Høyre ønsker Skagerak International School velkommen til Tønsberg

Ole Sverre Lund (H), listekandidat og leder for Utvalg for oppvekst og opplæring

Etter å ha vurdert økonomi, skolestruktur og behov ønsker Høyre  Skagerak International School velkommen til Tønsberg! Høyre mener at Tønsberg kommune har behov for tilbudet som denne skolen tilbyr. Som et tillegg til kunnskapsskolen med muligheter for alle.  

 
Det er Ole Sverre Lund,  listekandidat og leder for Utvalg for Oppvekst og opplæring som opplyser dette til Høyre.  Saken er nå under behandling i de politiske organer i Tønsberg. Søknaden fikk positivt flertall da utvalget behandlet den forleden med støtte fra H/FrP, KrF, MDG og V. Mens Ap og SV stemte imot rådmannens innstilling. 

Her er Ole Sverre Lunds innlegg i Utvalg for oppvekst og omsorg:

-Vi vil sørge for gode skoler med tilstrekkelig kapasitet der elevene trives, mestrer, tilegner seg kunnskaper og utvikler gode sosiale ferdigheter, sier han og fortsetter:

-Høyre har en positiv holdninger til friskoler. Friskoler kan være et godt supplement til den offentlige skolen. Friskoler kan skape sunn konkurranse og bidrar til å gi foreldre og elever valgmuligheter. I Tønsberg har foreldre allerede i dag gode alternativer til den offentlige skolen.

 I Tønsberg kommune er det 9 kommunale barneskoler, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler, 4 ungdomsskoler og 4 private skoler (Elihu kristne grunnskole, Granly skole, Jareteigen Montessori skole og Wang Ung). I tillegg er det private skoler i våre nabokommuner. 7,6% av elevene i Tønsberg går pr. dato i private grunnskoler. Tilsvarende tall for Vestfold er 4,9% og i landet som helhet 4,0%.

Tidligere i denne kommunestyreperioden har bystyret behandlet to andre søknader om etablering av friskoler. I Høyre tvilte vi oss fram til å anbefale søknaden fra IMPIGRO i 2015, men vi stemte i 2018 i mot at Heltberg skulle få anledning til å etablere grunnskole i Tønsberg. Utdanningsdirektoratet ga ingen av disse skolene tillatelse til å etablere seg i kommunen vår.

 Høyre vurdert spesielt tre forhold i denne saken:

 Økonomi

På den ene side vil etablering av ny friskole vil over tid koste penger for kommunen. Vi mister inntekter i form av trekk i rammetilskuddet. Vi vil få økte kostander til bl.a. helsesøstertjeneste, PPT og skoleskyss. Det er et åpent spørsmål om utgiftsreduksjoner vil kompensere fullt ut for redusert rammetilskudd.

 På den annen kan en internasjonal skole øke næringsattraktiviteten i kommunen, og bidra til å skape nye arbeidsplasser som kan tiltrekke seg nye innbyggere med høy kompetanse. Dette vil øke kommunens skatteinntekter. Det er usikkerhet knyttet til dette, men det er potensiale for høyere skattevekst, isolert sett, enn reduksjonen i rammetilskuddet.

Skolestruktur

Vear ble del av Tønsberg kommune 01.01.17. Vear skole videreutvikles.  Dette fikk følger for elevgrunnlaget til Sem skole og Byskogen skole.

 Vi har skolekapasitetsutfordringer i deler av kommunen og ledig kapasitet i andre deler. Det er et åpent spørsmål i hvilken grad etablering av en ny friskole i sentrum vil påvirke kapasitetsutfordringene. En ny friskole kan bidra til at kommunen vil ha tilstrekkelig skolekapasitet en stund framover.

Behov

Høyre mener at Tønsberg kommune har behov for det skoletilbudet som Skagerak International School vil tilby. Tilbud om internasjonale skoler er en viktig faktor for mange barnefamilier ved valg av arbeids- og bosted. Internasjonale skoler tilbyr et multikulturelt miljø som mange ønsker å være del av.

Konklusjon:

 I denne saken er det ikke tvil i Høyre. Vi ønsker Skagerak International School velkommen til Tønsberg og støtter rådmannens innstilling.

 Behandling i UOO

Ved behandlingen i UOO stemte FRP, H, V, KRF og MDG for rådmannens innstilling, mens AP og SV stemt i mot.

Det betyr at bystyret sannsynligvis vil anbefale at Skagerak International School gis anledning til å etablere seg i Tønsberg. Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør saken.

 Ole Sverre Lund (H)

 Leder i utvalg for oppvekst og opplæring