Ole Sverre Lund (H)i bystyret i kveld: "Løft for Semsbyen"

Bystyremedlem Ole Sverre Lund. (Foto:MGM)

-Laskenhavna skal oppgraderes og bli en nærmiljøpark. Stien gjennom parken vil bli del av rekreasjons- og turstiene i randsonen av Sem sentrum. Vi folkevalgte har sagt at tiden er inne for å satse på Tønsberg Vest. Semsbyen er en viktig del av dette området.

Dette uttalte Ole Sverre Lund i bystyret i kveld. Som representant for Høyre og beboer i Semsbyen var han glad for å kunne si at høringsutkastet til planprogram tilrettelegger for et betydelig løft. -Når de tiltak som skisseres i planprogrammet er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet, sa Lund. Her er hans innlegg i sin helhet:

«Ordfører!

Bakgrunn:

I 2014 vedtok bystyret at det skal utarbeides en helhetlig plan for handel og næringsliv i Semsbyområdet. Dette ble fulgt opp i 2016 da bystyret vedtok at oppstart med områderegulering kunne varsles. Planområdet ble nærmere konkretisert. Høsten 2016 ble det framlagt en mulighetsstudie. I 2017 vedtok bystyret at «Oslomodellen» skal benyttes. I februar 2018 vedtok bystyret varsel om planoppstart og at forslag til planprogram skulle legges ut på høring. I hht. framdriftsplanen skal endelig planprogram fastsettes i september 2018.

Løft for Semsbyen:

Vi folkevalgte har sagt at tiden er inne for å satse på Tønsberg Vest. Semsbyen er en viktig del av dette området.

Som representant for Høyre og beboer i Semsbyen er det gledelig å kunne si at høringsutkastet til planprogram tilrettelegger for et betydelig løft. Når de tiltak som skisseres i planprogrammet er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive næringsvirksomhet.

I planprogrammet er fastsatt mål som skal være realisert i 2025 og tiltak som skal gjennomføres.

Laskenhavna:

Det er svært gledelig at folk på Sem nå opplever at kommunen mener alvor og holder løfter.

Laskenhavna var tidligere et sentralt samlingssted på Sem, bl.a. til 17. mai-feiringer. I de senere år har plassen forfalt og stått nærmest ubrukt, bl.a. på grunn av manglende drenering.

Nå skal Laskenhavna oppgraderes og bli en nærmiljøpark. Stien gjennom parken vil bli del av rekreasjons- og turstiene i randsonen av Sem sentrum.

Det foreligger skisse for utvikling av av Laskenhavna. Ønsker angående Laskenhavna fra folk på Sem er tatt med i skissen. Jeg ber om at Sem Velforening, evt. også andre foreninger blir inkludert i prosessen når detaljerte tegninger skal utarbeides for å sikre at nærmiljøparken blir så funksjonell som mulig og derved blir brukt som planlagt. Når nærmiljøparken er ferdig, må det sikres et forsvarlig vedlikehold.

Jeg og andre folk på Sem ser fram den dagen ordføreren inviterer til offisiell åpning av Laskenhavna nærmiljøpark.

Ole Sverre Lund (H)