Ole Sverre Lund (H):" Tønsberg trenger en betydelig satsing på IKT i barnehager og skoler for å oppfylle lovpålagte krav om digitale ferdigheter"

«Høyre vil ta i bruk flere digitale læremidler i undervisningen. Det kan bidra til mer tilpasset opplæring, mindre skolebyråkrati og en enklere hverdag for lærere og skoleledere. Det viktigste er imidlertid at elevene tilegner seg tilstrekkelig digital kompetanse for å kvalifisere seg for videre skolegang og senere for oppgaver i arbeidslivet».

Dette understreket Ole Sverre Lund under bystyrets behandling av en utredning om digitalisering i barnehager og skoler i Tønsberg nylig. Lund er leder for Utvalg for oppvekst og opplæring.


Her er Lunds innlegg i sin helhet:

"Ordfører!

Jeg vil takke rådmannen og administrasjonen for et saksframlegget og utredningen.

Intensjonen i mandatet for arbeidet var å utarbeide en «strategisk digital plan», men ble i sluttfasen av arbeidet omgjort til en «utredning vedrørende digitalisering av tønsbergbarnehagene og tønsbergskolene». Jeg antar at dette har sammenheng med at rådmannen gjennom budsjett- og økonomiplanarbeidet ikke så seg i stand til å avsette tilstrekkelige midler for å finansiere investrings- og driftsbehovet som framkommer i utredningen, og at en utredning ble vurdert å være mindre forpliktende enn en strategisk plan. Vurdert i en slik sammenheng, er rådmannens innstilling forståelig.

Jeg skal ikke bruke tid på å gjennomgå sakens realiteter, men nøyer meg med å fastslå at Tønsberg kommune trenger en betydelig satsning på IKT i barnehager og skoler for å oppfylle lovpålagte krav om digitale ferdigheter.

Ungdomsrådet har engasjert seg i saken. Rådet tar rådmannens innstilling til etterretning. I tillegg mener rådets medlemmer at elever også må få kompetanse på nettverk gjennom opplæringen, og at opplæringen bør ha fokus på bruk av PC framfor nettbrett. Jeg tilbrakte en lørdag sammen med ungdomsrådet der vi bl.a. drøftet denne saken. Ungdommene ser også saken i sammenheng med at ikke alle familier har tilstrekkelige økonomiske ressurser og/eller kompetanse til å gi barn og unge nødvendig IKT-kompetanse.

Ved behandling av saken i UOO ble denne vurdert i sammenheng med rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 – 2021. Det er derfor gledelig at formannskapets innstilling til budsjett for 2018 innebærer at

  • Investeringene til IKT-utstyr økes fra 4 mill. kroner til 6 mill. kroner i 2018
  • Det legges inn kr 750.000 til IKT-drift i skolen.
  • PC til elver i 9. klasse og evt. 8. klasse på ungdomstrinnet prioriteres

I tillegg økes rammetilskuddet fra staten til Tønsberg kommune i 2018 med kr 395.000 til IKT i grunnopplæringen som følge av budsjettforliket i Stortinget.

De økonomiske forholdene vedrørende IKT-utredningen vil bli avgjort ved bystyrets budsjettbehandling 17.12.2017.

 Det er gledelig at vi nå ser konturene av at intensjonene i foreliggende IKT-utredning kan realiseres. Vi finansierer en god start i 2018 og må følge dette opp ved budsjetthandlinger etterfølgende år.

Høyres vil ta i bruk flere digitale læremidler i undervisningen. Det kan bidra til mer tilpasset opplæring, mindre skolebyråkrati og en enklere hverdag for lærere og skoleledere. Det viktigste er imidlertid at elevene tilegner seg tilstrekkelig digital kompetanse for å kvalifisere seg for videre skolegang og senere for oppgaver i arbeidslivet", sa

 Ole Sverre Lund (H).