Ole Sverre Lund roste ungdomsrådet

Leder for Utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund, Høyre

Ungdomsrådet i Tønsberg kommune ble berømmet av Ole Sverre Lund i bystyret i kveld. Høyres leder for Utvalg for oppvekst og opplæring fremhevet spesielt arbeidet med årlige elevrådskonferanser. Her er hans innlegg i sin helhet i forbindelse med behandlingen av Ungdomsrådets årsmelding for 2017.


Ordfører!

-Vi har et aktivt og godt fungerende ungdomsråd i Tønsberg kommune som får god hjelp fra administrasjonen. Gjennom fyldige møtereferater og gode dialoger får vi folkevalgte tydelige meldinger om hva ungdomsrådet mener om ulike saker. Utvalget fremmer også egne konstruktive forslag om viktige saker for barn og unge i kommunen vår.

Åsmeldingen ble behandlet i siste møte i utvalg for oppvekst og opplæring. Et enstemmig utvalg ba om at saken ble fremmet for bystyret. Ved å be om får bystyrets medlemmer et innblikk i ungdomsrådets virksomhet og anledning til å drøfte saker som er viktige for ungdomsrådet. Jeg vil berømme ungdomsrådet og administrasjon for en godt gjennomarbeidet og innholdsrik årsmelding.

Jeg vil spesielt framheve ungdomsrådets arbeid med årlige elevrådkonferanser. Temaene på elevrådskonferansene bidrar til at saker vil satt på dagsorden i folkevalgte organer.

I fjor var barn og unges psykiske helse et hovedtema. I årsmeldingen ber ungdomsrådet om at psykisk helse blir et satsingsområde også framover.

Ungdomsrådet peker på at det er behov for møteplass for unge, f.eks. ungdomscafe i sentrum. Det er hyggelig å kunne si at vi folkevalgte enkelte ganger reagerer raskt. Ved behandling av kommuneplanens samfunnsdel tidligere i kveld vedtok vi at utvikling av rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom skal være et tiltak som vi skal arbeide for å realisere.

Jeg antar at partiene vil komme tilbake til dette når vi skal behandle budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Takk for oppmerksomheten.

 Ole Sverre Lund (H)