Tønsberg Høyres rammeprogram 2015-2019

Vedtatt i medlemsmøte 25. mars 2015

Innledning

Tønsberg og distriktet rundt har i årenes løp vist stor evne til omstilling og tilpasning til nye forhold. Ved å ta i bruk ny teknologi og nye oppfinnelser har vi økt verdiskapingen og skapt grunnlag for økt velferd.

Vårt mål for utviklingen av Tønsberg er å fortsette denne tradisjonen og utnytte de nye muligheter som dette kan gi for utviklingen av vårt lokalsamfunn og med et fortsatt godt tjenestenivå for våre innbyggere. Det er meget viktig for Tønsberg Høyre å skape et godt grunnlag for en solid kommuneøkonomi som gir trygghet for gode tjenester, og et investeringsnivå som dekker behovene til en økende befolkning. Vi ønsker at Tønsberg fortsatt skal være en JA-kommune, men Tønsberg Høyre sier fortsatt nei til eiendomsskatt.

For å sikre gode tjenester på lengre sikt mener vi det er nødvendig å etablere en ny og større kommune med basis i Tønsberg-regionen.

Tønsberg Høyre har et sterkt ønske om fortsatt å være den ledende politiske drivkraften i utviklingen av kommunen.

 

God oppvekst

Tønsberg Høyre ønsker at vi skal ha likeverdig og god kvalitet på alt arbeid med barn og unge i kommunen vår. Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats og legge til rette for at barn og unge får delta i planlegging og dermed kunne påvirke beslutninger.

Det overordnede målet vårt er gode oppvekstsvilkår med varierte og godt utbygde tilbud av barnehager, skoler og fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Læring og lek i barnehagen er viktig for at barna skal lykkes i skolen. Tidlig innsats er avgjørende for senere mestring og større læringsutbytte for alle elever.

Derfor ønsker vi et barnehagetilbud som forbereder barna både faglig og sosialt til skolestart, og som kan redusere sosiale forskjeller. Vi vil gi barna en trygg og god omsorg i barnehagen og samtidig stimulere til lek og utvikling på barnas premisser.

For å ivareta valgfriheten mener vi det er viktig å opprettholde og stimulere ulike pedagogiske tilbud og sikre reell likebehandling av private og kommunale barnehager.

Tønsberg Høyre vil:

 • Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i kommunen
 • Ha inntektsgradert foreldrebetaling i barnehager
 • Arbeide for å redusere sommerstengningen av barnehagene fra fire til tre uker
 • Øke fleksibiliteten i barnehagenes åpningstid
 • Styrke det norske språkmiljøet i barnehagen gjennom å stille krav til norskferdigheter for ansatte
 • Legge til rette for etablering av flere private barnehager
 • Bidra til at flere unge deltar på fritidsaktiviteter
 • At barns rett til en trygg oppvekst må være det avgjørende i barnevernets arbeid, og at avgjørelser skal tas ut fra hva som er til barnets beste
 • Styrke mulighetene for etter- og videreutdanning av ansatte i barnehagene
 • Stimulere til samarbeid og kompetanseoverføring mellom skole- og barnehagemiljøer
 • Etablere et tettere samarbeid mellom barnevern, barnehage og skole
 • Sikre kapasiteten og kvaliteten i barnevernet
 • Sikre gode forhold og stabile rammer for barn og unge i fosterhjem og på avlastning
 • Ha kartlegging av lære- og atferdsvansker i barnehager
 • Arbeide for å få to årlige barnehageopptak i løpet av valgperioden

 Dette har vi fått til:

 • Full barnehagedekning
 • Opprettelse av tilrettelagte barnehager for barn med spesielle behov
 • Gode prosedyrer for arbeidet med tidlig innsats
 • Økt tverrfaglig samarbeid på hele oppvekstområdet gjennom blant annet opprettelse av ressursteam
 • Opprettet en stilling for å verve fosterhjem lokalt
 • Opprettet flere stillinger i barnevernet
 • Overgang til et moderne barnevern med vekt på forebygging og tidlige tiltak


Kunnskap i skolen

Skole er en av Høyres hjertesaker. Barnas læring er det viktigste i Høyres skolepolitikk.

Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle. En god skole gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger fattigdom og sosiale forskjeller. Kunnskap gir grunnlag for verdiskaping og et høyere velferdsnivå. Derfor bør grunnskolen sikre elevene det best mulige utgangspunkt for videre skolegang og senere full deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Dette gjør vi ved å satse på tidlig innsats, mer tilpasset opplæring og det som er viktigst i skolen: lesing, skriving og regning.

Høyre vil forsvare retten til å være annerledes. Vi ønsker barnevernet inn i skolen og vil sikre at utsatte barn og familier får støtte så tidlig som mulig.

Tønsberg Høyre vil:

 • Gi alle elever og foreldre skriftlige tilbakemeldinger i basisfag fra 1. trinn
 • Tydeliggjøre læringsmål på alle trinn slik at elever, lærere og foreldre vet hva som forventes
 • Kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå
 • Sikre daglig fysisk aktivitet for elevene
 • Sikre den grunnleggende svømmeopplæringen.
 • Styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp
 • Ha nulltoleranse for mobbing i skolen
 • Åpne for at det er mobberne, og ikke mobbeofrene, som skal bytte skole når alt annet er prøvd
 • Bedre rådgivningstjenesten på ungdomsskolene ved å samarbeide nærmere med videregående skole gjennom prosjektet "Regional plan for et helhetlig opplæringsløp".
 • Bedre opplæringsforholdene for elever med spesielle behov
 • Vil gjøre forsøk med anonym retting av avsluttende årsprøver på ungdomsskolen
 • Styrke leirskoletilbudet
 • Søke om å etablere en prøveordning med valgfritt sidemål (Vedtatt)
 • Tilby videreutdanning og kompetanseheving for lærere og skoleledelse

 Dette har vi fått til:

 • Etablert felles leseplan og felles standard for klasseledelse
 • Kommunens resultater i nasjonale prøver er bedre enn sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Vestfold og nasjonalt
 • Elevundersøkelsene viser at læringsmiljøet i Tønsberg-skolen har blitt merkbart bedre
 • Etablert gode samarbeidsprosjekter med videregående skole for å hindre frafall
 • Økt tverrfaglig samarbeid
 • Opprettelse av et skolevegringsteam
 • Bidratt til opprettelse av Wang UNG
 • Opprettet opplevelseskort for ungdom i familier med lite ressurser

 

Kvalitet i omsorgen

Økende levealder og flere unge som har behov for pleie og omsorg, krever økt kapasitet og kvalitet innen helse og omsorg. Flere sammensatte behov for pleie- og omsorgstjenester krever kompetanse og skal hjelpe flere til å kunne bo hjemme og til selv å velge sine aktiviteter. Valgfrihet i omsorgen øker den enkeltes mulighet til å mestre eget liv og gir bedre livskvalitet. Vår målsetning er at alle i Tønsberg kommune skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet, og at alle skal behandles med respekt og verdighet. Vi ønsker også å redusere ufrivillig deltid hos de ansatte.

Tønsberg Høyre vil:

 • Styrke jordmortjenesten ved å ansette flere jordmødre for å sikre en god svangerskaps- og barselomsorg
 • Sikre kompetanse (gjennom kompetanseplaner) og kapasitet i eldreomsorgen både innen hjemmesykepleien og heldøgns omsorg
 • At utskrivningsklare pasienter må få et tilbud som er tilpasset den enkeltes behov for rehabilitering
 • I tråd med samhandlingsreformen satse på helsefremmende og forebyggende tiltak. Opprette helsestasjon med rådgivningstjeneste for eldre og øke kontakten med frivillige organisasjoner (frivilligkoordinator)
 • Opprette faste legevaktstillinger ved den fremtidige legevakten. Dette vil sikre gode turnusordninger, bedre kvaliteten på tilbudet og frigjøre verdifull tid for fastlegene
 • Legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker det gjennom å styrke hjemmetjenesten
 • Planlegge antall sykehjemsplasser ut fra det reelle behovet samt legge til rette for alternative former for eldreboliger
 • Sikre et visst antall korttidsplasser på sykehjem for å avlaste pårørende
 • Fortsatt ha fritt brukervalg for praktisk bistand i hjemmet
 • Videreutvikle dagtilbudet for yngre mennesker med demens
 • Se på mulighetene for at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter hvert skal omfatte brukere med færre enn 25 timers behov per uke samt brukere over 67 år
 • Innføre mer velferdsteknologi (bl.a. sporingsteknologi) for å øke tryggheten for brukerne
 • Samarbeide med Høgskolen i Buskerud-Vestfold innenfor kompetansegivende tilbud og ny teknologi
 • Styrke kompetansen innen rus og psykisk helse
 • Legge til rette for boliger for unge og hjelpetrengende med nedsatt funksjonsevne
 • Bygge tilrettelagte boliger for eldre
 • Bruke lønn som aktivt virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte i kommunehelsetjenesten og for å styrke fagmiljøene
 • Arbeide for å opprette egne undervisningssykehjem der opplæring og kompetanseheving står i fokus

Dette har vi fått til:

 • Det er blitt ansatt egne sykehjemsleger
 • Utvidet antall mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter
 • Etablert en egen demensavdeling på Eik sykehjem
 • Innført en streng og rettferdig skjenkepolitikk (som følger gjeldende lov for slik virksomhet)
 • Innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
 • Opprettet dagsenter for yngre med demens i samarbeid med Nøtterøy kommune

Idrett

I Tønsberg kommune er det lag som representerer mange idrettsgrener, og det er et stort frivillig engasjement. Kommunen har flere arenaer som har vist seg godt egnet for større arrangement og mesterskap. Vårt mål er at innbyggerne skal få gode opplevelser og bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og friluftstilbud. Vi vil stimulere Tønsbergs befolkning til økt deltakelse i idretts- og friluftsliv.

 Tønsberg Høyre vil:

 • At idrett, nærmiljø og friluftsliv må sees i sammenheng med byutviklingen. Der det er egnede arealer for lek, rekreasjon og idrett, bør aktivitetene samlokaliseres
 • At det bør etableres en dialogplattform mellom politikere, Idrettsrådet og idretten selv
 • At Tønsberg kommune skal tilrettelegge for større idrettsarrangement og mesterskap ved å stille anlegg til disposisjon og med mulighet til praktisk hjelp
 • At man går inn for en anleggsmasse som er tilpasset innbyggernes behov for aktivitet og øvelser 
 • Gjennomføre faste brukerundersøkelser for å sikre god dialog og forståelse
 • Igangsette et "Aktiv ute"- prosjekt som fokuserer på fysisk aktivitet i skolegård og nærmiljø
 • Utvikle Idretts-SFO i samarbeid med idretten
 • Søke muligheter for å etablere interkommunale idrettsanlegg
 • Utarbeide en helhetlig anleggs- og bruksplan for Messeområdet
 • At utvikling av nye og eksisterende idrettsanlegg skal være forankret i en anleggsplan
 • Starte planleggingen av ny svømmehall/badeland
 • Sørge for godt vedlikehold av idrettsanlegg

Dette har vi fått til:

 • Oppgradert Tønsberg Gressbane med nytt kunstgress
 • Etablert badeanlegg for funksjonshemmede på Kloppstranda
 • Etablert skateanlegg og sandvolleyballbane i Gunnarsbøparken
 • Rustet opp Amfiet med snøkanon, grillplasser og toalettanlegg
 • By-Triathlon er blitt en suksess som tar i bruk nye arenaer
 • Opprustet Messehall A
 • Støttet ny lysløype på Barkåker
 • Vært vertskommune for nasjonale mesterskap i flere idrettsgrener og landskamper i fotball
 • Bygd to sandvolleyballbaner på Kongseik

Skape trygge arbeidsplasser

Tønsberg har et variert nærings- og arbeidsliv med vekt på varehandel og tjenesteyting. Det er sterke miljøer innen blant annet næringsmiddelindustri, sikkerhet og beredskap og verkstedindustri. Tønsberg har fylkets høyeste antall høyt utdannede innbyggere. Høyre vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk for å sikre verdiskaping som grunnlag for velferden. Kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet. Gjennom byplanen vil vi legge til rette for en aktiv byutvikling med handel, boliger og opplevelser. Kultur- og næringspolitikk må sees i sammenheng.

 Tønsberg Høyre vil:

 • At Tønsberg kommune skal være en fremoverlent JA- kommune
 • Styrke sentrums attraktivitet for handel og service gjennom tydelig og langvarig politisk engasjement og lederskap
 • Sørge for at Tønsbergs visjon – en pulserende kystperle – blir realisert blant annet gjennom å ansette en prosjektleder
 • Utvikle nye næringsarealer for å legge til rette for nyetableringer og utvidelse for eksisterende bedrifter
 • Arbeide aktivt for å få større private bedrifter til å etablere seg i kommunen
 • Utvide samarbeidet med høyskolen på Bakkenteigen og Horten kommune for å koble Tønsbergs næringsliv sammen med et nyskapende næringsmiljø
 • Legge til rette for kunnskapsbedrifter
 • Legge til rette for offentlige og statlige virksomheter
 • Etablere flere lærlingplasser i kommunale virksomheter
 • Fremheve landbrukssektorens sterke stilling og legge forholdene til rette for ekspansjon av næringsmiddelindustrien i næringsklyngen på Ås
 • Videreutvikle biogassanlegget på Taranrød og tilrettelegge for en næringsklynge rundt dette
 • Utvikle et kollektivknutepunkt på jernbaneområdet og planlegge for næringsbygg beregnet for kunnskapsnæringer på området
 • Ha tett samarbeid med nabokommunene for å styrke felles næringsutvikling i regionen og samordne regler og gebyrer for byggesaker
 • Innføre tidsfrister for byggesaksbehandling og reguleringsplaner
 • Bidra til realiseringen av et helhetlig, bærekraftig og næringsvennlig trafikksystem og bygge ut Hogsnesbakken og Presterødbakken
 • Ha gratis kommunal parkering etter kl. 18.00 i sentrum

Dette har vi fått til:

 • Tønsberg har den høyeste tettheten av privat næringsliv og den høyeste sysselsettingsandelen i Vestfold
 • I den nye Kommuneplanens arealdel er det lagt ut 1.000 dekar nye næringsarealer
 • Tønsberg by- og næringsforum er etablert som en dialogplattform mellom kommunen og næringslivet
 • Den negative utviklingen i bysentrum er snudd til optimisme og nyetableringer
 • Det er ansatt næringssjef og etablert en næringsavdeling i rådmannens stab
 • Det er under oppføring et nytt biogassanlegg på Taranrød

 

Kultur

Mange foreninger og lag i Tønsberg bidrar til et rikt kulturliv, og frivilligheten er en viktig forutsetning for aktiviteten. Utvikling av et rikt kulturtilbud bidrar positivt til byutviklingen. Kulturopplevelser er en viktig del av livet og er en kilde til inspirasjon og gir energi og avkobling. Deltakelse i kulturlivet gir mennesker en mulighet til personlig vekst og til å utvikle sine kreative evner.

Tønsberg Høyre vil:

 • Bygge ringmur på Slottsfjellet og bidra til realisering av Slottsfjells-planen i samarbeid med Vestfoldmuseene, fylkeskommunen, Riksantikvaren og finansielle samarbeidspartnere
 • Følge opp den regionale strategien for formidling av vikinghistorien ved å regulere "Vikingodden" for vikingaktiviter og bygge et båthus på området og utnytte utgravninger fra vikingtiden som turistattraksjon
 • Støtte etableringen av en årlig regional vikingfestival i Tønsberg
 • Fortsette arbeidet med å formidle kystkulturen i kanalområdet
 • Bedre tilgangen til og støtte utviklingen av Færder nasjonalpark
 • Støtte opp under utviklingen av Slottsfjell-festivalen
 • Styrke musikkmiljøet ved å sikre aktiviteten til Haugarrock, de lokale ungdomsklubbene, musikkorpsene og Kulturskolen
 • At Tønsberg og Nøtterøy biblioteket skal være en arena for kulturformidling, et sentralt sted for litteratur- og samfunnsdebatter og et ønske om åpent på søndager
 • Bidra til at Papirhuset forblir en sentral teaterarena for amatører og profesjonelle
 • Støtte Haugar Kunstmuseum og Vestfold Kunstnersenter for formidling av billedkunst
 • Videreutvikle og sikre driften av Støperiet
 • Vedlikeholde kommunens turstier og anlegge nye turstier i Presterødkilen naturreservat
 • Videreutvikle Gunnarsbøparken for ulike former for aktiviteter

Dette har vi fått til:

 • Etablert Støperiet kulturhus som en populær arena og et konsertlokale med rimelige leiepriser
 • Biblioteket er etablert som litteraturhus og har hatt en sterk økning i antall besøkende
 • Tønsberg er etablert som vikingby med byggingen av "Saga Oseberg" og aktivitetene på byggeplassen blant annet takket være ildsjeler og mange frivillige
 • En helhetlig plan for utviklingen av Slottsfjellsområdet er vedtatt og en reguleringsplan for området er under utarbeidelse
 • Tønsberg har befestet sin stilling som en festivalby
 • Papirhuset Teater er sikret utvidelse og Teater Ibsen har etablert en produksjonsscene for barneteater på stedet
 • Tønsberg Maritime Kulturforum er etablert for å ivareta den omfattende kystkulturarven vår, særlig i kanalområdet

 

Trygge lokalsamfunn

Tønsberg Høyre ønsker å skape trygge og livskraftige lokalsamfunn hvor man kan ferdes trygt uten å behøve å frykte kriminalitet. Barn skal vokse opp uten å bli innblandet i, eller bli ofre for, vold, rusmisbruk og farlig trafikk. Frivilligheten bidrar på mange områder til å trygge lokalsamfunnet, fordi den styrker samholdet og identiteten til dem som deltar. Høyre vil fortsatt ha en ansvarlig og forutsigbar skjenkepolitikk med effektiv kontroll. Og vi vil opprettholde synlig politi i sentrum og videreutvikle forebyggende kriminalitetsarbeid.

 Tønsberg Høyre vil:

 • Bygge opp under regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ved å gi økt kunnskap til skole, barnehage og til det frivillige arbeidet
 • Styrke ungdomsklubbene med faglig godt lederskap og medinnflytelse for brukerne og sørge for at klubbene blir et godt sted å være, med lav terskel for å delta, for ungdom under 18 år
 • Forsterke samarbeidet mellom politiet og Tønsberg kommune med hyppigere møter og formalisert gjennom mer forpliktende tiltak
 • Utbedre farlige veistrekninger
 • Trygge lekeplasser

Raskere utbygging av vei og kollektivtransport

Gode kollektivløsninger frakter folk sikkert og raskt dit de ønsker. Høyre ønsker et bærekraftig kollektivnett basert på de smarteste transportløsningene og en nyskapende og miljøvennlig teknologi, og at kollektivnettet skal være enkelt tilgjengelig for alle.

Trafikken i Tønsberg øker både i og utenfor sentrum. Dagens løsning er lite effektiv og fører til mye kø, forurensning og støy. Dette merkes flere steder, men best i Nedre Langgate, hvor fremkommeligheten er en utfordring for nyttetrafikk som kollektivtransport, tungtransport og utrykningskjøretøyer.

Byggestart for ny nord-syd-forbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg vil bli igangsatt om noen år. Og når veitransporten alene står for 19 % av det totale klimautslipp, med en forventet fremtidig trafikkøkning, må det også iverksettes midlertidige tiltak. Høyre ønsker raskest mulig løsning på trafikkutfordringene i Presterødkrysset/bakken og i Hogsnesbakken.

 Tønsberg Høyre vil:

 • Sikre ny fastlandsforbindelse nord-syd mellom Nøtterøy og Tønsberg
 • Sikre at utbedring av Presterødbakken og Hogsnesbakken gjennomføres i Bypakke Tønsberg-prosjektet sammen med prosjekter på Nøtterøy og Tjøme.
 • At bomstasjoner skal fjernes når veiprosjekter er nedbetalt
 • At veiprosjekter skal ferdigstilles før bompengeinnkreving starter
 • Tilrettelegge for høyfrekvente bussruter i nedre bydel - fortrinnsvis rundt Nedre Langgate
 • Arbeide for å fjerne all tungtransport gjennom sentrum ved pålagt bruk av tunnelen gjennom Frodeåsen
 • Ha underjordisk stasjon ved dagens jernbanestasjon
 • Bedre busstilbudet generelt gjennom hyppigere avganger og flere ruter
 • Fortsette utbyggingen av gang- og sykkelstier og bedre trafikksikkerheten langs skoleveiene
 • Etablere sykkelhotell ved jernbanen/Farmandstredet med ladestasjon for el-sykkel
 • Sørge for at transportkrevende bedrifter etableres i tilknytning til E18
 • Vurdere muligheten for båttransport i Jarlsø-Husøy-området, «Ole III»

Byutvikling og arealpolitikk

En forventet sterk befolkningsvekst de neste 10-15 årene med flere unge voksne vil påvirke og utfordre Tønsberg kommune med hensyn til service- og tjenestetilbud, boligtilgang, samferdsel, infrastruktur og arbeidsplasser. Det er et regionalt mål at hovedtyngden av veksten skal skje gjennom fortetning i sentrumsnære strøk. Samtidig skal kommunen sikre god bostedsutvikling, som tar hensyn til miljø og viktige verdier innenfor kultur, natur og estetikk. For å møte dette på en god måte, er det viktig å legge til rette for gode og varierte bo- og oppvekstmiljøer.

 

Tønsberg Høyre vil:

 • Styrke sentrum som handelssenter
 • Legge til rette for et variert boligtilbud med flere boliger i sentrum
 • Utvikle Kaldnes og Stensarmen som gode steder å bo og arbeide 
 • Etablere sammenhengende kanalpromenade med passende krysninger av Kanalen
 • Etablere badeanlegg i tilknytning til et variert idrettstilbud (se Idrett)
 • Utvikle lokalsentre ved å tilrettelegge for at flere kan gå og sykle til nærsenter (Eik, Barkåker, Sem, Hogsnes, Tolvsrød, Olsrød, Råel og Volden)
 • Utvikle kommunen ved å bevare og utvikle gode boområder og hele tiden ha tilstrekkelig ledige arealer til å kunne ta imot egen vekst og tilflytting
 • Utvikle en bærekraftig arealpolitikk ved å fokusere på å ivareta de store sammenhengende landbruksarealene
 • Oppgradere og bevare Frodeåsen og tilgrensende friområder langs Hortensveien som et viktig bynært grøntområde
 • Utvikle nye og sikre kvaliteten på eksisterende grønne lunger i tilknytning til våre tettsteder og bomiljøer og utvikle disse til naturlige møteplasser for rekreasjon og lek
 • Tilrettelegge for økt tilgjengelighet i våre våtmarks-områder Kilen og Ilene (Ramsar)
 • Gjennom byplanen legge til rette for å videreutvikle Tønsberg som et regionsenter i samarbeid med våre nabokommuner
 • Styrke lokaldemokratiet ved å begrense statlige myndigheters mulighet til å overprøve lokale vedtak
 • Legge til rette for flere studentboliger

Kommunestruktur

Samfunnet vi lever i, er i endring. Avstand mellom bosted og arbeidssted gjør at mange bor og arbeider i ulike kommuner. Offentlig kommunikasjon frakter oss raskere over større avstander, og datateknologi gjør at vi sjelden behøver å møte opp for å kommunisere eller avklare noe med kommunen. Tønsberg Høyre ønsker en ny kommunestruktur for å løse fremtidens utfordringer på en best mulig måte.

Tønsberg Høyre vil:

 • Arbeide for at kommunegrenser skal følge naturlige bo- og arbeidsmarkeder
 • At det naturlige kommunefelleskapet mellom Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg skal utgjøre en ny storkommune
 • At Hogsnes/Bjelland/Vear bør være et felles bo og oppvekstområde i Tønsberg kommune. Beboerne i området skal høres før avgjørelse fattes.
 • At kommuner som ønsker å vurdere å inngå i samme storkommune som Tønsberg, skal bli møtt med åpen dialog
 • Utvikle Tønsberg som et fremtidig regionsenter for den regionen vi blir en del av
 • Gjennom kommunereformen styrke de ansattes fagmiljø for å få bedre tjenester til innbyggerne og gjøre rekrutteringen av fagkompetanse enklere
 • At avanserte tjenester som barnevernet, psykiatri og samhandlingsreformen skal utføres av større fagmiljøer

Innvandring

Norge har et ansvar for å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse mot forfølgelse. Mange mennesker søker asyl i Norge hvert år, og Tønsberg kommune har et ansvar for å bidra til at asylsøkere og flyktninger som får innvilget asyl eller oppholdstillatelse, kan bosette seg og etablere seg for å skape en bedre fremtid for seg og sin familie.

Høyre ønsker at Tønsberg kommune skal være en attraktiv kommune også for flyktninger og innvandrere, og vi ser på innvandrere og flyktninger som ressurs for kommunen, en ressurs som bidrar til mer mangfold og utvikling av et åpent og dynamisk samfunn.

Tønsberg Høyre vil:

·       Bygge opp kapasiteten til å ta imot og integrere flyktninger gjennom målrettede tiltak for å finne boliger

 • Styrke satsingen på introduksjonsprogrammet for innvandrere
 • Styrke samarbeidet mellom NAV, voksenopplæringen, helsevesenet, frivillige organisasjoner og næringslivet for å bedre integreringen av flyktninger
 • Samordne hjelpeapparatet og gjøre det mer oversiktlig og enklere å forholde seg til for innvandrere
 • Legge til rette for flerkulturelle og inkluderende møteplasser med ulike aktiviteter som er egnet til å styrke integreringen
 • Styrke innsatsen for å få flere innvandrere til å delta i arbeids- og samfunnslivet gjennom satsing på Jobbsjansen-programmet
 • Utvikle samarbeidet med offentlige og private arbeidsgivere for å få etablert flere trainee-stillinger rettet mot innvandrere.
 • Ta initiativ til egne program som får fagpersoner blant innvandrerne raskere ut i profesjonsjobb, spesielt innenfor helsevesenet
 • Bedre innvandrernes demokrati- og samfunnsopplæring for å øke integreringen og stimulere til deltagelse i samfunnet
 • Styrke helse- og velferdstilbudet til flykninger gjennom styrking av psykisk helsetilbud for flyktninger
 • Gjøre NAV mer tilgjengelig gjennom å bygge ned språkbarrieren
 • Etablere egne samtalegrupper for innvandrerkvinner for å hindre undertrykkelse og vold i ekteskapet

Miljø og Klima

 Klimautfordringen er i dag vår største miljøutfordring. Høyre er et teknologioptimistisk parti, og det betyr at vi vil finne nye og moderne løsninger på de utfordringene vi står overfor i dag.

En bærekraftig utvikling av byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene. Den klart største utslippskilden i norske byer er transportsektoren. Kommunen har en stor mulighet til å påvirke miljøet. Dette kan blant annet gjøres gjennom å føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at transportveksten primært skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

God byutvikling forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige aktører, næringsliv og grunneiere. Tønsberg Høyre mener derfor at kommunen må legge til rette for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og det offentlige for å realisere en grønn og fremtidsrettet by- og stedsutvikling.

 

Tønsberg Høyre vil:  

 • At kommunen skal fokusere på miljø ved offentlige anskaffelser
 • Sørge for bedre informasjon til utbyggere/innbyggere om mulige kommunale og statlige ENØK-tiltak og støtteordninger
 • Vurdere potensialet for å ta i bruk varmepumpeteknologi og miljøvennlige energikilder basert på metangass fra kloakkanlegg, fyllinger og landbruk der det ligger til rette for effektiv utnyttelse
 • Etablere årlig miljø- og klimaregnskap for kommunen
 • Sette krav til energieffektive bygg
 • Legge til rette for ladning av el-sykler på skoler
 • Bidra til etablering av flere mottaksstasjoner for septik i tilknytning til båthavner og serviceanlegg
 • Bevare de grønne lungene i tettbygde områder
 • Bevare bymarkene for rekreasjon
 • Videreutvikle kildesortering og biogass
 • Satse på energigjenvinning
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil
 • Bygge ny fastlandsforbindelse for å redusere køer og utslipp
 • Legge bedre til rette for syklister, gjennom satsing på sammenhengende og godt vedlikeholdte sykkelfelt og utbygging av sykkelparkering ved sentrale knutepunkter
 • Utrede muligheter for innfartsparkering med shuttlebuss
 • Fortsette bolig- og næringsutvikling nær kollektivknutepunktene og -traseene
 • Ha kulturminnevern og verne sammenhengende områder som Nordbyen og Fjerdingen