Møt Tønsberg Høyres Ole Sverre Lund

Toppbyråkraten fra Sem som i 2015, etter vel 30 år, vendte tilbake til lokalpolitikken i Tønsberg. Henvendelsen fra nominasjonskomiteen tente den gamle gnisten hos samfunnsengasjerte Ole Sverre. Som snart nyslått pensjonist ville han gjerne fortsatt bidra til samfunnsutviklingen i Tønsberg – en kommune han er oppriktig glad i. 

Den største forskjellen på hans politiske virke i dag mot tidligere, er ifølge ham selv et større fokus på hele livsløpet.  Forrige gang Ole Sverre ble valgt inn i kommunestyret, i Sem i 1979, var han bl.a. nestleder i kulturstyret. På den tiden var hans hovedfokus idrett og andre tilbud til barn og unge. I dag leder han Utvalg for oppvekst og opplæring som har ansvar for skoler, barnehager og tjenester for barn og unge. 
«Skolen skal være et trygt sted å være og en god læringsarena. Alle former for mobbing er uakseptabelt og må motarbeides», understreker Ole Sverre.

Gode velferdstjenester

Etter siste valg fikk Ole Sverre fast plass i bystyret, lederverv for hovedutvalg samt varaplass til formannskapet. Og nå etter snart halvgått periode, er Ole Sverres klar om motivet for sitt politiske engasjement:

«Jeg vil bidra til at Tønsberg kommune kan levere gode velferdstjenester til innbyggerne i alle livsfaser, herunder helsestasjoner og skolehelsetjeneste, lege- og fysioterapitjenester, barnehager, skoler/SFO, barnevern, omsorgstjenester i hjem og institusjoner og tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og kommunale veier».

Innbyggerne skal trives


For Ole Sverre Lund er det viktig at innbyggerne skal trives i Tønsberg! Og han arbeider for at både innbyggere og næringslivet skal oppfatte kommunen som en framtidsrettet Ja-kommune. En kommune hvor det er trygt å bo og oppholde seg i alle deler av kommunen, understreker Ole Sverre som mener at kommunens viktigste oppgave er å levere gode velferdstjenester. «For meg er alle tjenester til barn og unge (helsestasjonstjeneste, barnevern, barnehager, skoler/SFO m.m), legetjenester og omsorgstjenester (i hjem, boliger og institusjoner) viktigst», poengterer han.

• Hvorfor valgte du Høyre?


«Jeg mener mange av partiene i Norge står for verdier og menneskesyn som jeg kan identifisere meg med, men det er Høyres verdier som står meg nærmest når partiprogrammene vurderes i sin helhet.
Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid».

• Hva er det beste med Tønsberg?


«Tønsberg har en flott skjærgård som innbyr til båtliv, flotte badeplasser, fine turstier og lysløyper, et attraktivt bryggemiljø, et rikt kulturliv og et levende handelssentrum».

• Hvordan vil du beskrive Tønsberg?


«Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen er regionens handels- og kultursentrum. Rundt bykjernen er det livskraftige lokalsentra som dekker beboernes daglige behov. Det er stor aktivitet i lag og foreninger i alle deler av kommunen. Kollektivtransporttilbudet er godt, og det er kort reisetid til Oslo. Det er godt å bo og arbeide i Tønsberg kommune».

• Hvilke hovedutfordringer står Tønsberg overfor?


«Etablering av ny fastlandsforbindelse mot Nøtterøy, ny jernbanetrasé for dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik og parkeringsforhold i Tønsberg sentrum er svært viktig for by- og kommuneutviklingen. Det vil bli stor befolkningsvekst i Tønsberg kommune i årene som kommer. Kommunen må legge forhold til rette for at den største delen av befolkningsveksten skjer i Tønsberg Vest – Vear, Sem, Re og Barkåker. Vear er nå del av Tønsberg kommune og Tønsberg og Re danner ny kommune fra 2020. Det vil være viktig å kunne tilby innbyggerne gode velferdstjenester nær der de bor i alle deler av ny kommune. Det vil være utfordrende for kommuneøkonomien i årene som kommer».

• Hvilken sak husker du best fra 2016?


«Jeg kan ikke la være å nevne en spesiell sak fra 2015/2016 der Tønsberg kommune behandlet søknad om godkjenning etter friskoleloven fra IMPIGRO. Den nye profilskolen skulle være en «trivselsskole for evnerike barn». Høyre og partiene posisjonen har programfestet at de skal ha en positiv holdning til friskoler, men det var ulike meninger om denne konkrete friskolen. Ved behandlingen i bystyret anbefalte bystyret søknaden, men departementet godkjente ikke søknaden.
De viktigste sakene i 2016 var utvilsomt grensejusteringen der Vear har blitt del av Tønsberg kommune, og sak i september der bystyret fattet vedtak om sammenslåing med Re kommune».

• Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2016?


«Det var viktig for økonomistyringen i Tønsberg at kommunen i 2016 kom ut av ROBEK. Jeg er glad for at befolkningen på Smørberg, i Hogsnesåsen, i Bjellandåsen og på Vear nå er samlet som et boområde i Tønsberg. Vedtaket om at Re og Tønsberg blir en ny kommune fra 2020, vil medføre at den nye kommunen blir en av de største kommunene i Vestfold, en stor kommune i Norge og en stor og viktig landbrukskommune».

• Hva tror du blir de viktigste sakene i 2017?

«Etablering av ny fastlandsforbindelse mot Nøtterøy, ny jernbanetrasé for dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik og god økonomistyring for å kunne levere gode, forutsigbare og framtidsrettede tjenester til innbyggerne».

• Hvorfor er det viktig at eldre mennesker engasjerer seg i politikken?


"Politikk dreier seg om samfunnsutvikling. I et slikt framtidsbilde er det viktig at eldre er representert på Stortinget, i fylkesting og kommunestyrer. Vi trenger eldres erfaring og kompetanse. 
Jeg håper at vi framover kan klare å sette sammen kommunestyrene slik at helt unge, barnefamilier, yrkesaktive og pensjonister blir godt representert", svarer Ole Sverre og peker på utfordringene ved at vi blir flere eldre og det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. 
"Det medfører at behovet for helse- og omsorgstjenester øker. I årene framover vil utgiftene til kommunens helse- og omsorgstjenester utgjøre en større del av kommunebudsjettet enn i dag. Framover vil mange eldre leve lenge, ha god helse, være aktive, ha god økonomi, ha stor kompetanse og være ressurssterke. Disse vil kunne være bidragsytere på ulike måter. Andre eldre blir alvorlig syke og får behov for omfattende helse- og omsorgstjenester. Minstepensjonister uten formue har det trangt økonomisk».
I dette bildet mener Ole Sverre at det også er viktig at de eldre er representert der beslutningene fattes.

Varm, dyktig, grundig og raus!


Slik beskrives Ole Sverre Lund av partikolleger i Tønsberg Høyre.  Både i ord og væremåte viser han at han bryr seg om de andre i fellesskapet. Ole Sverre er også en partikollega de lytter til, ikke minst fordi han alltid har satt seg grundig inn i sakene. Hans evne til å lytte til andres meninger vektlegges spesielt i tilbakemeldingene skribenten har innhentet.

Toppbyråkrat og familiemann

Ole Sverre er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har i over 30 år innehatt toppstillinger i offentlig virksomhet, både i forvaltningen og i sykehusvesenet. Som rådmann i Andebu var han en av de tre rådmennene som var involvert i sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke fram til vedtak om sammenslåing. Ole Sverre vokste opp i Åsgårdstrand, men familien flyttet til Sem da han var 12 år gammel. Mesteparten av sitt liv har han bodd på Sem og Eik, men også Asker og Hogsnesåsen har vært hans adresse.
 
«Jeg hadde en fin ungdomstid på Sem. Hoppet på ski, spilte fotball og håndball og var med i KUFèn på Sem i mange år. Ungdomspolitikk og utvikling av tilbud til barn og unge var derfor de viktigste sakene for meg forrige gang jeg representerte Høyre i lokalpolitikken, i gamle Sem kommune. I disse dager arbeider jeg for å få etablert et allbruks-/grendehus på Sem».

Misliker urettferdighet

Ole Sverre beskriver seg selv som omsorgsfull, familiekjær og opptatt av at andre skal ha det bra. Han misliker urettferdighet. I Stokke Rotaryklubb er han spesielt interessert i Rotarys humanitære og internasjonale innsats.

Travel og engasjert pensjonist

 
Ole Sverre Lund fratrådte sin siste faste stilling, som rådmann i Andebu kommune ved årsskiftet 2014/2015, etter godt og vel 12 år i stillingen.   .

"Jeg bestemte meg fort for at det var for tidlig å bli pensjonist på heltid. Jeg etablerte derfor eget firma, O.S. Lund - Konsulenttjenester. Jeg ble raskt engasjert av Telemarksforsking som følge av min lange og brede erfaring fra kommunal sektor. For dem har jeg holdt foredrag om kommunesammenslåinger over store deler av landet. Jeg har også vært gjennomføringsansvarlig for mange utredninger om kommunesammenslåinger i Midt-Troms, i Hordaland og i Hedmark. Jeg må også nevne at jeg har vært gjennomføringsansvarlig for organisasjonsgjennomganger i Nome, Ulvik, Sokndal, Eidfjord, Dyrøy og Målselv", sier Ole Sverre Lund som også hadde en deltidsstilling i Visma SmartSkill AS i 2015/2016».
 
  •  Hva er det gode liv for deg?

"Jeg gjennomgikk en hjerteoperasjon sist høst. God helse er viktig for å ha et godt liv. Det viktigste for meg er at familie og venner har det bra. Kone, barn og barnebarn betyr alt. Jeg liker meg godt på hytta på Blefjell, og tar gjerne turer i inn- og utland sammen med dem jeg er glad i. Jeg vil alltid være samfunnsengasjert. Jeg har det bra når jeg har det passe travelt og gjør samfunnsnyttig arbeid", avslutter Ole Sverre Lund.


NAVN: Ole Sverre Lund
ALDER: 65 år
HJEMSTED: Semsbyen
POLITISKE VERV: Medlem i bystyret, leder i utvalg for oppvekst og opplæring, varamedlem til formannskapet m.m.
ANTALL ÅR i POLITIKKEN: 5 år