"Glem Vestfjordforbindelsen, nå er det på tide å se framover"

Stortingsrepresentant KÅRSTEIN EIDEM LØVAAS (H)  har også engasjert seg i debatten om fastlandsforbindelsen. I denne kronikken i Tønsbergs Blad  skriver han bl.a.:"En grunn til at debatten lever videre, oppgis å være manglende faktakunnskap og at demokratiet ikke er ivaretatt.  Fakta er at det helhetlig for regionen og lokalpolitisk er fattet 10 vedtak for en nord-syd forbindelse med ca. 93% flertall."

Nedenfor kan du lese kronikken i sin helhet:

Tønsbergregionen med ca. 80000 innbyggere og flere titalls tusen besøkende har stort behov for nye trafikkløsninger. Tverrforbindelsen mellom Færder og Tønsberg er sentral. En grundig og demokratisk prosess har vist at den mest moderne, miljøvennlige og effektive forbindelsen vil gå langs en nord-syd akse.  Når Vestfjordforbindelsen(VFF) allikevel nå lanseres på nytt, er det grunn til å minne om at den tidligere er utredet og ikke anbefalt. Først og fremst fordi den ikke oppfyller de målene vi ønsker å nå. VFF vil bidra til nyskapt trafikk på øyene uten å ha avlastende effekt for Tønsberg sentrum. En forbindelse vestover vil også bidra til økt trafikkbelastning og negative arealkonsekvenser i Stokke.

Om man allikevel i kampen mot fakta og demokratiske prosesser, skulle lykkes i å piske liv i VFF-alternativet, blir resultatet at vi ender opp med – ingenting! Denne konsekvensen er det viktig å ha klart for seg. Det betyr stans i det videre arbeidet og en ytterligere utsettelse og sløsing med tid og penger for et prosjekt som allerede er ti år forsinket pga prosessen i 2003.  

En grunn til at debatten lever videre, oppgis å være manglende faktakunnskap og at demokratiet ikke er ivaretatt.  Fakta er at det helhetlig for regionen og lokalpolitisk er fattet 10 vedtak for en nord-syd forbindelse med ca. 93% flertall:

Stokke i 2009: «Hvis VVF gjennom Stokke skal realiseres, må den i tunnel gjennom Stokke frem til E18».

Nøtterøy mars 2014. Ny forbindelse mot nord vedtatt med 33 mot 8 stemmer. Mars 2015: Ny forbindelse mot nord vedtatt med 32 mot 8 stemmer
Tjøme mars 2014 og mars 2015: Ny forbindelse mot nord vedtatt med 15 mot 4 stemmer
Tønsberg mars 2014 og mars 2015: Ny forbindelse mot nord, enstemmig
Stokke mars 2014 og april 2015: Ny forbindelse mot nord, enstemmig
Vestfold fylkeskommune april 2014 og mars 2015: Ny forbindelse mot nord, nær enstemmig

Det faglige grunnlaget har flere ganger blitt utredet og senere kvalitetssikret. VFF har også blitt utredet nøye. Et nærmere blikk viser at VFF svarer dårlig på bymiljøutfordringene og skaper mest ny trafikk og klimagassutslipp. Men det finns mer kunnskap. Er VFF mer samfunnssikker eller bidrar den til et mer effektivt transportsystem enn nord-syd alternativet? Nei, dessverre. Scorer VFF bedre når det gjelder verdifullt kulturlandskap og bruk av høyproduktiv matjord, da? Nei, igjen. En ny veilinje i dagen i Stokke (som de altså har sagt nei til) må gå igjennom verdifulle rekreasjonsområder, landbruksarealer, naturtyper og spesielle kulturmiljø. Og, om den legges i tunnel, forsvinner fordelen med en rimeligere løsning.

Men noe positivt må det jo være? Skal ikke folk flest til Torp og sydover? Nei. I dag er under 20 % av reisene vestover og sydover til Stokke og Sandefjord, mens ca. 80 % skal til Tønsberg eller videre nordover. Bo- og arbeidsmarkedet kan utvides, men tyngdepunktet er fortsatt nordover. Skal man mot syd, vil man spare noen få minutter med VFF, men det blir lite sammenlignet med samfunnsbesparelsen, når de fleste skal nordover. Og, Vestfolds største byområde, Tønsberg, trenger å få ledet trafikken ut av selve sentrum for å kunne videreutvikle en moderne by. Veksten skal i hovedsak tas ved kollektivbruk og sykkel når været tillater det, men det faktum at folk faktisk skal inn til byen, gjenstår like fullt.

I utredningen er VFF med vei i dagen på «Stokkesiden» lagt til grunn for kostnadsberegningene. Sandefjord aksepterer ikke denne løsningen bl.a. av hensyn til ikke-prissatte konsekvenser som natur, miljø, kultur og landbruk. Det betyr at VFF kun vil være akseptabel som tunnelløsning.  Det dyreste konseptet, med minst trafikk – vil umulig kunne finansieres.

Når så regjeringen i tillegg har anbefalt å gå videre med nord-alternativene, begynner det å bli på tide å se fremover. Det er en tid for alt, også å innse at beslutninger er tatt, enten man er enig eller uenig. Det tror jeg vi skylder velgerne etter denne altfor lange og kostbare prosessen.