Offensiv boligpolitikk overfor vanskeligstilte i Tønsberg kommune

Rådmannen i Tønsberg legger i disse dager frem den boligsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2018 til politisk behandling. Dette er den fjerde handlingsplanen av denne type på 15 år. Hovedformålet med denne planen er å redusere antall bostedsløse i kommunen og blant annet forhindre og forebygge utkastelser.

Antall bostedsløse i Tønsberg har de siste årene variert fra 13-30 personer og var per mars i år på ca. 20 personer.  Det er også et mål for kommunen å benytte Husbankens ulike virkemidler på en slik måte at flest mulig kan hjelpes til å få egen bolig. I tillegg vil en slik plan øke den samlede boligsosiale kompetansen i kommunen.

I tidligere tider gikk den kommunale boligpolitikken ut på å skaffe boliger til den økonomisk mest vanskeligstilte delen av befolkningen. I dag er derimot den boligsosiale utfordringen knyttet til rus, psykiatri, redusert funksjonsevne og ulike former for diskriminering. Mange mennesker har av disse grunner falt utenfor storsamfunnets normer, og utfordringen er å bringe dem tilbake til et «normalt» liv. De fleste kommuner har for øvrig en for liten tilgang til integrerte boliger i ordinære bomiljøer. Leiemarkedet er dessuten for lite og bomiljøene for ensartede.

På grunn av den akutte, internasjonale flyktningsituasjonen har Tønsberg sagt ja til å ta å ta imot inntil 86 flyktninger i 2015 og 72 neste år i tillegg til familiegjenforeninger. Dette vil selvfølgelig øke presset på boligmarkedet ytterligere.

For å hjelpe de grupper som har krav på hjelp i henhold til lovverket, ble et enhetlig boligkontor etablert i januar 2014. Og Tønsberg kommune har et stadig nærmere samarbeid med Husbanken for å kunne hjelpe flest mulig av de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan her være snakk om å gi Startlån eller Grunnlån til ulike målgrupper, i tillegg til ulike behovsprøvde tilskuddsordninger som Husbanken tilbyr, samt bostøtte. Tønsberg kommune har også et stort antall kommunale leieboliger (848 i 2014) som kan være et viktig virkemiddel for personer i en akutt boligsituasjon. Videre samarbeider kommunen med private aktører som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Stiftelsen Ungbo for avhjelpe boligsituasjonen for ulike enkeltgrupper.

Gledelig er det også at kommunen vil igangsette utbygging av 33 leiligheter i Anders Madsens gate i regi av borettslaget «Ung i Tønsberg». Målgruppen her er personer mellom 18 og 30 år som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Leilighetene i Anders Madsens gate er et konsept som vil hjelpe unge mennesker med å skaffe seg sin første bolig. Dette borettslaget retter seg primært mot unge mennesker som ikke har mulighet til å stille tilstrekkelig egenkapital for å skaffe egen bolig.

Borettslaget skal selge boligene til selvkost, og felleskostnader skal dekkes gjennom husleie. Salg av leilighetene vil være regulert. Det skal settes en pris på leilighetene ved førstegangssalg. Denne reguleres så årlig etter en fastsatt faktor. Man kan deretter selge leiligheten til kjøpspris justert for den fastsatte prisveksten. Denne saken skal også til politisk behandling nå i juni.

Høyre har lenge arbeidet for en offensiv boligpolitikk overfor vanskeligstilte i Tønsberg og vil selvfølgelig støtte alle de virkemidler som kommunen nå tar i bruk.

 Henning Wold – leder Tønsberg Høyre