Frank Pedersen (H) om forlengelse av verdiskapningsinitiativet

-Jeg opplever en viss skepsis til prosjektet, men ser klart at det er et viktig initiativ såfremt det gir vekst i antall arbeidsplasser. Dette sa Høyres Frank Pedersen da bystyret forleden behandlet saken om forlengelse av verdiskapningsinitiativet. 

-I UNS var vi tydelige på at utvalget ønsket å følge prosjektet tettere og ønsker prosjektleder velkommen til et av utvalgsmøtene for å orientere om fremdriften, fortsatte Pedersen.


Her er Frank Pedersens innlegg i sin helthet:


 Ordfører:

Styrke behovet for verdiskapingen i Vestfold kom etter et initiativ fra Ordførerne i Stokke og Sandefjord.

I forhold til vår kommuneplan som sier at vi vil ha et bredt tilbud av arbeidsplasser og vekst i antall arbeidsplasser, samt at vi skal være en aktiv bidragsyter til et godt regionalt og interkommunalt samarbeid om næringsutvikling, var det naturlig at man våren 2014 tok initiativ til dette verdiskapingsprosjektet.

Og dette er at de få prosjektene som vi regionalt har lykkes med når det gjelder dialog og samarbeid mellom kommuner i Vestfold.

 3,5 år etter har vi fått forelagt en statusrapport. Det vises til at initiativet er et viktig supplement til innsatsen i den enkelte kommune. Datalagringssenter er brukt som et konkret eksempel som kan bety arbeidsplasser for regionen.

 Ut ifra det jeg kan lese av rapporten er det ennå ikke kommet noe konkrete resultat som støtter oppunder vår kommuneplan som sier tilbud av arbeidsplasser og vekst i antall arbeidsplasser! Samtidig er vi veldig klar over at slike prosjekter er utfordrende og er et langsiktig arbeid.

Men vi må stille spørsmålstegn i hvor mange initiativ vi skal involvere oss i og hav vi bruker penger til.

 Vi har startet arbeidet med Strategisk næringsplan for Re og Tønsberg med fokus på Bo – Bedrift – Besøke og med Næringssjefens ord: Det finnes ikke noe alternativ enn vekst

En plan som jeg tror blir veldig bra og det er god fremdrift i en konkret plan med strategier og tiltak.

Vi er enige om at regionalt samarbeid er viktig og riktig, men er det verdt 400 000,- når vi leser dagens rapport? og har vi tro på konkrete resultater innen utgangen av august 2019?

Spørsmålet vi på stille oss etterhvert er om vi fremover er i stand til å håndtere dette på eget initiativ gjennom en aktiv Næringssjef og vår næringsplan som har tiltak som sier noe om regionalt samarbeid.

 Tønsberg skal bidra med 400 000,- ut 2018, og har en totalramme på 2 800´. Vi etterlyser et regnskap og en oversikt over hva disse midlene går til.

 Jeg opplever en viss skepsis til prosjektet, men ser klart at det er et viktig initiativ såfremt det gir vekst i antall arbeidsplasser.

I UNS var vi tydelige på at Utvalget ønsket å følge prosjektet tettere og ønsker Prosjektleder velkommen til et av Utvalgsmøtene for å orientere om fremdriften

 I tillegg ber jeg Ordfører og Rådmann om å følge opp våre betenkeligheter i det videre arbeid.

 Høyre vil gå for Rådmannens innstilling , men under en viss skepsis.

 

Frank Pedersen (H)