Lise L. Mandal (H) gleder seg til å planlegge nytt svømmeanlegg med 50 meters basseng

-Fantastisk! Valgperiodens største gladsak! Slik oppsummerer Høyres kulturpolitiker Lise Lorentzen Mandal bystyrevedtaket om nytt svømmeanlegg i Tønsberg. Hun er full av forventninger til at byens nye svømmeanlegg skal stå ferdig. Et tilbud til alle! Og nå med muligheter for et 50-meters basseng.

-Endelig har vi kommet skikkelig i gang med planlegging av ny svømmehall/svømmeanlegg. Det er ikke for tidlig, så nå vi må skynde oss langsomt, sier Lise som gleder seg til å ta fatt på arbeidet i styringsgruppe for prosjektet. 

Lise L. Mandal drikker vann på en kafe og nyter utsikten over Tønsberg torg. Arbeidet med julepyntingen er i gang. I løpet av første halvår 2018 får hun og bystyret for øvrig rådmannens forslag til valg av tomt av svømmeanlegget.

-Plasseringen var ikke det viktige på dette bystyremøtet. Derimot at vi i Høyre fikk med oss de andre posisjonspartiene og opposisjonen med unntak av V og SV på å utrede et basseng på 50 meter. Forutsetningen er at dette finansieres innenfor den fastsatte rammen. Med et slikt basseng setter vi virkelig Tønsberg på kartet. I dag er det anleggene i Drammen og Langesund som gjelder. Vi ønsker å trekke andre grupper til byen.

Lise er åpen på utfordringene planleggingen innebærer. Et moderne svømmeanlegg er det mest kompliserte og kostnadskrevende innen idrettsverdenen. Mye skal stemme. Og like viktig som selve investeringen er vedlikeholds- og driftskostnader. Derfor er hun glad for forslaget fra SV om å opprette en ressursgruppe som skal bistå i arbeidet.

-Dette sikrer viktige innspill fra de ulike brukergruppene. Vårt mål er jo å lage et svømmeanlegg som fungerer for alle og som kan vare i mange tiår, sier hun.

Når anlegget står ferdig, kan ikke Lise svare konkret på. Men hun minner om at dagens svømmehall etter de siste reparasjonene vil kunne brukes i 4-7 år. Som kommune er vi lovpålagt å ha svømmeundervisning i hht fastsatte læreplaner og det nye anlegget må derfor stå ferdig før vi kan stenge det gamle.

Her er Lises innlegg i bystyret.

Det var henne som fremmet forslaget om å inkludere et 50 meters basseng i prosjektet:

«Ordfører!

Dette må være denne periodes største gladsak!

Endelig har vi kommet skikkelig i gang med planlegging av ny svømmehall/svømmeanlegg. Det er ikke for tidlig, så nå vi må skynde oss langsomt.

Saken har vært oppe i ulike utvalg med enstemmig vedtak om at det er alternativ 2 som skal utredes videre. Når vi nå har vedtatt å utrede bare alternativ 2 har vi allerede låst oss til innholdet i det alternativet og er det egentlig så lurt?

Dette er et anlegg som skal vare i minst 50 år og som sannsynligvis vil være det mest kostbare anlegget vi skal bygge på like mange år. Derfor mener H at vi må tillate oss å utrede bredt.

Det kan være en bedre løsning med for eksempel  50 meters basseng contra 25 meter. Det kan gi flere muligheter for sambruk av ulike grupper. Og organisert og uorganisert trening/mosjon kan bruke anlegget samtidig. Flere klasser/skoler kan også ha svømmeundervisning samtidig. Kan man ved å bygge 50 meters basseng kutte noen av de andre planlagte bassengene fordi man kan dele opp 50 meters basseng på en annen måte? Det er mange eksempler som kan nevnes og det er mange spørsmål det kanskje kan være lurt å få svar på før vi låser oss til kun alternativ 2.

Det er stor forskjell på kostnadsrammene på de alternativene som foreligger, både når det gjelder investering og drift og Høyre mener at kostnadsrammen i alternativ 2 er fornuftig.  Det står imidlertid i saksdokumentene at dette er grove estimater og at tallene som er brukt er usikre. Det samme gjelder spillemiddeltildelingen. Det foreligger ikke forhåndsgodkjenning for hverken 50 meters basseng eller 10 meters stup, men det vurderes særskilt av departementet etter søknad.

Så med så mange usikkerhetsmomenter på både utforming og økonomi mener Høyre at vi kan tillate oss å utrede flere enn ett alternativ. Det må vi i så fall gjøre nå! Om ett år er det for sent.

Det er ikke noe poeng for oss å diskutere detaljer i de ulike alternativene nå, for det er kun utredningen vi skal ta en avgjørelse på i dag, og selv om vi går for å også utrede en mulighet med 50 meters basseng har vi heller ikke låst oss til at vi skal gå for det ved neste korsvei. Vi ber bare om at vi kan se på to ulike muligheter, og Høyre mener at det kan vi koste på oss å gjøre med tanke på at dette altså skal være en investering som skal stå seg i minst 50 år.

På bakgrunn av dette ønsker Høyre, Krf, Frp, MDG, Ap og Sp å foreslå at vi legger inn

«Innenfor samme kostnadsramme kan det også vurderes mulighet for 50 meter basseng.» i første avsnitt av innstillingen.

 

Utover det støtter vi rådmannens innstilling med tanke på utredning av plassering og vedtaket fra formannskapet om nedsettelse av styringsgruppe.

 

Rådmannen bes utvide antall tomter som vurderes til svømmeanlegg med tre følgende nye alternativ: brannstasjonstomten, alternativ plassering Stensarmen og Kaldnes vest.

Det nedsettes en styringsgruppe for prosjektet bestående av fra Tønsberg kommune Ordfører, Varaordfører, Opposisjonsleder, Leder og nestleder Utvalg for kultur idrett og folkehelse og Rådmann. I tillegg skal UKIF utnevne en person fra opposisjonen Færder kommune oppfordres til å utnevne 3 personer til styringsgruppen.

 Rådmannen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Færder kommune om et utredningssamarbeid nytt Svømmeanlegg basert på en økonomisk delingsmodell med 2/3 Tønsberg og 1/3 Færder».