Høyres gruppeleder Rune Sørdalen optimist før bystyrets behandling

Gruppeleder Rune Sørdalen sammen med Høyres bystyregruppe etter budsjettbehandlingen. F.v: Ole Sverre Lund, Harald Berg, Ida Sakshaug, Leif Flemming Bakke, Frank Pedersen, Rune Sørdalen, Anna N. Martin, Knut Bergan, Lene L. Kjølner, Ellen Lian, Morten Asplin og ordfører Petter Berg.

6. februar skal Tønsberg bystyre behandle intensjonsavtalen for blant annet ny fastlandsforbindelse. I Høyre er det gruppeleder Rune Sørdalen som skal lose saken gjennom den politiske beslutningsprosessen. Selv ser han optimistisk på at kommunens folkevalgte endelig skal få satt sluttstrek for saken som har ridd distriktet som en mare i årtier.


-Jeg er veldig glad for at vi endelig har kommet frem til enighet om fastlandsforbindelsen, med et lite forbehold om at avtalen må godkjennes i fylkestinget, bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Færder. Jeg synes at Tønsbergs forhandlingsutvalg med ordfører Petter Berg i spissen, har gjort en veldig god jobb, sier Rune Sørdalen.
-Egentlig kunne vi ikke håpe på at fylkeskommunen ville gitt noe mer for at bystyret skulle godta broalternativet. - Jeg syns de har strukket seg langt, sier Rune og minner om at situasjonen har vært fastlåst lenge.  -Så alle parter har måttet gi og ta for å bli enige.
Har du støtte for dette i Høyres gruppe som jo tidligere har vedtatt å gå for senketunnel?
-Nå skal vi ha en god diskusjon i hele gruppen hvor alle skal bli hørt,før vi konkluderer endelig. Vi blir helt sikkert enige om en løsning. Broalternativet er ikke vårt førstevalg, men det er det eneste alternativet det er mulig å få gjennomført uten en betydelig utsettelse av hele Bypakka. Med dette sikrer vi også gjennomføringen av alle de øvrige viktige tiltakene i Bypakka.  
Medlemsmøtet sentralt
-Utgangspunktet for diskusjonen blir oppdraget vi fikk fra det felles medlemsmøtet vi hadde med Færder Høyre sist vinter. Der står det klart at det viktigste er at vi skal bli enige med de andre partene om en løsning. Og deretter at Høyre primært ønsker en tunnel.
- Intensjonsavtalen innfrir det viktigste punktet, men altså ikke punkt to. Spørsmålet vi derfor nå må stille oss er om Vestfold fylkeskommune har strukket seg langt nok i intensjonsavtalen for nytt transportsystem for Tønsberg-regionen. Alternativet ikke å få til noen av delene, vil ikke være aktuelt for et ansvarlig politisk parti som Høyre. Ingen ønsker en lengre utsettelse av hele Bypakka, både fastlandsforbindelsen og alle de andre nødvendige tiltakene for kollektiv, gange og sykkel. Det er i dette perspektivet vi må se på fylkeskommunens bidrag på 525 millioner kroner til finansiering av fastlandsforbindelsen og til å finansiere avbøtende tiltak for å begrense trafikken gjennom Tønsberg sentrum og på Vear, understreker Rune Sørdalen.   
Er det et problem for Høyres gruppe at meglingen hos Fylkesmannen har vært hemmelig. At de ikke har vært involvert i de avgjørende diskusjonene der?
-Nei, for gruppa var med på å utarbeide mandatet som forhandlingsutvalget fikk av bystyret da vi besluttet å gå til megling. Da hadde vi en bred og god diskusjon før vi vedtok å gi forhandlingsutvalget et nytt mandat som også inkluderte broalternativet. Jeg tror også hele gruppen er glad for at vi endelig kan få en løsning slik at vi kommer videre med hele Bypakka. Gruppa ble også orientert av meg om avtalen like i forkant av pressekonferansen, opplyser Rune.
Når begynte dere å tro på at det kunne komme en løsning?
-Like før julefreden senket seg. Formelt har det vært slik at Fylkesmannen har hatt jobben med å utforme avtalen etter diskusjon i møtene og med innspill underveis, så har den blitt sendt ut i diverse versjoner til alle representantene i forhandlingsutvalgene helt alle kan akseptere den. Som gruppeleder er jeg holdt løpende oppdatert av ordføreren vår. Vi har diskutert utviklingen løpende. Og så da det gikk mot en endelig løsning, ble beslutningen forankret i en engere gruppe med representanter for partiet og bystyregruppa.
 Tidenes satsing
 Kort fortalt går avtalen ut på at broalternativet velges, og fylkeskommunen bidrar med til sammen 525 millioner til nedbetaling og til å finansiere avbøtende tiltak for å begrense trafikken gjennom Tønsberg sentrum og på Vear. Det er også en del andre viktige punkter som er tatt inn, bl.a. skal en helhetlig løsning av Hogsnesbakken, firefelts på Semslinna og gangbro fra Kaldnes til Tønsberg inngå i Bypakka.
 -Summen av dette veier langt på vei opp det vi mente var negativt med bro. Nå kommer vi endelig i gang med tidenes samferdselssatsing i Tønsberg regionen, understreker Rune Sørdalen.
Vear/Hogsnes
Broalternativet har skapt størst protester på Vear. Høyres gruppeleder er glad for at intensjonsavtalen legger opp til at brotrafikken ledes helt frem til Jarlsberg. Dermed unngås avkjøring til RV 303.
-Nå skal Vegvesenet komme med nye trafikkberegninger og evt. forslag til avbøtende tiltak. Men vi må også ta hensyn til dette når den nye områdeplanen for Vear og Hogsnes skal utformes. Vi er veldig bevisste på trafikkutfordringen i dette området, sier Høyres gruppeleder som gleder seg over at den nyeste kretsen i Tønsberg, Vear om noen år får veldig god tilgang til Tønsberg sentrum.
-Det positive sett fra Vear er at det vil bli veldig god tilgang til sentrum med sykkel/gange når vi får bro med sykkelsti og ny gang/sykkel bro lenger nord på Kaldnes til Sentrum.