Stort engasjement for Bypakke Tønsberg-regionen

Hva er planen, Tønsberg, med den omfattende bypakken? Her svarer fylkesordfører Rune Hogsnes (H) og Tønsbergs ordfører Petter Berg (H) på spørsmålet som har vært stilt i den senere tid.

Et krafttak for kollektivtransport, gange, sykkel, klima og miljø

Det synes å være noe usikkerhet rundt vår tids store krafttak for klima og miljø i Tønsberg-regionen; den omfattende planen Bypakke Tønsberg-regionen. 

“Hva er planen, Tønsberg?” spørres det i Tønsbergs Blad torsdag 5.januar. Kommentaren er skrevet av en samfunnsgeograf som stiller kritiske spørsmål til blant annetbyens utforming, transportsystem, kollektivtilbud og sykkelveier. 

Det er gledelig å se det sterke engasjementet blant dagens unge rundt et av våre tids mest aktuelle tema; klima og miljø. Samtidig tar hele det politiske miljøet det sterke engasjementet og innspillene i kommentaren på største alvor. Det har vi gjort lenge. Siden 2009 har Vestfold fylkeskommune samarbeidet med Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og tidligere Stokke kommune om en helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen, og i 2014 ble Bypakke Tønsberg-regionen etablert. Samarbeidsprosjektetdrives av fylkeskommunen som prosjektansvarlig og Statens vegvesen som faglig instans. 

Dialog og faglig ekspertise

Vi ønsker alle et hyggelig, trygt, levende og attraktivt bymiljøsom er utformet på en bærekraftig måte til det beste for miljøet, innbyggere og næringsliv. 

Prosjektet har derfor jevnlige møter med involverte kommuner, interessegrupper og fagmiljøer. Dette gjør vi for å kvalitetssikre alle deler av prosjektet og sikre lokal forankring. Mye av arbeidet er organisert gjennom delprosjekter, som for eksempel Gatebruksplanen i Tønsberg. 

Gatebruksplanen skal ivareta trafikantgruppers behov og vektlegge attraktive løsninger for gående, syklende og kollektivreisende. Trafikken i bykjernen skal avlastes og erstattes av mer miljøvennlige løsninger. De faglige rådene baserer seg på en rapport utarbeidet av Rambøll Norge AS, med en samling av fakta, analyser og undersøkelser for Tønsberg, Vestfold og andre byer. 

Tønsberg kommune er imidlertid ikke alene om å ønske seg gode løsninger, og må sees i sammenheng med de andre delene i prosjekt bypakka. Vi må også sørge for en bærekraftig finansieringsløsning. Beslutningene som tas i styringsgruppen har derfor bred politisk forankring. 

I arbeidet med bypakka er vi svært opptatt av god dialog med innbyggere og interessegrupper for å fange opp ulike behov og meninger. Det har vært gjennomført flere åpne møter, og inovember i fjor holdt vi åpent kontor på Bydelshuset i Tønsberg. Her inviterte vi alle til å komme innom for å slå av en prat og stille spørsmål til prosjektet. Engasjementet var stort. 

Ambisiøst mål

Det ambisiøse målet for bypakka er nullvekst i personbiltrafikken. Veksten innen persontransport skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Det skal selvfølgelig fortsatt være mulig å bruke bil, men vi må alle bli flinkere til å bytte ut noen av reisene våre med andre transportmidler. Dette er godt forankret i Stortingets klimaforlik i 2012, som vår region er godt i gang med å realisere. 

I bypakka inngår også en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, en rekke tiltak for gåing og sykling, prioritering av kollektivtransport, samt trafikkløsninger på Teie, Presterødområdet, Hogsnesbakken og på Tjøme, omprioritering og ombygging av eksisterende vegareal og en rekke andre tiltak. 

Helhetlig prosjekt

Et slikt prosjekt er imidlertid svært omfattende, og vi må tenke helhetlig. Mange brikker skal passe sammen, viktige prioriteringer må gjøres, og ulike behov vurderes opp mot hverandre. Derfor tar det også tid å gjennomføre. Samtidig er det enighet blant alle som deltar i prosjektet om at vi må ta oss råd til tiden det tar å gjennomføre, for å sikre at resultatet blir best mulig. Når vi får gjennomført disse planene vil alle i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og tidligere Stokke kommune nyte godt av arbeidet. 

Takk for alle gode innspill til prosjektet så langt!

Følg gjerne prosjektet videre på Bypakke Tønsberg-regionens nettsider (www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen)

Kronikk om bypakka fra ordfører Roar Jonstang finner du her: http://www.tb.no/nyheter/notteroy/tjome/dodt-lop-i-veisaken/s/5-76-453456

 

Rune Hogsnes, Fylkesordfører i Vestfold 

Petter Berg, Ordfører i Tønsberg