Ida Helèn Sakshaug (H) om Sandeåsen og trafikkutfordringene

«Dette er et stort og spennende prosjekt». Slik innledet Ida Helèn Sakshaug (H) sitt hovedinnlegg i saken om detaljregulering av Sandeåsen boliger i Tønsberg bystyre i går aftes. Sakshaug er medlem av Utvalg for bygge- og arealsaker.«I Høyres gruppe har vi vært opptatt av at både for de som flytter inn, og de som allerede bor i området, skal få et godt sted å bo og vokse opp i. Slik det er lagt opp til med ca. 200 nye boliger, vil det være variasjoner mellom lavblokkbebyggelse, rekkehus, kjedehus og tomannsboliger. Det er nærhet til både natur, barnehage, skoler, idrettsanlegg og butikker. Alt viktige og attraktive faktorer som gir gode bo og oppvekstkvaliteter, understreket Sakshaug og fortsatte:

«Det har ikke vært tvil om at dette er et flott område for utbygging, men også i Høyres gruppe har vi diskutert trafikkutfordringene. Nå skal det utarbeides en plan for trafikkreduserende tiltak, etableres gang- og sykkelvei langs Gauterødveien samt settes opp et gjennomkjøring forbudt skilt i samme gate. Dette mener Høyre er gode tiltak, som vil dempe trafikkutfordringene.

Dagens situasjon er at det "snikkjøres" fra Åsgårdstrandsveien inn via Kiwi på Gauterød ned Gauterødveien, for å komme raskere ut igjen på Åsgårdstrandsveien. Med gjennomkjøring forbudt i denne veien unngår vi dette.

Høyre ønsker å støtte rådmannens innstilling», opplyste Sakshaug før hun minnet om at det er flere utbyggingsprosjekter nordover i denne delen av kommunen.

«Både Ringshaug og Bliksekilen er blant disse. Dette medfører i sin helhet økt trafikkbelastning på Åsgårdstrandsveien. Høyre ønsker derfor at Rådmannen tar med seg innspill til trafikksikkerhetsplanen at overgangsfelt litt lenger nord, bør prioriteres. Dette gjelder krysning av Åsgårdstrandsveien /Kvistveien. Dette ble også spilt inn tidligere, og bør løftes frem igjen», sa Sakshaug avslutningsvis.