Barn- og unge i fokus sammen med trafikksikkerhet da Lise besøkte Eik

Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal besøkte sin egen hjemmekrets Eik forleden dag.

Eik er et vel utbygget området og har det meste! Men det finnes områder som kan forsterkes, nye tilbud som kan realiseres. Ikke minst for barn og unge, både i og utenfor idretten. Og trafikksikkerheten bør styrkes! Dette ble konklusjonen da ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandals nylig dro på oppdagelsesferd til sin hjemmekrets.


Sammen med andre kommunestyrekandidater fra Eik, Høyre-venner og, sist, men, ikke minst ektemannen, Robert, ble hun guidet rundt av kjentfolk. Og i møte med ulike ildsjeler i lokalsamfunnet, fikk hun vite hva de ønsker at Lise og Høyre skal sette på den politiske dagsordenen.

Etter rundturen konstaterer Lise at Eik er et vel utbygget området og at de har det meste. Det er to store matbutikker, frisør, hudpleie, kjøreskole, interiørbutikk, blomsterbutikk og apotek. I tillegg er det flere restauranter; sushi, pizza, thai, kinesisk og en storkiosk. Sykehjemmet på Eik har mange arbeidsplasser og er viktig for Eik, spesielt fordi mange av de som jobber på sykehjemmet, også bor på Eik.

Det er veletablerte bomiljøer på Eik hvor småhusbebyggelsen har majoritet, men det er fortsatt mulighet for ytterligere utbygging her.

Boliger for unge

For Lise som er opptatt av å legge til rette for at ungdom og unge voksne lettere skal komme inn i boligmarkedet, ser hun muligheter i hjemmekretsen. -Eik et fint område å bygge boliger for denne gruppen. Sentrumsnært og vel tilrettelagt for småbarnsfamilier. For i tillegg til alle skolene er det også fem barnehager i nærområdet.  Dette tar jeg med meg, sier Lise.

Uorganisert ungdom

Det er veldig mange barn og unge på Eik. Den organiserte idretten står sterkt, men for de som ikke er med der, ønskes et bedre lokalt tilbud slik at de forblir på Eik og ikke drar ned til sentrum. 

 -Det er en etablert ungdomsklubb på Eik i dag, men den bør forbedres og kanskje tilbudet bør være bredere og i nye lokaler, sier Lise som ikke er fremmed for tanken om å arbeide for et ungdomshus på Eik! - Vi ønsker å jobbe for å utvide tilbudet til all ungdom på Eik i form av ungdomshus/fritidsklubb med utvidet tilbud som favner alle, sier hun.

 Veibelysning

Lise er opptatt av trafikksikkerheten til alle dem som ferdes langs veiene på Eik. -Her er vi så heldige at vi har gang- og sykkelsti langs hele Eikveien. Dessverre så er belysningen veldig dårlig, særlig ved fotgjengeroverganger. Siden det bor mange barn på begge sider av Eikveien, er det viktig at kryssing av veien kan foregå på en sikker og trygg måte. Ved å belyse gangfelt spesielt, kan man unngå stygge ulykker sier Lise som vil jobbe for forbedret belysning langs Eikveien og særlig for ekstra belyste fotgjengerfelt.

Bussutfordringen

Hva kan vi gjøre med trafikksituasjonen etter at bussene begynte å gå hvert 10 minutt? Dette spørsmålet fikk Lise under rundturen. Hun ble oppfordret til å se på busstrafikkavviklingen Eik/Robergrønningen. For spesielt i Jacobshøgda og Robergrønningen har belastningen blitt stor. Det passerer en buss hvert fjerde minutt. Veien er ikke dimensjonerte for så mye trafikk, og det er stadig nesten-ulykker.

-Mange barn, smale gater og mye trafikk er ingen god kombinasjon. Derfor ønsker Høyre å sjekke muligheter for å endre på bussrutene. For eksempel at bussen fra byen kjører ned «Prestebakken» og opp Prestelia. Det vil avlaste Jacobshøgda og Robergrønningen betraktelig og minske busstrafikken med 50%, sier Lise.

Pressede fotballbaner

Bruken av fotballbanene på Eik er presset. Behovet for utvidelse ble tatt opp med Lise. I tillegg til det store belegget på selve bruken av banen, lånes/leies banen også ut til bl.a. gatefotballen i regi av Frelsesarmeen. Kan man få utvidet anlegget og samtidig få anlagt en egen bane for gatefotballen? -Høyre ønsker å se videre på den muligheten, sier Lise.

Frivilligheten

Betydningen av frivilligheten, de mange enkeltpersonene som daglig nedlegger en stor arbeidsinnsats for andre, ble et sentralt punkt allerede på første møtested, Messeområdet. Å styrke samarbeidet mellom kommunen og det frivillige, da mye av aktiviteten på Eik er bygget opp rundt frivillighet. Dette må vi ta vare på. Høyre vil jobbe for å styrke samarbeidet mellom kommunen, frivilligheten og veldedige organisasjoner

Svømmehall på Messeområdet?

Som nestleder i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg er Lise godt kjent med ønsket om en svømmehall på Eik i tilknytning til messeområdet. Tønsberg bystyre har besluttet å bygge en ny svømmehall/badeanlegg i samarbeid med Færder kommune. Og, siden nabokommunen så tydelig har signalisert at de IKKE ønsker at anlegget legges til messeområdet, mener Lise at det er liten sannsynlighet for at den nye interkommunale svømmehallen blir lagt dit.

Lysløypa

- I Eikskogen ligger det en kjempeflott lysløype med flere ulike runder. For å legge enda bedre til rette for brukerne ønsker Høyre at kommunen skal bli med på ordningen til "skisporet.no" slik at innbyggerne kan følge med på status på oppkjørte løyper i området via appen. I dag er løypene merket opp der, men blir ikke oppdatert fra GPS i løypemaskiner.

Kulturminner

Det er mange kulturminner i Eik-skogen og omkringliggende områder. Den største kulturarven vi har tilhørende Eik, er Oseberghaugen. Det er ønske om at disse områdene blir enda bedre merket. -Høyre ønsker å merke flere stier og markedsføre bedre de mulighetene kommunen allerede har lagt til rette for, sier Lise.

Folkehelse

Hun ønsker også å lage «folkehelsestier» som er godt merket. - I Høyre ønsker vi å legge til rette for barnas-tursti med konsept som «Sti-for-øye» i Stokke. Et prosjekt hvor barnehager og skolene får ansvar for deler av stien (eller hele) slik at det blir dekorasjoner langs stien. Dette kan gå på rundgang mellom skoler, barnehager og klassetrinn. I gamledager hadde vi skikort og tok skimerker. For å øke aktiviteten kan vi lage gå-merker med utgangspunkt i skogen på Eik, understreker Lise.

Hvordan vil du følge opp innspillene fra Eik i praksis?

- Som leder av programkomiteen til Tønsberg/Re Høyre vil jeg spille inn noen temaer til gruppene som nå arbeider med forslaget til programmet for neste kommunevalgperiode. Andre temaer tar jeg med meg til utvalget jeg er nestleder i, Utvalg for kultur, idrett og folkehelse, og til Høyres bystyregruppe, svarer Lise.