Nominasjonskomiteens begrunnelse for listeforslaget på ialt 55 navn

Nominasjonskomiteen fotografert i møtelokalet på Revetal. F.v. Svein Konrad Rui, Marit Haukom, leder Ellen Gjerpe Hansen, Georg Gran, Mikkel Bakke og Ivar Haagaas. Jens Chr. Mikkelsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

-Nominasjonskomiteen for Tønsberg/Re Høyre legger med dette frem forslaget til kommunevalgliste for nye Tønsberg. Listeforslaget har 55 kandidater.  Alle valgt ut fra følgende hovedkriterier: kjønn, alder, valgkrets, erfaring og bakgrunn. Gjennomsnittsalderen på kandidatene er 48 år. Kvinneandelen er 42%. Og listeforslaget er bygget med annenhver kvinne og mann som hovedprinsipp, skriver nominasjonskomiteen ved lederen Ellen Gjerpe Hansen.

Nedenfor kan du lese resten av nominasjonskomiteens begrunnelse for forslaget.

-Kommunevalget i 2019 får to spesielle utfordringer som nominasjonskomiteen har vektlagt. Tønsberg og Re kommuner skal slås sammen. Og Vear blir egen valgkrets.  Komiteen foreslår derfor en kandidat fra Re og en fra Vear på plassene 2 og 3.

For nominasjonskomiteen har det vært viktig å foreslå en liste som speiler kjønnsfordelingen i samfunnet. Å gi unge stemmer en sikker plass der hvor viktige beslutninger skal fattes, har også vært sentralt for nominasjonskomiteen. Derfor foreslår vi Unge Høyres førstekandidat på listens femteplass.

For også å sikre bred erfaring og rutine fra praktisk politisk arbeid, anbefaler nominasjonskomiteen at de seks første listekandidatene gis stemmetillegg. Med dette anbefaler nominasjonskomiteen det maksimale antall som loven tillater.

Mandatet

Nominasjonskomiteens mandat har vært å foreslå et kandidatteam som skal sikre Høyre seier ved kommunevalget neste år. Lise L. Mandal skal bli nye Tønsbergs første ordfører, og med seg skal hun ha kvalifiserte kandidater til å fylle både lederfunksjoner og plasser i de ulike utvalg og råd i storkommunen.  

Skal Høyre vinne kommunevalget må partiet etter nominasjonskomiteen mening, ha en valgliste som speiler mangfoldet i nye Tønsberg. Listen må sikre en bred politisk kompetanse og samfunnserfaring. Og sist, men ikke minst må listen bestå av motiverte kandidater som virkelig ønsker å engasjere seg til beste for lokalsamfunnet.

Komiteens arbeid

Nominasjonskomiteens arbeide har vært todelt. Fra komiteen ble oppnevnt av interimstyret for Tønsberg/Re Høyre i januar 2018, arbeidet den frem mot sommeren med å fremme forslag til ordførerkandidat. Og, 14. juni ble Lise L. Mandal, enstemmig valgt.

Kommunestyret i nye Tønsberg får 49 representanter. På denne bakgrunn foreslår nominasjonskomiteen en liste med i alt 55 kandidater. Dette for å sikre et tilstrekkelig antall fremtidige representanter til alle utvalg og råd i kommende periode.  

Beslutningen om å velge det maksimale antall listekandidater, 55, var innledningsvis en krevende utfordring for nominasjonskomiteen. Spesielt når det gjaldt å rekruttere et tilstrekkelig antall kvinnelige kandidater.  For ingen kvinner fra den nåværende kommunestyregruppa i Re ønsket gjenvalg. Fra Høyres bystyregruppe i Tønsberg, er det to som ønsker å stille til valg på nytt, hvorav ordførerkandidat Lise L. Mandal er den ene.

Også på herresiden måtte det nyrekruttering til!

Kvinneutfordringen

Nominasjonskomiteen igangsatte derfor et omfattende arbeid hvor man spesielt søkte kvinnelige kandidater. Dette ble gjort gjennom brev til medlemmene, meldinger på våre sosiale medier og oppslag i Tønsbergs Blad. Nominasjonskomiteen brukte også partiets medlemsarkiv samt drev oppsøkende virksomhet forøvrig.

På denne bakgrunn er det med glede at nominasjonskomiteen i dag kan legge frem et listeforslag som vi mener tilfredsstiller dagens krav til partiet Høyre.  Flertallet av de kvinnene vi kontaktet, sa ja til å møte nominasjonskomiteen. Og deretter ja til å stå på listen.

PU som rekrutteringsarena

Våren 2017 oppnevnte styret i Tønsberg Høyre et nytt politisk utvalg (PU). I tillegg til å fremme politiske saker og ideer til styret, skulle utvalget fungere som et første tilbud for nye kvinner og menn i alle aldere som ønsket å engasjere seg for Høyre. Sammen med Høyre-kafeen Blåtimen ønsket partiet å bygge et miljø som blant annet kunne fungere som en rekrutteringsarena for den fremtidige nominasjonsprosessen.

Når i alt 15 av de nye kandidatene eller 27% av samtlige kandidater er rekruttert fra Politisk Utvalg, vil nominasjonskomiteen understreke betydningen av dette viktige arbeidet i mellomvalgsperioden.

Kandidatmøter

Det spesielle med denne nominasjonsprosessen har vært det store antall nye kandidater.  Derfor har det vært svært viktig for nominasjonskomiteen å bli kjent med dem. Komiteen har avholdt 20 minutter lange kandidatmøter.  Samtalene som ble ledet av nominasjonskomiteens leder, Ellen Gjerpe Hansen, fokuserte på kandidatenes bakgrunn med spesiell vekt på deres politiske - og samfunnsmessige engasjement. Kandidatenes interesseområder og ambisjoner i politikken ble kartlagt. Likeledes deres praktiske muligheter for engasjement og innsats i valgkampen og valgperioden.  

Listens profil

Nominasjonskomiteen har i sitt arbeid ikke bare vurdert hver enkelt kandidat isolert, men også forsøkt å sette sammen et bredt og kompetent team som samlet speiler innbyggerne i nye Tønsberg. Den yngste kandidaten er 19 år, den eldste 83.

De representerer en god blanding av ansatte i privat sektor og offentlig forvaltning. Man finner gründere, selvstendig næringsdrivende, ansatte og ledere. Kretsfordelingen speiler på en god måte innbyggertallet. Og sist, men ikke minst finner vi ildsjeler fra frivilligheten i Re og Tønsberg. Kandidater som har vist at de bryr seg om sitt lokalmiljø og som ønsker å bidra mer, denne gangen for Høyre i nye Tønsberg. Og blant de 55 foreslåtte kandidatene finnes det interesse og engasjement for alle områder innen kommunal virksomhet.

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Leder Ellen Gjerpe Hansen, Re, Marit Haukom, Tønsberg, Georg Gran, Re, Svein Konrad Rui, Tønsberg, Jens Christian Mikkelsen, Tønsberg, Ivar Haagaas, Senior Høyre, og Mikkel Bakke, Unge Høyre.

Takk til kandidatene

Nominasjonskomiteen vil benytte anledning til takke kandidatene og ønske dem alle lykke til.   

 Undrumsdal, 21.10.2018

 Ellen Gjerpe Hansen,

Leder av nominasjonskomiteen

Tønsberg/Re Høyre

 Vedlagt finner du forslaget til liste fra nominasjonskomiteen. Nominasjonsmøtet holdes i Tønsberg 15. november.