Historisk budsjettbehandling!

Et solid og balansert budsjett som ligger godt til rette for videre vekst og utvikling av kommunen

I årets siste bystyremøte har vi hatt en historisk budsjettbehandling.

 • første budsjett hvor Vear er en del av Tønsberg kommune
 • første budsjett etter vedtak om kommunesammenslåing med Re
 • siste Bystyremøte i denne salen
 • første budsjett vi vedtar etter at vi er ute av Robek

Dette er positivt, men det fører også med seg et ekstra ansvar til administrasjonen og oss politikere.  Nå er det ikke lovverket som styrer hvor stort overskudd vi må ha for å dekke inn tidligere underskudd, nå er det opp til vår egen ansvarlighet å sørge for store nok overskudd så vi i fremtiden kan få større handlefrihet til politiske prioriteringer og til å foreta nødvendige investeringer i barnehager, skoler og sykehjem uten at dette svekker de fremtidige driftsbudsjettene.

I fjor på denne tiden vedtok vi et budsjett for 2016 med 50 mill. i overskudd. Utover året har det blitt redusert til 45 mill. Budsjettet for 2017 kommer til å bli vedtatt med et overskudd på 25 mill, som er 20 mill. mindre enn i år, og mer enn 30 mill. mindre enn anbefalt netto driftsresultat på 1,75%. 

Derfor ønsker jeg å fremme følgende tekstforslag på vegne av posisjonen:

«Det er anbefalt at kommuner som handlingsregel planlegger med et netto driftsresultat på 1,75%.  Tønsberg kommune bør bestrebe seg på å nå det anbefalte overskudd for å oppnå større handlefrihet til ønskede investeringer og politiske prioriteringer, spesielt siden vi nå står foran en kommunesammenslåing med Re. Derfor bes Rådmannen om å se på muligheter for å øke det budsjetterte overskuddet ved å vurdere ulike effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner. Vi ønsker en samlet orientering om dette arbeidet, og forslag til tiltak, i forbindelse med perioderapportene.

Det bes også om at Rådmannen strengt vurderer behovet for nyansettelser når det blir ledige stillinger som ikke går direkte på tjenesteproduksjonen, og alltid vurderer alternative muligheter. I forbindelse med kommunesammenslåingen bør det også vurderes å samordne ansettelser med Re eller tidsbegrense stillinger der hvor det er naturlig.»

Dette er ingen kritikk av budsjettfremlegget fra Rådmannen.
Rammetilskuddet ble kort tid før fremleggelsen lavere enn forventet fordi forutsetningene endret seg betydelig fra 1. januar til 1. juli. 
Om oppfattet riktig, var f.eks. nedgang i antall innbyggere over 90 år ett av elementene som slo ganske kraftig inn. Normalt har ikke dette så stor effekt, men slik ble det i år.

Og da er det jo tross alt gledelig at vi får et budsjett uten reduksjon i tjenestetilbudet, og at vi faktisk klarer å legge litt bedre til rette for innbyggerne våre.

 • Vi øker tilskuddet til etterutdanning av lærere med 0,5 mill.
 • Vi øker tilskuddet til barnevernet med 2,5 mill.
 • Barn med psykiske lidelser får 6 mill. mer
 • Vi øker tilskudd til spesialpedagoger i barnehagene med 1 mill.
 • Ungdomsråd får møtegodtgjørelse
 • Vi øker tilskuddet til lærlinger med 1,1 mill. – 8 stk
 • Visit Vestfold 0,45 mill.

 Av investeringer vil jeg nevne at vi

 • Fullfører etableringen av trådløse nett i alle skoler med 4 mill.
 • Vi investerer i biogass og el-biler for 5 mill.
 • Vi påbegynner utbyggingen av Presterød Ungdomsskole i 2017 og Presterød Barneskole i 2018
 • Oppgradering av Vear Skole med 7,5 mill.
 • Vi kommer endelig i gang med gang- og sykkelsti langs Ulvikveien (6+6+2 mill)

Så skulle vi gjerne funnet rom for mer midler til grunnbemanning i barnehagene, og en økning av skolerammen (opposisjonens forslag). Det var dessverre ikke mulighet for det i år, selv om et enstemmig Bystyre støttet forslaget fra Høyre om dette når vi behandlet handlingsplanen i sommer.
Derfor blir denne satsingen desto viktigere å få gjennomført neste år, og jeg regner med at vi på nytt får et enstemmig vedtak når vi behandler handlingsplanen til sommeren.

For å oppsummere: Alt i alt er dette et solid og balansert budsjett. Dessverre med litt for lavt overskudd, men allikevel mener jeg det legger godt til rette for videre vekst og utvikling av kommunen!


Rune Sørdalen, gruppelder for Høyre, bystyremedlem


Budsjett 2017 - Handlings- og økonomiplan 2017-2020: http://innsyn.v-man.no/tbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016063330&dokid=804963&versjon=11&variant=P&