Re og Tønsberg vedtok den politiske plattformen for sammenslåingen i kveld

Vedtaket skjedde på et fellesmøte i fylkeshuset i Tønsberg. Betydningen belyste Tønsberg Høyres Ole Sverre Lund slik: 

-Sammenslåing mellom Re og Tønsberg vil på kort sikt medføre noen

overkommelige utfordringer. Denne politiske plattformen vil bidra til at den nye kommunen i et lengre tidsperspektiv vil være fordelaktig for innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner i begge de gamle kommunene.De overordnede målene for kommunereformen er:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Plattformen bidrar til at den nye kommunen vil ha et godt grunnlag for at disse målene blir innfridd. Den nye kommunen vil også ha de beste forutsetninger for å kunne påta seg og løse nye oppgaver.

Jeg vil gjerne kommentere et konkret forhold i plattformen.

Kommunestyret er kommunens øverste kommunale organ og styrer kommunen gjennom vedtak. Rådmannen får delegert myndighet, er øverste leder for kommuneadministrasjonen og sørger for at vedtak blir gjennomført.

 For at rådmannen skal kunne utøve sin rolle, er det viktig at rådmannen bemyndiges til å organisere kommunes administrative apparat slik rådmannen finner det mest hensiktsmessig, og ansette sine underordnede. Dette vil nødvendigvis være bl. de oppgaver som prosjektleder må påbegynne raskt etter tiltredelse.

 Fellesnemnda skal i hht. pkt. 10 i plattformen avgjøre antall hovedutvalg og navn på hovedutvalg. Jeg ber den kommende fellesnemnda om å påse at det blir en logisk og god sammenheng mellom politisk og administrativ struktur i den nye kommunen.

 Jeg ønsker fellesnemnda lykke til i sitt viktige arbeid.

 Ole Sverre Lund (H)