Fullt hus og direkte TV-sending under klimadebatten

Unge og eldre strømmet til klimadebatten i fylkestingssalen fredag kveld. Med statsråd Ola Elvestuen i spissen satte Høyre sammen med Venstre den viktige klimadebatten på dagsordenen.

-Vil du være en del av løsningen eller problemet? Slik lød utfordringen fra Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på folkemøtet til Høyre og Venstre i Tønsberg i går kveld. Responsen fra salen og panelet lot ikke vente på seg.

Klimakampen kan ikke utsettes! Den må utkjempes nå og lokalt. 


Vel 80 unge og eldre, kvinner og menn møtte frem denne fredagskvelden i fylkestingssalen. Dels kom de for å tilegne seg ny kunnskap, dels for å delta i den viktige klimadebatten. NRK sende direkte. Og ungdommens kraftige manifestasjon for kort tid siden, ga møtet en sterk aktualitet. Det bekreftet en rekke debattinnlegg.

Utgangspunktet var krystallklart: Alle utslipp skjer lokalt!  Spørsmålet var derfor hvordan vi som enkeltpersoner og i fellesskap kan utgjøre en forskjell.

-Det er all mulig grunn til å være alvorlig bekymret, fastslo statsråden. – Endringene skjer så fort! Alle må gjøre så mye de kan ut fra sin posisjon; på jobb, hjemme, i organisasjonslivet osv. Min oppgave er å dra deg og alle andre med inn i kampen! Om det er nok, vet jeg ikke, sa Elvestuen som fremholdt at vi kan sove godt om natten.  -Men, fordi målet beveger seg hele tiden, må vi fremover, minnet han forsamlingen om.

Selv om statsråden understreket alvoret i situasjonen, var møtet på ingen måte dommedagspreget. Fokuset gikk på løsninger, såvel politiske som praktiske for innbyggerne. Geofysiker Veslemøy Klavenes-Berge viste hva hver enkelt av oss kan og må bidra med i klima- og miljøkampen. Og konkrete tiltak ble løftet frem i paneldebatten som ble ledet av stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas.

Byfjorden og Aulielva

-Det er viktig at folk får et forhold til fjorden, understreket Venstres ordførerkandidat Suzy Haugan i Tønsberg i paneldebatten. Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal fulgte opp med en oppfordring til statsråden om å se på hvordan staten kan bidra til å få renset opp i Aulielva.

-En renere elv vil også gi oss en renere byfjord i Norges eldste by. Det trenger vi, sa Lise L. Mandal.  Suzy Haugan minnet på sin side om at de har klart det både i Drammen og i Mjøsa. -Hvorfor klarer ikke vi å løse problemet med Aulielva? Det handler om rensing og utvasking, spurte hun.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen svarte med å peke på arbeidet regjeringen har igangsatt for rensning av Oslofjorden. Det finnes mange planer, som f.eks. vannforvaltningsplaner. Nå har Stortinget gitt sin tilslutning til en helhetlige plan for å knytte alt dette sammen. Målet er å få en god, bærekraftig bruk av fjorden. Den helhetlige planen for Oslofjorden gjelder fra svenskegrensa til Agder. Statsrådens har som mål at den skal være ferdig innen sommeren 2020.

Oslofjorden

På oppstartkonferansen for den helhetlige planen for Oslofjorden 19. november 2018 uttalte statsråd Elvestuen blant annet dette:

-Oslofjorden har vært i en voldsom utvikling de siste 100 årene. Mye av det har vært positivt. Det er slutt på mye av den forurensningen som tidligere var helt vanlig – vann og avløp, kloakk, avfallsplassen på Langøya som gikk rett i fjorden.  Samtidig har trykket på fjorden økt etter hvert som befolkningen øker. Landbruket, klimaendringer, mye mere folk og fritidsfiske er noe elementer. Og- ingen fjord har flere småbåter.  I stortingsvedtaket står det at Oslofjorden både er matfat, rekreasjonsområde, trafikkåre og kulturminne. Derfor trengs det en helhetlig plan Spørsmålet er hvordan vi håndterer alle de kryssende hensynene i en fjord som brukes av så mange til så forskjellige ting. Planen skal ha som mål å oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv, og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Her kan du lese hele innlegget til statsråden den gangen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helhetlig-plan-for-oslofjorden/id2619868/

 Innbyggerne

Viktigheten av at innbyggerne opplever at det lønner seg å velge klimariktige løsninger, ble understreket av flere i paneldebatten. F.eks. at bussen må komme frem i et kollektivfelt slik at bilistene som står i kø, ser forskjellen. Bussene må gå ofte nok og ha en billettpris så lav at folk velger den.

Både Tønsberg og Færder kommuner har egen Klima- og energiplan. De gir retning for politikken som skal føres. I debatten ble betydningen av å legge til rette for gode kollektivløsninger og boområder understreket. Kommunenes og fylkeskommunenes makt som innkjøpere ble understreket av flere talere. Likedan betydningen av jordvern og samarbeid med bøndene om rensing av plantedekke mellom jordbruksjord og vassdrag. For vannkvaliteten i Aulielva bekymrer. Den renner ut i byfjorden som igjen er en del av Oslofjorden.

I panelet deltok: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, fylkesvaraordfører i Vestfold fylkeskommune, og førstekandidat til fylkestinget, Kåre Pettersen (V), ordførerkandidat for Tønsberg Høyre, Lise Mandal (H), ordførerkandidat for Tønsberg Venstre, Suzy Haugan, 2. kandidat Marion Berg, Færder Høyre (H), Per Espen Fjeld, Færder Venstre (V), og fylkeskandidat for Unge Høyre, Karoline Aarvold. Ordstyrer var stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H).