Høyre vil ha klima- og miljøspørsmål høyere på den politiske dagsordenen

Bystyremedlem Frank Pedersen (H), medlem av Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling, fikk enstemmig tilslutning til sitt klimaforslag i bystyret onsdag.

Tønsberg Høyre vil sette klima- og miljøspørsmål høyere på den politiske dagsordenen. Ett viktig tiltak er ifølge Frank Pedersen (H) nedsettelse av et tverrpolitisk klimapanel. I siste bystyremøte fikk forslaget hans enstemmig tilslutning.


-Det grønne skiftet utføres lokalt. Og kommunen spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Da er det viktig at vi ikke mister fokuset.  Med et tverrpolitisk sammensatt klimapanel sikrer vi at tiltak følges opp og at det blir fokus på videre arbeid med klima-, miljø- og energiplanen, opplyser Frank Pedersen og viser til at de kommunene som får til skikkelig endring, er dem som klarer å løfte klima og miljøspørsmål opp til en del av alt de holder på med i kommunen.

-Høyre arbeider for at Tønsberg skal bli en klimaklok kommune. Og her kan det tverrpolitiske klimapanel blant annet fokusere på å få med seg innbyggere og næringsliv i et samarbeid med kommunen, fortsetter bystyremedlem Frank Pedersen som er medlem av Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling.

Frank Pedersen fremmet Høyres forslag i forbindelse med bystyrets behandling av saken om Klimautslipp 2017 fra Tønsberg kommune sine virksomheter

-Grønn omstilling er en prioritert oppgave for Høyre. Vi ønsker grønne løsninger, og for oss er det viktig at vi bidrar til en konstruktiv og fremoverlent klima- og miljøpolitikk. Med vår politikk skal vi farge dette området grønt!

Her er Franks innlegg i bystyret i sin helthet:

 Ordfører,

Hva er et klimaregnskap? Kommunen spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Det grønne skiftet utføres lokalt. Kommunene som får til skikkelig endring, er kommunene som klarer å løfte klima og miljøspørsmål opp til en del av alt de holder på med i kommunen

Grønn omstilling er en prioritert oppgave for Høyre. Høyre ønsker grønne løsninger og for oss er det viktig at vi bidrar til en konstruktiv og fremoverlent klima- og miljøpolitikk. Høyres politikk på dette området skal farges grønt! Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet.          Et klimaregnskap baseres på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer.

Summen av alle utslipp er kommunens fotavtrykk. Fotavtrykket skapes på ulike nivå, fra direkte utslipp fra kilder som kommunen eier eller disponerer, for eksempel forbruk til egne biler, maskiner, og oppvarming til indirekte utslipp knyttet til innkjøp av energi.

Man må også ta med indirekte utslipp fra kilder som kommunen ikke har kontroll over, men som likevel er et resultat av kommunens aktivitet som for eksempel utgifter til jobbreiser og utslipp fra leverandører.

Hovedtrekket i klimaregnskapet for 2017 er en nedgang fra 2016 på̊ mange områder, men man ser også̊ en økning på̊ noen områder. Regnskapet baserer seg i stor grad på̊ virksomhetenes rapporteringer på̊ sitt forbruk.

Vi kan nok konkludere med noe grad av tilfredshet nedgangen man har hatt på̊ enkelte områder samtidig som man forventer seg en videre nedgang da man får helårseffekt samt utvidelse av en rekke av tiltakene.

Noen eksempler på tiltak:

•            El- og biogassbiler fases inn i de ulike virksomhetene, et arbeid man har startet på̊.

•            Gatelys

  •       Nytt styringssystem med «lysmåler» som tenner gatelysene når det er et reelt behov for lys og ikke på̊ et gitt tidspunkt. Dette sammen med en oppstart av utskifting til energisparende armatur og led-lys har vært med på̊ å sikre den positive utviklingen.

Rådmannen peker på at ytterligere tiltak for å redusere utslippene fra kommunens virksomheter vil kunne medføre økonomiske utgifter i form av innvesteringer eller i form av arbeidstid.

Høyre er enige med rådmannen at man gjennomfører de tiltakene man allerede er i gang med eller har planlagt, før man planlegger ytterligere tiltak slik at det ikke påføres

 virksomhetene kostnadsdrivende tiltak man ikke har økonomisk dekning for.

På en annen side har vi nettopp jobbet frem en klima- miljø og energiplanen som forplikter og har en visjon:

Tønsberg kommune skal være ledende i klimaarbeidet, grønn, ren og bærekraftig.

Høyre tror imidlertid det er viktig å ikke miste fokuset og fortsette med å ha trykket på klimaregnskapet, samtidig som vi aktivt må arbeide med klima- miljø og energiplanen for 2017-2026 som er utarbeidet.

Høyre vil gjerne være raus og by på noen ideer til det videre arbeidet med klima og miljø som for eksempel kan være at kommunen aktivt anslår effekten av klimatiltak gjennom å bruke verktøyene som ligger tilgjengelig på miljokommune.no

Dette er et felles ansvar og Høyre ser gjerne at hele Bystyret bidrar til arbeidet gjennom f.eks. at det hver måned avholdes møte mellom ordfører, rådmann og alle gruppelederne slik at det skapes et sakseierskap på tvers av politiske skillelinjer

Hvis vi skal bli en klimaklok kommune kan det etableres et tverrpolitisk klimapanel. Et av fokusene bør være å få med seg innbyggere og næringsliv sammen med kommunen.

Dette er noen tiltak som ikke nødvendigvis er kostnadsdrivende og som kan bidra til å fortsette det viktige klimaarbeidet.

Dette er tiltak Utvalget for Næring og samfunnsutvikling eventuelt kan diskutere på kommende møter. Oppfordrer derfor Leder av utvalget til å ta med seg dette videre til et ellers slunket sakskart i Utvalget. Det hviler et ansvar hos oss politikere til å være «klimapå»

Høyre er tilfreds med at vi er i gang med klimaregnskapet, men er opptatt at vi fremover fortsetter med grønt fokus med blågrønn miljøpolitikk og tiltak.

Og for å sitere noen 6. klassinger som har forstått budskapet: «For jorda må vi sloss - det kommer noen etter oss»

 Takk!