Ida Helen Sakshaug (H): Nå står Semsbyen for tur!

-Nå er det viktig å få fortgang med det konkrete planarbeidet. Vi gleder oss! Dette sa Høyres Ida Helen Sakshaug (H) i bystyret i kveld under behandlingen av  hvilken plantype  som skal anvendes. Her er hennes innlegg: -I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i 2014, vedtok bystyret at det skal utarbeides en helhetlig plan for handel og næringsliv i Semsbyområdet og områdene langs E-18.

-Nå står Semsbyen for tur! Dette ble fulgt opp tidlig i 2016 der bystyret vedtok at oppstart av arbeid med områderegulering kan varsles. Planen skal vise framtidige avgrensninger og løsninger for sentrumsformål, handels- og næringsarealer, aktuelle arealer for fortetting av boligbebyggelse, gang- og sykkelveier og turveier. I saken ble planområdet nærmere definert.

Høsten 2016 ble det framlagt en mulighetsstudie som befolkningen på Sem har bidratt til.

Det anbefaler i foreliggende sak at plantypen endres fra områdeplan til en veiledende plan for offentlig rom (VPOR), kjent som Oslo-modellen.

Høyre er enig i at en slik plantype er bedre egnet enn tradisjonell områderegulering i dette tilfellet, sa  Ida Helen Sakshaug.