Vear skole glemt av administrasjonen, Kirsti Søyland engasjerte seg sterkt i opprydningsarbeidet for å sikre skolen

Kommunestyre- og formannskapsmedlem Kirsti N. Søyland (H) fotografert på Vear skole under et tidligere besøk.

Da Vear skole ble glemt av kommuneadministrasjonen i budsjettet for iår, engasjerte Høyres Kirsti N. Søyland seg sterkt for å sikre skolens behov for lokaler. Spesielt var hun opptatt av å få den planlagte paviljongen på plass slik at elever og lærere har akseptable lokaler når skolen starter igjen til høsten. 

Vear skoles behov for nye lokaler var godt kjent i gamle Tønsberg kommune. Og bystyret fulgte opp med vedtak ifjor høst. Men da den nye kommunen ble opprettet, ble vedtaket borte, og elever og lærere sto i fare for ikke å få skikkelige lokaler når skolen begynner igjen til høsten. Administrasjonen foreslo nødløsninger og onsdag behandlet kommunestyret saken.

Her er Kirsti Søylands innlegg:

"Utbyggingen av Vear skole hadde fortjent en skikkelig prosess og skolen hadde fortjent at det opprinnelige vedtaket ble gjennomført som lovet.  Det gjør ikke saken bedre at feilen ikke ble tatt tak i da den ble oppdaget før jul.  Så må vi akseptere at feil skjer, men da er det  desto mer avgjørende hva vi gjør i etterkant for å rydde opp! 

Vi har sett både i Tønsbergs Blad, uttalelse fra FAU, uttalelser på Facebook og via henvendelser vi har fått, som har gitt uttrykk for frustrasjon over den foreslåtte løsningen.  Vi har fått i fanget en nødløsning hvor Vear skole blir stående igjen med SvartePer.   

Skolen er i sterk vekst, og løsningen som ligger der nå er av svært kortsiktig karakter.  Derfor trenger vi av hensyn til elevene og de som jobber på skolen, at de nå får forutsigbarhet.  Vi er glad for at vi løftet saken i formannskapet og fikk frem problemstillinger rundt at:

  • skolen i stedet for tre nye store klasserom og ett  nytt naturfagsrom i stedet får
    4 brukte mindre klasserom.
  • I tillegg var de opprinnelig lovet 120 m2 arbeidsrom til lærere. Skolen er fra før av langt under alle grenser for arbeidsplasser til lærere og skolen har heller ikke kontor for helsesykepleier, rådgiver og barnevern.   For å få nok plass til arbeidsrom må man ta to av de fire klasserommene til dette formålet.
  • Og skolen var lovet skolekjøkken og midler til inventar. I stedet foreslår man å vente med skolekjøkken og hente brukt inventar herfra og derfra.

 Ut fra dette ble det i formannskapsmøtet bedt om at kommunalsjef for oppvekst og læring skulle lage et utdypende notat, og slik vi tyder notatet, er det bra at skolen selv forholdsvis fritt kan disponere paviljongen slik de ønsker, og at midler satt av til inventar er mulig å omdisponere.

I forhold til behovet for utvidelse skriver kommunalsjefen at det kan være i tidligste laget å konkludere for 2021 og han mener vi kan vente å se på elevutviklingen.

Vi mener det lite er trolig at det står en ny ungdomsskole klar på svært lenge, og kommunalsjefens råd kan føre til at vi i 2021 igjen har fått hastverk.  Vi vet at det er et svært lite antall elever som kan endre bildet. Derfor er det ikke «vente å se» prinsippet som nå bør følges, og dette skaper unødig uro slik situasjonen er nå.

Derfor vil vi gi elever, lærere, ledelse og foreldre den forutsigbarheten som det opprinnelige vedtaket sto for. Da trenger vi også økonomisk sikkerhet for at skolekjøkkenet og et klasserom er klart fra høsten 2021.  Da unngår vi å komme i en situasjon hvor elevøkning betyr at læreres arbeidsplasser ryker fordi vi trenger klasserom.  Og det er kostbart på mange måter å ha for lite skolekjøkkenkapasitet.  Den ekstra lærerkapasiteten som nå må brukes for å dele opp i mange mindre grupper, kan gå ut over barn som trenger spesialundervisning.    

Det som ligger som vårt forslag nå, er en minnelig løsning i forhold til økonomien i Tønsberg, og det er en løsning som vi vet at skolen kan leve med.

Vedtaket om paviljongen har vi ikke tid til å utsette, men saken om investeringer for budsjettet i 2021, kan sendes til behandling i utvalget.  Men vi er opptatt av et tydelig vedtak med en føring. Vi trenger ikke nå et løselig vedtak for 2021.

Derfor har vi valgt å føre i pennen et vedtak som er helt klart og som inneholder viktige føringer som trygger skolen og som fyller intensjonen med det opprinnelige vedtaket.

Ut fra dette foreslår vi å erstatte pkt. 3 i rådmannens innstilling med følgende tekst og et nytt punkt 4:

3) Vear skole disponerer paviljongen og avgjør hvordan den innredes, slik at elevers behov for klasserom og læreres og helsepersonells behov for arbeidsplasser, blir ivaretatt fra og med kommende skoleår 20/21.  Den totale posten for innkjøpsmidler kan omdisponeres til innredning.

4) Saken om investering for budsjettåret 2021 sendes til utvalg for opplæring og oppvekst i god tid før budsjettbehandlingen, med formål om å skaffe finansiering for ett nytt klasserom og nytt skolekjøkken.  Dette sikrer skolen nødvendig forutsigbarhet for årene fremover."

Kirsti N. Søyland, medlem av formannskap og kommunestyret. 

Søylands forslag, punkt 3, ble vedtatt mot 21 stemmer (Ap, Sp, Krf).

Søylands forslag, punkt 4, fikk 24 stemmer (H, Frp, Sv, V, R) og falt.


Her er kommunestyrets endelige vedtak.

1. Kapasiteten ved Vear skole økes fra høsten 2020, ved å flytte paviljonger som Tønsberg kommune allerede disponerer. Disse står i dag står ved Tønsberg læringssenter og benyttes av  Klokker’n alternative læringsarena. Paviljongene har totalt 4 klasserom.

2. Investeringsbudsjettet økes med 2,3 mill til grunnarbeid, flytting og nødvendig inventar på Vear skole. Det finansieres med låneopptak. Budsjettmessige konsekvenser foretas ved neste budsjettreveisjon.

3. Vear skole disponerer paviljongen og avgjør hvordan den innredes, slik at elevers behov for klasserom og læreres og helsepersonells behov for arbeidsplasser, blir ivaretatt fra og med kommende skoleår 20/21. Den totale posten for innkjøpsmidler kan omdisponeres til innredning.

4. Resterende investeringsbehov ved Vear skole fremlegges i egen sak for UOO i forkant avbudsjettutarbeidelse for 2021.