" Et betydelig løft for Semsbyen"

Høyres bystyrerepresentanter Ole Sverre Lund og Ida Sakshaug fotografert i Semsbyen.

-Et betydelig løft for Semsbyen. Dette fastslo Høyres Ole Sverre Lund i bystyret i kveld i forbindelse med første gangs behandling av Veiledende plan for offentlige rom. Lund som selv bor på Sem, understreket følgende:

Når alle de positive tiltakene som er skissert i planen er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet".

 


Her er innlegget som Ole Sverre Lund holdt i bystyret i kveld om saken. 

Innlegg i bystyret 05.12.2018 – VPOR Sem – Veiledende plan for offentlige rom – 1. gangs behandling

 

Ordfører!

Politikk er ingen arena for sprintere.

Bakgrunn:

I 2014 vedtok bystyret at det skulle utarbeides en helhetlig plan for handel og næringsliv i Semsbyområdet. Planområdet ble konkretisert i 2016. Høsten 2016 ble det framlagt en mulighetsstudie. I 2017 vedtok bystyret at «Oslomodellen» skal benyttes. I februar i år vedtok bystyret å legge planprogrammet ut på høring. I kveld er det 1. gangs behandling av veiledende plan.

Løft for Semsbyen:

VPOR tilrettelegger for et betydelig løft for Semsbyen. Når alle de positive tiltakene som er skissert i planen er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet.

For å sikre gjennomføring av tiltakene, skal det utarbeides en gjennomføringsplan. Det er allerede avsatt midler til å utvikle Laskenparken i 2019. Jeg har grunn til å tro at det ved budsjettbehandlingen blir avsatt midler til også å utvikle Ysteritorget i 2019.

Kommunale tjenester:

I sammenheng med områdeplanen er det viktig at kommunen følger opp med gode kommunale tjenester. Det er gledelig at det tilrettelegges for etablering av en ny stor kommunal barnehage ved Sem skole på sikt.

Kryssløsninger:

I veiledende plan er det forutsatt at kryssene Semsbyveien/Andebuveien (X-kryss) og Semsbyveien/Døvleveien sikres ved lysregulering. Det er opplyst at denne løsningen krever minst areal, gir mulighet for å styre trafikkstrømmene og vil gi best sikkerhet for gående og syklende.

Rambøll peker på fordeler og ulemper ved valg mellom rundkjøringer og signalregulerte kryss.

På Sem vil to rundkjøringer utgjøre portaler og derved markere begynnelse og slutt på bygata. Ved rundkjøringer unngås unødvendig start og stopp. De vil medføre mindre støy, mindre forurensning og de vil være fordelaktige for trafikkavviklingen.

Jeg fremmer på vegne av Høyre følgende forslag:

Det vurderes nærmere om løsningene i kryssene Semsbyveien/Andebuveien (X-kryss) og Semsbyveien/Døvleveien (Y-kryss) bør endres fra signalreguleringer til rundkjøringer.

 

Ole Sverre Lund (H)