Ny fastlandsforbindelse: Høyre vil høre medlemmenes mening før Tønsberg- og Færder-politikerne konkluderer

Bro eller tunnel? Korten eller Smørberg? Innen sommeren skal endelig beslutning om hvor den nye fastlandsforbindelsen fra Tjøme og Nøtterøy legges, fattes av kommunestyret i Færder, bystyret i Tønsberg og Vestfold fylkesting.  

Høyre innleder arbeidet med et felles medlemsmøte for Færder og Tønsberg i kommunestyresalen på Tinghaug, 30. januar. Her skal medlemmenes meninger høres før politikerene i Færder og Tønsberg konkluderer. Et felles standpunkt for de to lokalpartiene er viktig. For hvis de to kommunestyrene fatter ulike vedtak, overlater de i virkeligheten til Fylkestinget å fatte det endelige vedtaket.


Få veiløsninger har vært så omstridt som den nye fastlandsforbindelsen. I 25 år har Statens Vegvesen, lokal- og fylkespolitikerne arbeidet med å få en alternativ forbindelse til dagens Kanalbroa på plass. Blant dem som nå håper på en endelig løsning, er Tønsbergs ordfører Petter Berg (H) og Færders Roar Jonstang.

Hvorfor er det så viktig å få en ny fastlandsforbindelse til Tønsberg? Hvorfor kan man ikke bruke den eksisterende Kanalbroa? 

-To hovedhensyn utløser behovet for en ny fastlandsforbindelse. For det første beredskapshensynet; en sikker fremkommelighet for nødetatene og behovet for en alternativ forbindelse. For det andre behovet for å avlaste bysenteret og Teie for gjennomgangstrafikk og bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, sykkel, gange og nyttetrafikk,  opplyser ordførerne til Høyre.

Høringsfristen er 8. februar. Hva skjer så?

-Høringsuttalelsene går videre til Prosjektgruppa som består av administrative representanter fra kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Deretter går deres anbefaling til ASG (Adm. Styringsgruppe) som kommer med en innstilling til OSG (overordnet styringsgruppe). OSG’s innstilling blir så sendt de to kommunestyrene til behandling, deretter fatter Fylkestinget endelig vedtak.

Hvilken innflytelse får høringsuttalelsene?

-De er viktige for den politiske prosessen. Om noen uttalelser er viktigere enn andre, vil nok bero på hvem som leser dem. Hvis ett alternativ kommer godt ut av høringsprosessen, vil det påvirke den politiske prosessen.

-De er viktige for den politiske prosessen. Derfor er det er avgjørende at alle som er berørt og har en mening om saken, nå benytter anledningen til å komme med sitt syn og helst begrunner det. Dette vil være viktig for legitimiteten til prosessen og vil være med på å gi politikerne et bedre grunnlag for den endelige beslutningen.

 Hvorfor må saken behandles i fylkestinget, bystyret og kommunestyret i Færder?

-Fordi Tønsberg og Færder kommuner berøres arealmessig i det tverrforbindelsen skal bygges der.  Fylkeskommunen er prosjekteier, idet fastlandsforbindelsen er en fylkesvei. ,  

Hvilken rolle spiller staten?

-Den kommer inn ved at lokale vedtak om bompengeinnkreving må godkjennes av Stortinget. Bygging og finansiering av fastlandsforbindelsen vedtas lokalt av kommunene som planmyndighet og fylkeskommunen som veieier.

Etter 25 års planlegging, kan en ny utsettelse bli aktuelt?

- Det er et sterkt ønske fra mange om å kunne konkludere en prosess som har pågått i over 25 år. Siste del ble startet opp i 2008-09 og har vært særdeles grundig behandlet med mange anledninger til å uttale seg for mange parter. Det vil alltid være et større eller mindre mindretall som vil mene at deres alternativ er bedre eller er blitt dårlig behandlet, men alle vedtak er hittil skjedd med store flertall i folkevalgte organer. Man kan også hevde at hensynet til de folkevalgtes legitimitet og respekten for vedtak i folkevalgte forsamlinger, tilsier en endelig konklusjon nå.

 Når kan fastlandsforbindelsen stå ferdig?

- Det er beregnet en planleggingsperiode på 3 år etter at valg av alternativ er fattet, deretter en anleggsperiode på 3 år. Dvs. at anlegget kan stå ferdig 2023-2024, avslutter ordførerne Petter Berg og Roar Jonstang.