Kunnskaps- og opplevelsessenter!

Investering i et kunnskaps og opplevelsessenter og administrasjonsbygg på Rygg Miljøpark

Å investere i et kunnskaps— og opplevelsessenter og et administrasjonsbygg på Rygg Miljøpark vil være et prosjekt vi kan være stolte av. Det vil kunne bli veldrevet på kort tid og ha god økonomi. Dette blir en miljøpark som vi med stolhet kan vise fram!

Den er fremtidsrettet, får nasjonal oppmerksomhet og har hatt en imponerende utvikling.

Dette positive prosjektet gjør at vi med trygghet ikke har noen innsigelser til Rådmannens innstilling.

Et kunnskaps og opplevelses senter som formidler de ressurser som ligger i avfall og gjenvinning er viktig for å spre kunnskap og læring rundt dette interessante feltet.

Det er en viktig folkeopplysning som vil bidra til samfunnsmessige gevinster.

Og det at høyskolemiljøet setter sitt faglige stempel på prosjektet, er med å styrke investeringen og suksessen til et slikt prosjekt.

Det er bare for oss å ønske lykke til med planene!


 Frank Pedersen, bystyremedlem (H)Fakta

Innledning, hva saken gjelder:

Generalforsamlingen i Vesar AS har vedtatt at det er ønskelig å bygge et Kunnskaps— og opplevelsessenter i tilknytning til" Den magiske fabrikken" på Rygg. Samtidig har styret i Vesar AS i sak 8/16 besluttet å forespørre Tønsberg kommune om å bygge et administrasjonsbygg på det samme området. 

Faktagrunnlag:

I forbindelse med oppføring og etablering av "Den magiske fabrikken" ligger det et betydelig potensiale i å legge til rette for en god formidling av avfallsgjenvinning og miljøkunnskap til skoleklasser, organisasjoner og andre innbyggere.

Økt kunnskapsnivå og forståelse innen gjenvinning, fornybare ressurser og miljøkunnskap vil bidra til å nå kommunens og VESAR’s mål om øktkildesortering og gjenvinning. Tønsberg kommune og Vestfold er ledende på dette området i Norge i dag, men har fortsatt et stort potensiale. Det er derfor viktig at Tønsberg kommune, som en foregangskommune på dette feltet, legger til rette for dette tiltaket.

Vesars styre og generalforsamling har besluttet å gjøre dette gjennom å få bygget et kunnskaps— og opplevelsessenter som ved forpliktende samarbeid med Høyskolen i Sørøst — Norge (HSN) og andre relevante fagorganisasjoner blant annet skal bidra til å sette fokus på økt materialgjenvinning av avfall og stimulere til det grønne skiftet. Senteret vil kunne bli et nasjonalt utstillingsvindu og en videreføring av det flotte miljøarbeidet som allerede er startet opp i Vestfold

og Tønsberg. Senteret skal gjennom nyutviklede og innovative læremetoder legge til rette for læring gjennom opplevelser og praktisk arbeid. Alle metoder og øvelser skal utvikles i samarbeid med HSN og skal være i henhold til gjeldende læreplaner.

Prosjektet har i utviklingsfasen fått støtte fra blant annet Vestfold Fylkeskommune og Oslofjordfondet.

Kunnskaps og opplevelsessenteret skal inneholde flere undervisningselementer lagt til rette i etautentisk industrimiljø:

  •  Undervisningslokale i kontrollrommet til den magiske fabrikken (biogass)
  • Samlings— og undervisningslokale til min 60 personer i nyoppført veksthus
  • Laboratorie og elevstasjoner i nyoppført veksthus
  • Natursti "den magiske stien" med sanse- og undervisningsopplevelser
  • 4 ulike fag og undervisningsstasjoner på industriområdet
  • Tenketank på enden av "den magiske stien" tilknyttet Vesars nye kontorlokaler

Kunnskapssenteret har en investeringsramme på 9,3 mill inklusiv prosjekteringskostnader. Styret i Vesar har besluttet samlokalisering av forretningskontor i et administrasjonsbygg på Rygg Miljøpark. Dette har også vært ønsket av styret i Greve Biogass som leier personell av Vesar, og med økte aktiviteter rundt "Den Magiske Fabrikken" og kunnskapssenteret er det hensiktsmessig ved en slik lokalisering.

Det stilles også stadig større krav til kvalitet på råvarene som skal leveres videre til gjenvinning. I så måte er lokalisering tett på omlastingsstasjonen, oppstillingsplass og administrasjon for innsamlingstjenester, "Den Magiske Fabrikken" og gjenvinningsstasjonen en fordel.

Kilde: Tønsberg Kommune. Saksframlegg til bystyret 7/9-2016

 

Her kan du lese mer om Greve Biogass: http://grevebiogass.no/greve-biogass/

 

Foto: Greve Biogass