Rett skal være rett!


I bystyremøte 14. desember fremmet Arbeiderpartiet forslag om å tilføre 2017 budsjettet 2,3 millioner i friske midler. Det skulle vi få til ved å gjøre om en del gratis parkeringsplasser, som enkelte av kommunens ansatte har til disposisjon, til betalingsplasser for handlende og andre som trenger parkering i byen. Høyre og de andre posisjonspartiene synes i utgangspunktet at dette var et godt forslag, men hadde noen ankepunkter.


  • Å ta fra ansatte, selv om det bare gjaldt noen og det ikke var avtalefestet, en gode uten at de var informert om at det ville skje er ikke god personalpolitikk. Vi mener at skal man frata noen en slik gode, for det er faktisk en veldig gode å ha gratis parkering midt i byen, så må det varsles i god tid og det bør gjennomføres en prosess i forhold til dette. Budsjettmøte var, som sagt, 14. desember og budsjettet skulle gjelde fra 1. 1. 2017 så var det snakk om kun 17 dager fra vedtaket skulles fattes til de ville miste parkeringen. Det ble for kort tid til å gjennomføre prosessen, som Høyre etterlyste i denne saken.
  • Etter at Henning Wold (H) sa dette fra talerstolen fikk vi informasjon av Lisbeth Johansen fra Arbeiderpartiet, fra den samme talerstolen, at det sto ikke ett sted i forslaget at det skulle gjelde fra 1.1.2017, så den kunne vi se bort i fra.
  • 2,3 millioner var et regnestykke som var basert på at det skulle være betalingsplasser for et helt år, men siden Arbeiderpartiet selv opplyste om at det ikke nødvendigvis skulle gjelde fra 1.1.2017 så ville ikke beløpet bli 2,3 mill.
  • Det kom også frem en opplysning fra Rådmannen om at det ikke var så mange plasser som Arbeiderpartiet hadde tatt med i regnestykket. En god del av de plassene som det var snakk om var plasser som var i bruk av kommunens tjenestebiler. Det vil si biler som kommunen eier og som er i daglig bruk. Vi kan ikke mene at for eksempel hjemmehjelper og ansatte i bydrift skal betale parkering for kommunens biler? Eller at ansatte som er pålagt å ha bil i jobb, som for eksempel barnevernstjenesten, PPT osv. skal betale for det? Nei, det kan vi ikke mene. Summen på 2,3 millioner krympet ytterligere etter denne opplysningen.

Det er opposisjonens privilegium å være «uansvarlige», mens posisjonen må vurdere realismen i forslagene før vi vedtar noe. Her kunne ikke opposisjonen gjøre godt nok rede for hvor store inntektene ville bli, og Rådmannen kunne heller ikke bekrefte det. Vi kan ikke bruke en antatt inntekt som blir kastet frem over bordet uten at det er gjort en vurdering av realismen.

Ja, en samlet posisjon stemte i mot forslaget, for det var aldri snakk om å tilføre 2,3 millioner friske midler til 2017 budsjettet, men kanskje i underkant av 1 million. Det kunne vi gått med på hvis de ansatte hadde vært varslet om det på forhånd. Så istedenfor å stemme for dette forslaget nå, og la det gå utover en del av de ansatte, stemte vi for at det skal utredes en parkeringsstrategi som skal opp til ny politisk behandling før sommeren 2017. Det mener vi er god (personal)politikk!