Anna N. Martin (H): "Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager nær der folk bor"

Høyres Anna N. Martin holdt i kveld partiets hovedinnlegg i saken om "Barnehage- og skolestruktur – Sikring av tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i fht. økt folketall". 
Anna som er medlem av Utvalget for oppvekst og opplæring, understreket at Høyre vil ha en skole hvor læring, pedagogisk mangfold, kunnskaper, praktiske ferdigheter og et trygt psykososial miljø er i fokus. "Det er en forutsetning at kommunen har tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager nær der folk bor", understreket hun.

Her er innlegget i sin helhet:


Høyres Anna N. Martin holdt i kveld partiets hovedinnlegg i saken om "Barnehage- og skolestruktur – Sikring av tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i fht. økt folketall". 
Anna som er medlem av Utvalget for oppvekst og opplæring, understreket at Høyre vil ha en skole hvor læring, pedagogisk mangfold, kunnskaper, praktiske ferdigheter og et trygt psykososial miljø er i fokus. "Det er en forutsetning at kommunen har tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager nær der folk bor", understreket hun.

Her er innlegget i sin helhet:
Ordfører!
"Antall innbyggere og barnetallet i Tønsberg kommune øker i årene framover. Det er totalt sett positivt, men det medfører utfordringer for kommunens tjenester, bl.a. skoler og barnehager. Nyinvesteringer og vedlikehold har i perioden etter 2010 vært holdt på et minimumsnivå.
Høyre vil ha en skole hvor læring, pedagogisk mangfold, kunnskaper, praktiske ferdigheter og et trygt psykososial miljø er i fokus. Det er en forutsetning at kommunen har tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager nær der folk bor.
I denne saken er medlemmene i utvalg for oppvekst og opplæring tverrpolitisk enige om å videreføre prinsippet om robust skolestruktur fra 2010, dvs at skolene skal ha:
• Minst 2 paralleller på barnetrinnet og minst 4 paralleller på ungdomstrinnet
• Handlingsrom for tilpasset opplæring og spesialundervisning
• Bred kompetanse i personalet
• Handlingsrom i forhold til forventet befolkningsvekst
• Økonomisk handlingsrom
Rådmannen ble ved budsjettbehandlingen i desember 2016 bedt om å se på muligheter for å øke det budsjetterte overskuddet ved å vurdere ulike effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner. Innenfor skoler er kostnadsoptimal struktur, kretsgrenser som er i overensstemmelse med nærskoleprinsippet og antall klasser de tiltak som har størst betydning.
Barnehagene bør være tilstrekkelig store til at personalet kan ha ulike fagprofesjoner og bred kompetanse i fagmiljøene, og at de muliggjør fleksibel bruk av personalet. 
I saken er det dokumentert at Tønsberg kommune drifter både skoler og barnehager med lavere kostnader enn våre nabokommuner, gjennomsnittet i Vestfold og landsgjennomsnittet. Det forhindrer ikke at også skoler og barnehager i likhet med andre sektorer i kommunen, må vurdere hver eneste mulighet for effektivisering og kostnadsreduksjoner.På sikt kan det bli aktuelt å vurdere løpende barnehageopptak gjennom året. UOO ba derfor rådmannen om å vurdere kapasitetsmessige konsekvensene ved et evt. slikt vedtak i det videre planarbeidet. UOO ba også rådmannen om å vurdere kapasitetsmessige konsekvensene om barn gis rett til å gå i barnehager som sogner til samme skolekrets.
Flertallet i UOO vil legge til grunn for videre planarbeid at de minste barnehageenhetene kan utfases. Et mindretall var ikke enig i dette.
I saken er det belyst hvilke kapasitetsmessige utfordringer og muligheter de enkelte skoler, barnehager, ulike områder i kommunen og kommunen som helhet har på kort og lang sikt. Det er positivt at det i budsjettet er avsatt midler til forprosjektering av utbygging til en fullverdig 3-parallells skole ved Presterød skole, og at det planlegges utbygging av Presterød ungdomsskole til en fullverdig 6-parallells skole.
De punktene som framgår av innstillingen, vil rådmannen legge til grunn for videre planarbeid med skole- og barnehagekapasiteten i kommunen", sa Anna N. Martin i kveld.