Høyre vil sitte ved bordet når ny fastlandsforbindelse fremforhandles

Høyres gruppeleder Rune Sørdalen sier at Tønsberg er klar for nye forhandlinger om fastlandsforbindelse. Men stiller klare krav til en eventuell broforbindelse. Her fra Høyres medlemsmøte som gikk inn for tunnel sist vinter.

Tønsberg er klar for videre forhandlinger om ny fastlandsforbindelse. Men forhandlingsutvalget vil stille klare betingelser og tale med en stemme. Dette besluttet et stort flertall i bystyret onsdag etter en følelsesladet debatt.

Skal Tønsberg endre standpunkt for løsning av fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme, må en eventuell broforbindelse avlaste Tønsberg sentrum like godt som tunnelalternativet. I tillegg må partene etter forslag fra Høyres gruppeleder Rune Sørdalen, finne gode løsninger på trafikkutfordringene på Vear. Og forslag til løsning skal legges fram for bystyret for endelig vedtak.


Ny situasjon

Fortsatt er det et klart flertall i bystyret for tunnelalternativet. Høyre står i likhet med fagfolkene, fremdeles fast på at dette er det beste alternativet. Men nå er det oppstått en ny situasjon der Færder vil vurdere broalternativet hvis fylkeskommunen har noe å gi i forhandlingene.

Nytt mandat

I følge Høyres gruppeleder Rune Sørdalen var bystyret stilt overfor følgende valg:

-Vi kunne være med rundt bordet når det forhandles, eller vi kunne sitte på gangen og se hva de andre blir enige om. Høyre mener det er viktig å sitte ved bordet og påvirke resultatet, Derfor var det så viktig at bystyret ga forhandlingsutvalget vårt et nytt mandat, understreker Høyres gruppeleder Rune Sørdalen etter bystyremøtets behandling.

Forskjellen må elimineres

-Nå kan vi vurdere bro hvis fylket bidrar med løsning som gjør det alternativet like godt for Tønsberg som tunnelalternativet, d.v.s. at det avlaster sentrum like godt og det sørges for gode løsninger på Vear.  Det skal gjennomføres tiltak som eliminerer forskjellen. Det skal også sørges for gode løsninger på Vear. Kostnader for avbøtende tiltak kan delvis dekkes av bompengeordningen, men det forutsettes at deler av kostnadene dekkes gjennom fylkeskommunens bevilgninger, understreker Høyres gruppeleder. Samtidig minner han om at forhandlingsresultatet skal forelegges bystyret.

-Der skal vi endelig vurdere om de fremforhandlede løsningene er gode nok til å endre tidligere beslutning at tunnel er det beste.

Ingen omkamp

 Sørdalen er fornøyd med at flertallet i bystyret ble så klart. -De totalt seks representantene for SV, SP, V og MDG prøvde seg på om omkamp om parallell kanalbro. Den diskusjonen er vi ferdige med. De hevder at det blir et like godt, og mye billigere alternativ. Det er vi ikke enige i, sier Sørdalen og viser til at alle utredninger peker på en løsning Nord-Syd som den beste løsningen. Vi ønsker ikke å samle de to største trafikkstrømmene i Tønsberg i en rundkjøring på Kilen. Da må det minimum bygges rundkjøring i to plan. Videre må vi ta en husrekke på Nøtterøysiden av Kanalbroen opp til Teie veidele. Vi må ta store arealer på Stensarmen, og av Ramsarområdet på Kilen. Summen av dette vil nærme seg kostnadene for Nord-Syd alternativet, og vi vil få en samlet sett dårligere løsning på trafikkutfordringene.

Rask avklaring!

Høyres gruppeleder er opptatt av tidsfaktoren fremover. -Det er viktig å få en rask avklaring på dette. For i tillegg til ny fastlandsforbindelse består Bypakka av mange andre prosjekter innen kollektiv, sykkel og gange. Vi er avhengig av en løsning på fastlandsforbindelsen før vi kan få realisert gatebruksplanen i sentrum, bl.a. med å stenge Nedre Langgate for å skape et mer hyggelig byrom for gående og syklende. Vi ønsker å trekke den gode stemningen på brygga opp mot torget, sier Sørdalen.

Hele vedtaket lyder:

«Det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder med varamedlem for ordfører Rune Sørdalen, varamedlem for varaordfører Bent Kittelsen og varamedlem for opposisjonsleder Kari Asmyhr som forhandler med Vestfold fylkeskommune og Færder kommune om betingelser for å endre standpunkt for løsning av fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme med følgende mandat:

Trafikken gjennom Tønsberg sentrum er større i alternativ 11500 enn alternativ 16730. Det skal gjennomføres tiltak som eliminerer forskjellen. Det skal også sørges for gode løsninger på Vear. Kostnader for avbøtende tiltak kan delvis dekkes av bompengeordningen, men det forutsettes at deler av kostnadene dekkes gjennom fylkeskommunens bevilgninger.

Forslag til løsning legges fram for bystyret for endelig vedtak.»