Vold i nære relasjoner

Det hadde vært en ønskedrøm å kunne stå på talerstolen i bystyresalen og sagt at en slik sak er unødvendig fordi vold ikke eksisterer og i hvert fall ikke forhold til barn og unge i nære relasjoner.Dessverre er virkeligheten en helt annen, også i Tønsberg kommune. 

I Tønsberg kommune er det ingen politisk uenighet om at vi i ulike sammenhenger vil prioritere forebygging og tidlig innsats. Denne reviderte handlingsplanen skal bidra til å bekjempe alle former for vold rettet mot barn og unge. 

Jeg hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede da utvalg for oppvekst og opplæring behandlet saken 22.09.16 der utvalget sluttet seg til handlingsplanen, og tiltrådte rådmannens innstilling. Høyre støtter innstillingen fra utvalg for oppvekst og opplæring.

Planen skal gjelde for alle hjelpetjenester samt skoler og barnehager i Tønsberg kommune. Det vil være et viktig bidrag for å kvalitetssikre tjenester og rutinene må inngå i kommunens internkontrollsystem.

Det framheves at handlingsplanen har forkurs på hva vi ser og hva vi gjør med det vi ser. Plakaten "Jeg er urolig, hva gjør jeg" bør kunne være et godt hjelpemiddel.

Det hjelper lite om vi har gode planer og godt verktøy hvis planene ikke blir gjennomført og om verktøyet ikke blir brukt riktig. Jeg vil derfor understreke betydningen av aktiv ledelse, informasjon, kommunikasjon og bevisstgjøring i forhold til det videre arbeid.

Når det gjelder sakens realiteter har vi alle et ansvar for å bidra til å motvirke alle former for vold.

Ole Sverre Lund, bystyrerepresentant Høyre
Utvalgsleder for oppvekst og opplæring

Bystyresak 50/16 – 12.10.16 – Revidering av handlingsplan, vold i nære relasjoner

Sammendrag: Gjennom Soria Moria-erklæringen forpliktet regjeringen seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. I januar 2009 sendte daværende justisminister Knut Storberget et brev til kommunene der han oppfordrer til å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I Vestfold ble det utarbeidet en handlingsplan av 12K i oktober 2013. Bystyret i Tønsberg vedtok handlingsplan for vold i nære relasjoner for barn og unge juni 2015. Siden har det også blitt utarbeidet en handlingsplan for vold i nære relasjoner- over 18 år. Ved behandling av disse to sakene ble det fattet et vedtak om at planene suppleres med et fokus på kvinner og gravide og skaden knyttet til barn ved å være vitne til vold og rutiner for arbeid med unge overgripere. 

Innledning – hva saken gjelder: Denne handlingsplanen er en revidering av plan som ble vedtatt i bystyret, juni 2015. Sak 076/15. Planene sier noe om hvilke tiltak som er gjennomført i 2015/16 og hvilke tiltak som gjenstår samt forslag til nye. Planen handler om vold i nære relasjoner i barnefamilier. Med barnefamilier menes familier med hjemmeboende barn. Planen er rettet mot barn 0-18 år som utsettes for vold eller er vitne til vold.

I tiltaksdelen står det at det skal inngås samarbeid med Human Care, Tønsberg kommune og Incestsenteret og lages en prosedyre på hvordan det i Tønsberg kommune skal jobbes med unge overgripere. Dette arbeidet er snart ferdig og kommunen vil da ha ulike tilbud å kunne benytte, dvs botilbud og poliklinisk behandling for de som vil trenge dette. Gjennom rutinebeskrivelsen vil hele familien ivaretas ved at både Incestsenteret og Human Care har kompetanse på dette området. Ved oppstart av hvert tilfelle vil det innkalles til et ressursgruppemøte av barnevernet, hvor både Incestsenteret og Human Care forplikter seg til å prioritere å møte. Her vil det lages en plan for både overgriper, offer og pårørende. Human Care er et av Norges ledende omsorgsforetak som i samarbeid med Nordens fremste aktør på fagfeltet, Off.clinic i Sverige, oppretter behandlingstilbud for unge overgripere i Trondheim og Tønsberg.

Fokus og opplæring av ansatte når det gjelder kvinner og gravide har vært gjort i 2106 men inngår også i flere av de nye tiltakene i tiltaksplanen, spesielt skaden knyttet til barn som har vært vitne til vold.

Faktagrunnlag: Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen. Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil. (Isdal 2000). Vold mot barn er alle former for fysisk, psykisk eller seksuell mishandling, forsømmelse eller utnyttelse. Det regnes også som vold mot barn når barn er vitne til vold. Definisjoner på ulike typer vold ligger i handlingsplanen

Kilde: Tønsberg Kommune