Utvalgsleder Ole Sverre Lund (H): Systematisk og målrettet arbeid i Tønsberg-skolen »

-Høyre vil framover arbeide for at vi skal ha en skole hvor læring og et trygt psykososialt miljø fortsatt er i fokus. Dette vil vi komme tilbake til senere når vi skal behandle budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Dette sa Ole Sverre Lund, Høyres leder for utvalg for oppvekst og opplæring, under bystyrets behandling av tilstandsrapporten for Tønsberg-skolen 2016-17.


 Lund mente at resultatene i Tønsberg-skolen i hovedsak er gode generelt og på hver enkelt skole i forhold til forutsetninger. Men var samtidig tydelig på utfordringene.

Her er Lunds innlegg:

 

"Ordfører!

 

Kvalitetsmeldingen inngår som en del av det helhetlige og systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet som foregår i skolen. Den gjør det mulig for bystyret som skoleeier å drøfte tilstand og resultater.

 

Jeg vil benytte anledningen til å takke rådmannen og hans medarbeidere for en god rapport. Det ligger mye arbeid bak rapporten, sentralt i kommune-administrasjonen og ute på hver enkelt skole.

 

Jeg mener at rapporten viser at:

  • Det arbeides systematisk og målrettet i Tønsberg-skolen med «stø kurs»
  • Det er en åpenbar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå, deres engasjement, skole-hjemsamarbeidet, skoleledelse, klasseledelse, elevenes innsats og de resultater som oppnås.
  • Det oppnås i hovedsak gode resultater i Tønsberg-skolen generelt, og på hver enkelt skole i forhold til forutsetninger.
  • I Tønsberg kommune er det stor spredning mellom skolene når det gjelder foreldrenes utdanningsnivå. Dette har betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner. UOO har derfor tatt initiativ til å få belyst denne problemstillingen sterkere slik at vi forhåpentligvis kan iverksette tiltak som kan bidra til å kompensere for dette.
  • Selv om de fleste elever har det bra og trives på skolen så var det 54 elever som på elevundersøkelsen svarte at de har blitt mobbet på skolen enten «omtrent en gang i uken (30) eller «flere ganger i uken» (24). Dette er dessverre en økning fra foregående skoleår. Det arbeides aktivt og godt i retning av nulltoleranse mot mobbing på hver skole. Elevundersøkelsen viser at dette er nødvendig.

 

Som utvalgsleder vil jeg vil også benyttet anledningen til å meddele bystyret som skoleeier at utfordringene i skolen fortsatt er store:

  • Samlet sett ligger Tønsberg i det nedre sjikt når det gjelder ressursbruk i skolen. Det merkes på hver enkelt skole.
  • Antall elever pr. lærer er høyere i Tønsberg enn i sammenlignbare kommuner. Når vi ikke «matcher» andre kommuner på kvantitet, må vi være desto bedre på kvalitet. Vi har gode lærere. Disse må vi beholde og videreutvikle. Som skoleeier har vi et ansvar for å sørge for kompetanse-utvikling for våre lærere i samsvar med kompetanseforskrifter.
  • Forventet befolkningsvekst krever kapasitetsøkning i deler av kommunen og vedlikeholdsetterslepet er betydelig
  • Antall elever som trenger spesialundervisning er høyt. Det er bekymringsfullt at andelen av elever som trenger spesialundervisninger økte på ungdomsskoletrinnet siste år. Kravene til mer tilpasset opplæring øker.
  • Kompetanseforskrifter skal oppfylles og IKT-utstyr må oppgraderes

 

Disse og andre utfordringer er belyst i sak vedrørende kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.

 

Høyre vil framover arbeide for at vi skal ha en skole hvor læring og et trygt psykososialt miljø fortsatt er i fokus. Dette vil vi komme tilbake til senere når vi skal behandle budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

 

Helt til slutt vil jeg si at jeg er stolt over å kunne si at jeg er leder i utvalg for oppvekst og opplæring. Kommuneadministrasjonen, ledere, lærere og øvrige medarbeidere innenfor sektoren gjør en førsteklasses jobb hver eneste dag for våre barn og elever.

 

Det er bra og nødvendig.  Barna representerer framtiden, sa Ole Sverre Lund (H). Leder i utvalg for oppvekst og opplæring