Foreslo rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom

Utvalgsleder Ole Sverre Lund (H)

Rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom bør utvikles. Dette understreket Høyres Ole Sverre Lund i bystyret i kveld før han fremmet konkret forslag på vegne av et samlet Utvalg for oppvekst og opplæring.

Nedenfor kan du lese hele innlegget hans.

 Bystyret 12.09.18 – Kommuneplanens samfunnsdel – Høringsutkast 10.08.18

 

Ordfører!

Bystyret behandlet i november 2016 strategiplan for barnefattigdoms-bekjempelse i Tønsberg kommune.

Målsettinger og strategier innen psykisk helse, integrering, inkludering og barnefattigdom er nødvendig for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Jeg er glad for at disse viktige innsatsområdene er tatt inn i utkastet til ny samfunnsdel.

Vi drøftet dette spesielt i utvalg for oppvekst og opplæring. Dessverre framkommer ikke utvalgets behandling av saken i saksdokumentet, men vi fikk det tilsendt mandag kveld. Utvalgets forslag ble ikke drøftet i formannskapet.

Det var tverrpolitisk enighet om at vi ønsker å forsterke fokuset på at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek og fritid og at det skal utvikles varierte fritidstilbud hvor alle barn og unge deltar.

I utkastet står det på side 13: …. uavhengig av bakgrunn og kjønn.  Det foreslås at dette utvides til: ……. uavhengig av bakgrunn, økonomi, funksjonsevne og kjønn.

Dette følger vi opp ved å foreslå at formuleringen i målet O 6 på side 14, endres tilsvarende. Forslaget innebærer også enkelte omformuleringer i kulepunktene på side 14.

Ved å vedta disse endringsforslagene forplikter vi oss på at alle barn og unge skal ha mulighet til å bli inkludert i lek og fritidsaktiviteter. Funksjonsevne og familiens økonomi skal ikke forhindre mulighet til å delta.

Vi skal senere i kveld behandle ungdomsrådets årsmelding for 2017. Jeg vil da kommentere denne. I årsmeldingen foreslår ungdomsrådet at det utvikles rusfrie møteplasser i sentrum for ungdom.

Utvalg for oppvekst og opplæring mener at det er behov for slikt tilbud. Vi foreslår derfor at det innarbeides et nytt kulepunkt under F 4 på side 16:

  • Å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom

Jeg fremmer på vegne at utvalg for oppvekst og opplæring et samlet og omforent forslag.

Jeg har oversendt forslaget til Lise Berit Haugen før møtet. Det er en fordel om forslaget i sin helhet kan vises på storskjerm.

 

Ole Sverre Lund (H)