Ordfører Petter Bergs svar på SV s interpellasjon om bystyremedlem Inger Lexow (FrP)


"Interpellanten tar opp innholdet i Inger Lexows kronikk i TB den 19.12.2016 hvor hun bl.a. henviser til nettsteder som er med på å spre et innhold preget av rasisme og et tvilsomt menneskesyn. Det mest graverende var vel påstanden om at innvandringen til Europa var et bevisst forsøk på raseblanding for å "skape en multikulturell befolkning uten særlige kvaliteter".  


Disse påstandene og synspunktene var av en slik graverende art at jeg måtte ta klart avstand fra dem, både på vegne av meg, selv men også på vegne av de folkevalgte i Tønsberg. Slike holdninger er uholdbare og det er nødvendig å si klart fra at de er totalt uakseptable og ikke representative for det politiske miljøet i Tønsberg. 
Jeg er derfor svært glad for at Inger Lexow nå offentlig, i den pressemelding som ble sendt ut igår, tar sterk avstand fra disse ekstreme standpunktene og disse raseteoriene,  og at hun også beklager hvis noen har oppfattet henne annerledes. Hun presiserer også sin holdning i pressemeldingen slik: "For å gjøre det helt helt klart tar jeg avstand fra enhver form for rasisme og diskriminering av mennesker på grunn av sin rase eller religion". Hun sier også at hun ønsker gode rammer for våre nye landsmenn og at trosfrihet er en grunnstein i vårt samfunn. og at hun har et menneskesyn som inkluderer alle og at alle mennesker er likeverdige. Jeg oppfatter etter dette at hun utviser en selvkritisk holdning og tar avstand fra alle former for rasisme og diskriminering med bakgrunn i rase eller religion. 
Inger Lexow er dessuten i samråd med ledelsen i posisjonspartiene kommet til at hun vil søke seg fritatt fra sitt verv som nestleder i Utvalg for oppvekst og opplæring. Hun gjør dette for å skape ro både om sin egen person, men også for at denne historien ikke skal være til hinder på noen måte for utvalgets arbeid. Valg av ny nestleder vil bli foretatt i neste Bystyremøte. 
Avslutningsvis håper jeg denne saken har vært bevisstgjørende på det politiske miljøet i vår kommune når det gjelder hvilke verdier vi ønsker å bygge vårt lokalsamfunn på, og alle som trår feil fortjener en ny sjanse. 


Med vennlig hilsen
Petter Berg 
ordfører i Tønsberg