Sems Ole Sverre Lund (H) optimistisk for Sems fremtid i bystyret i kveld

-Tiden er inne for å satse på Tønsberg Vest. Semsbyen er en viktig del av dette området. Som representant for Høyre og beboer i Semsbyen er det gledelig å kunne si at foreliggende høringsutkast til planprogram tilrettelegger for et betydelig løft. Når de tiltak som skisseres i planprogrammet er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet.

Dette sa  Ole Sverre Lund da bystyret i kveld saken om Overordnet plan for Sem – Varsel om planoppstart og planprogram på høring. 


Her kan du lese hele innlegget:   

Ordfører!

Samfunnsplanlegging tar tid.

Bakgrunn:

I 2014 vedtok bystyret at det skulle utarbeides en helhetlig plan for handel og næringsliv i Semsbyområdet. Dette ble fulgt opp i 2016 da bystyret vedtok at oppstart med områderegulering kunne varsles. I saken ble planområdet  konkretisert. Høsten 2016  ble det framlagt en mulighetsstudie. I 2017 vedtok bystyret at «Oslomodellen» skal benyttes.

Løft for Semsbyen:

Tiden er inne for å satse på Tønsberg Vest. Semsbyen er en viktig del av dette området.

Som representant for Høyre og beboer i Semsbyen er det gledelig å kunne si at foreliggende høringsutkast til planprogram tilrettelegger for et betydelig løft. Når de tiltak som skisseres i planprogrammet er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet.

Mål og tiltak:

I planprogrammet er fastsatt mål som skal være realisert i 2025:

  • Semsbyveien gjennom sentrum skal framstå som bygate med saktegående trafikk og miljøberikende elementer.
  • Semsbyen skal ha et kompakt og attraktivt senter med eget torg med aktiviteter

Det foreslås bl.a.:

  • Området for sentrumsformål skal reduseres noe for å gjøre sentrum mere kompakt.
  • I og rundt sentrum skal forhold legges til rette for gående og syklister.
  • Bedre tverrforbindelser skal etableres.
  • Det skal utvikles folkestier mot turområdene vest for Semsbyen.
  • I tillegg til hovedtorget ved Døvlesenteret, skal flere andre plasser og grøntarealer utvikles.
  • I tilknytning til stasjonsbygningen anbefaler planprogrammet at det etableres en nærmiljøpark hvor stasjonsbygningen gis en sentral funksjon.
  •  Det skal etableres ny entreplass og aktivitetspark på Sem skole.

Kommunale tjenester:

Områdeplanen er viktig. I sammenheng med denne er det viktig at kommunen følger opp med gode kommunale tjenester i skole, barnehager, helse- og omsorgstjenester og ungdomsklubb.

Torg

Administrasjonen anmodes om å framlegge en sak vedrørende torget på Sem. Dette dreier seg om å få fjernet et gjerde som i dag hindrer framkommelighet og adkomst mellomforretninger. Saken er komplisert som følge av privatrettslige forhold. Vi folkevalgte må gjøre det vi kan for å få løst denne saken. Jeg er villig til å bruke de virkemidler som kommunen har til rådighet.

Høring:

Jeg forutsetter at kommunen informerer godt om planprogrammet og frist for innspill når planprogrammet nå blir lagt ut på høring. Jeg håper at lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner på Sem engasjerer seg og fremmer innspill i høringsperioden.

 

Ole Sverre Lund (H)