtidig dialog med brukere, samarbeidspartnere og innbyggere.
  • Nødvendig prioritet og ressursallokering til kommunikasjonsarbeidet.
  • En organiseringen som støtter opp om vår felles kommunikasjonsplattform med fokus på kontinuerlig forbedring av intern og ekstern kommunikasjon.

Kilde: Tønsberg Kommune