Høyres Ole Sverre Lund i bystyret: "Vi er på rett vei og holder stø kurs"

-Tønsberg kommune er og skal fortsatt være et godt sted å bo, et godt sted å arbeide og et godt sted å besøke. Årsmeldingen viser at vi er på rett vei og holder stø kurs.

Dette sa Høyres Ole Sverre Lund i forbindelse med behandlingen av årsmeldingen 2016 for Tønsberg kommune i bystyret forleden. Han berømmet rådmannen og hans medarbeidere for å at det arbeides målrettet for å utvikle en hetidskultur, og derved redusere uønsket deltid.-Det er gledelig at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er tilfredsstillende sa Lund som også var fornøyd med at drift og utvikling i 2016 bidro positivt til at kommunen nå er godt rustet for å ta imot innbyggere fra Vear.

Samtidig pekte Lund på områder hvor det finnes et forbedringspotensial og fremmet følgende tilleggsforslag:

«Ved utarbeidelse av kommende årsmeldinger anmodes rådmannen om å vektlegge måloppnåelse og avviksforklaringer i større grad enn det som framkommer i årsmeldingen for 2016».


Billedtekst:

Ole Sverre Lund  på besøk i Rakkevik, Vear.


Her er Ole Sverre Lunds innlegg i sin helhet:

 

Bystyremøte 18.05.2017 – Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune

 

Ordfører!

 

Tønsberg kommune er og skal fortsatt være et godt sted å bo, et godt sted å arbeide og et godt sted å besøke. Årsmeldingen viser at vi er på rett vei og holder stø kurs.

 

2016 har vært et godt og framgangsrikt år for Tønsberg kommune med et overskudd på omkring 62 millioner kroner som foreslås avsatt til disposisjonsfond. Det er nødvendig for å sikre kommunen en bærekraftig økonomi i årene framover.

 

Jeg vil takke rådmannen og alle medarbeidere i kommunen for godt arbeid gjennom året.  Kommunen leverte gode tjenester til innbyggerne. Kommunen oppnår gode plasseringer på Kommunebarometeret. Drift og utvikling i 2016 bidro positivt til at kommunen nå er godt rustet for å ta imot innbyggere fra Vear.

 

Ved behandlingen av årsmeldingen for 2015 påpekte jeg fra talerstolen et par forhold som ikke er hensyntatt ved utarbeidelse av årsmeldingen for 2016.

 

For folkevalgte og innbyggerne er følgende spørsmål sentrale:

 

  1. Har Tønsberg kommune i 2016 nådd de mål og oppnådd de resultater som bystyret har vedtatt innenfor de budsjettrammer som er vedtatt?
  2. Hvis dette ikke har skjedd, bør avvikene framkomme og begrunnes.

 

Min vurdering er at årsmeldingen har et forbedringspotensial i forhold til dette.

 

Innenfor flere av sektorene og for kommunen som helhet er det betydelige positive eller negative avvik mellom budsjett og faktisk regnskap. I en kommune vil det nesten alltid være slik. Tallene framkommer, men for leserne vil det være av interesse også å få kort informasjon om de viktige årsakene til avvikene uten å måtte lese årsregnskapet.

 

Sykefraværet i kommunen er fortsatt for høyt. Det er positivt at det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet, men siden kommunen som helhet ikke har klart å redusere dette, må rådmannen iverksette ytterligere tiltak i 2017.

 

Jeg vil berømme rådmannen og hans medarbeidere for å at det arbeides målrettet for å utvikle en hetidskultur, og derved redusere uønsket deltid. Det er gledelig at resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er tilfredsstillende.

 

 

Ordfører!

 

Jeg fremmer avslutningsvis følgende tilleggsforslag til innstillingen:

 

Ved utarbeidelse av kommende årsmeldinger anmodes rådmannen om å vektlegge måloppnåelse og avviksforklaringer i større grad enn det som framkommer i årsmeldingen for 2016.

 

 

Ole Sverre Lund

Tønsberg Høyre