Lene L. Kjølner: "Jordvern er en samfunnssak"

"Vestfold er som kjent et viktig kornkammer og grønnsakshage for hele Vestfold. Jordvern er en samfunssak- og godt er det", understreket Høyres Lene L. Kjølner i bystyret i kveld. Foranledningen var bystyrets behandling av veileder til utarbeiding av matjordplan i plansaker.


"I HØYRE TENKER VI AT Å BYTTE FLERE ORD I DETTE DOKUMENTET FRA ”BØR” TIL ”SKAL” ER EN UNØDVENDIG PRESISERING. VI MENER VI ER GODT NOK SIKRET SLIK DET STÅR – OG MED DEN NYE BEVISSTHETEN PÅ JORDVERN SOM HAR DUKKET OPP DE SISTE ÅRENE – SER VI PÅ VEILEDEREN SOM STERKT NOK FORMULERT. I DAG HAR VI GODE INTENSJONER NÅR DET GJELDER JORDVERN OG VIKTIGHETEN AV Å TA VARE PÅ DYRKA OG DYRKBAR MARK, SAMT HA REGLER FOR FLYTTE JORD DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

DETTE ER DESSUTEN EN VEILEDER, OG NORMALEN I EN VEILEDER ER IKKE SKAL-REGLER. DETTE ER HELLER INGEN HØRING.
I HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG AREAL FIKK VI/HØYRE FLERTALL FØLGENDE ORDLYD, NETTOPP FORDI VI VILLE HA EN VISS ØKT KONTROLL: ”UTVALGET BER OM JEVNLIG TILBAKEMELDING PÅ HVORDAN MATJORDPLANEN FUNGERER.” OG DETTE KOMMER VI ALTSÅ TIL Å FÅ.

MED ET BYTTE AV ORD FRA ”BØR” TIL ”SKAL” VIL TØNSBERG KOMMUNE FÅ STRENGERE REGLER ENN NABOKOMMUNENE. DET MENER VI ER LITE PRODUKTIVT OG I VÅR DISFAVØR NÅR DET GJELDER Å TILTREKKE OSS BLANT ANNET NÆRINGSLIVET. DET ER HELLER INGEN GOD GRUNN FOR NOEN FORSTERKNING AV TEKSTEN – OG DERFOR VI VIL GÅ FOR RÅDMANNENS INNSTILLING".