Semsbyen i løpet av 10 år: Et attraktivt sted å bo og drive næring- nær E-18.

-I løpet av 10 år bør Semsbyen framstå som et attraktivt sted å bo og drive næring nær E-18. Dette sa Sems egen Ole Sverre Lund (H) under bystyrets behandling av Overordnet plan for Sem i bystyret onsdag. Samtidig minnet Lund om betydningen av samarbeid og innsats og at det finnes utfordringer.

-Semsbyen får et løft dersom kommunen, næringslivet, lag og foreninger og privatpersoner er villige til å gjøre det som trengs og samarbeider, sa Lund.Her er Ole Sverre Lunds innlegg i sin helthet:

«Ordfører!

Representanten Sakshaug har redegjort for de faktiske forholdene i saken. https://hoyre.no/vestfold/tonsberg/aktuelt/ida-helen-sakshaug-h_1/

Semsbyen er sentralt beliggende ved E-18 midt på aksen Tønsberg Vest, dvs. Vear, Semsbyen, Barkåker. Det er bra å bo på Sem, vi har en god skole, flere gode barnehager, bo- og servicesenter, et yrende foreningsliv med mange ildsjeler og et mangfoldig handels- og næringsliv.

Dette er bra, men vi har også store utfordringer.

 • Gamle E-18 er nylig gjort om til en miljøgate, men gjennomgangstrafikken er fortsatt for stor og belastende for bomiljøet
 • Noen gamle bygninger er mindre pene og bør fornyes
 • Store deler av Semsbyen er omgitt av jorder som i noen sammenhenger er begrensende for tettstedsutviklingen.
 • Det er en avstand til nærliggende turområder
 • Mange på Sem frykter at Semsbyen kommer i bakevja hvis Vearområdet får all oppmerksomhet og tilgodeses med all utvikling framover
 • Elevtallet på skolen er redusert som følge av at Sem skole ikke lenger har ungdomstrinn, og at elever på Hogsnes nå går på Vear skole.
 • Usikkerhet om framtidig jernbanetrasè båndlegger områder som er avsatt som nytt boligområder.
 • Jernbaneområdet med en brannherjet jernbanestasjon er direkte skjemmende

I kommuneplanens samfunnsdel har vi målsatt at vi vil ha en by- og tettstedsutvikling som fremmer livskvalitet og folkehelse.

Overordnet plan for Sem skal bidra til å realisere denne målsettingen.

Planen skal gi Semsbyen et løft. Mulighetsstudien viser at det er mulig.

Planen skal bl. tilrettelegge for:

 • Myke trafikanter
 • At gjennomgangstrafikken reduseres
 • At det blir mindre arealer til store åpne parkeringsplasser
 • At det blir flere grønne lunger, lekeplasser for barn og hyggelige møteplasser

Overordnet plan skal være førende for store og mindre tiltak som gjennomføres i offentlig eller privat regi i årene framover.

Semsbyen får et løft dersom kommunen, næringslivet, lag og foreninger og privatpersoner er villige til å gjøre det som trengs og samarbeider.

I løpet av 10 år bør Semsbyen framstå som et attraktivt sted å bo og drive næring nær E-18», sa Ole Sverre Lund (H.