Utvalgsleder Henning Wold i bystyret i kveld: "Posisjonspartiene vil styrke budsjettet innen Helse og omsorg!"

"Posisjonspartiene gikk i kveld inn for å redusere rådmannens forslag til effektiviseringskrav så mye som mulig under bystyrets budsjettbehandling. I følge Høyres Henning Wold mener man  det er forsvarlig og riktig å redusere det med 5 millioner kroner, gitt det merforbruket sektoren har hatt de siste årene.

Samtidig presiserte  Hennig Wold at posisjonen er klar over at de ansatte innen helse- og omsorgsområdene har vært i en presset arbeidssituasjon over lang tid. -Utfordringene innen sektoren er store, og kravene og forventningene til kommunen øker år for år. Dette vil kreve faglig oppdatering og kompetanseutvikling for de ansatte, slik at vi kan møte disse kravene på en faglig forsvarlig måte", sa Wold.

Her kan du lese hele innlegget til Henning Wold, lagt frem på vegne av Høyres fraksjon i Utvalg for helse og omsorg. Den består av i tillegg til ham som leder av Aksel Even Haraldsen, t.v. og Kirsti N. Søyland.

I budsjettet for 2018 er rammene for helse- og omsorgsområdet stramme. Budsjettet er på samme nivå som i 2017, konsekvensjustert og inkludert pris og lønnsvekst. Ut over dette har Rådmannen lagt inn et effektiviseringskrav av tjenestene med 9 millioner kroner. Posisjonspartiene har ønsket å redusere dette effektiviseringskravet så mye som mulig og mener det er forsvarlig og riktig å redusere det med 5 millioner kroner, gitt det merforbruket sektoren har hatt de siste årene. 

Det er for øvrig ingen indikasjoner på at virksomhetene sløser med ressursene, men det vil alltid være mulighet for forbedring og effektivisering ved å jobbe smartere, utnytte moderne teknologi og redusere ikke lovpålagte oppgaver. Innsparingene baserer seg i hovedsak på prosjekter hvor effektiviseringsgevinsten er noe usikker, ifølge Rådmannen. Posisjonspartiene forutsetter selvfølgelig at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige, og at effektiviseringer som blir iverksatt, ikke reduserer pasient- og brukersikkerheten. (Se eget tekstforslag)

Posisjonspartiene er klar over at de ansatte innen helse- og omsorgsområdene har vært i en presset arbeidssituasjon over lang tid. Utfordringene innen sektoren er store, og kravene og forventningene til kommunen øker år for år. Dette vil kreve faglig oppdatering og kompetanseutvikling for de ansatte, slik at vi kan møte disse kravene på en faglig forsvarlig måte. I tillegg vil antall eldre i aldersgruppen 80+ øke de nærmeste årene. Det vil derfor bli mange flere eldre som vil trenge hjemmetjenester og heldøgnsbemannede plasser i årene som kommer, og her vil kommunen stå overfor betydelige kapasitetsutfordringer. Derfor har Bystyret i år blant annet vedtatt at det skal bygges nytt bygg for heldøgnbemannede boliger og sykehjemsplasser på Hogsnes.

Våren 2018 flytter den interkommunale legevakten inn i nye, flotte lokaler på Kjelle. Her får kommunens innbyggere en topp moderne og hensiktsmessig legevakt. Den skal også inneholde kommunale akuttplasser (KAD). Disse befinner seg nå på Træleborg bo- og behandlingssenter. Dette vil frigjøre noe kapasitet til korttidsplasser.

De store investeringene kommunen står foran, bringer med seg finansielle utfordringer. Alt kan ikke lånefinansieres, da finansutgiftene vil fortrenge nødvendige driftskostnader. Kommunen må derfor i 2018 sette av midler til disse investeringene, og derfor må kommunen budsjettere med et betydelig overskudd i driften. Eiendomssalg vil også være en viktig del av finansieringen.

Til tross for trange budsjettrammer som tvinger frem behov for effektivisering, jobbes det parallelt iherdig med å øke kvaliteten på våre tjenester. Pasientsikkerhet har vært et viktig satsningsområde innen helse og omsorg i de siste årene.

Det er videre gledelig at «kostøre» vil øke med 1,8 millioner kroner i 2018. Det vil gi muligheter for enda bedre ernæring for beboerne på våre sykehjem. I tillegg vil det bli bevilget penger til innføring av responssenter i forbindelse med implementering av velferdsteknologi samt til å ansette en prosjektleder for elektronisk pasientjournal.

Høyres UHO-fraksjon

Henning Wold