Ikke vannscooterforbud

Bystyremedlem Ellen Lian (H)

Ellen Lian fra Høyre er fornøyd. Det blir ingen lokal ordensforskrift om vannscooterbruk. Her er hennes innlegg i bystyret denne uka:

«I fjor ble det gjort et «hastevedtak» med 14 dagers høringsfrist midt i ferien.  Hvorfor?

Vi ba om at det ikke skulle lages regler fordi noen syns, eller ikke liker eller noen tror, men at vi derimot avventer og ser om dette virkelig ville være et problem? 

Vi mente i fjor og mener nå  at vannscooter skal likebehandles med andre småbåter.

Vi er enig i at vannscooter-bruk evalueres til høsten og at man da får en sak på dette. Eventuelle vedtak som skal gjøres baseres på fakta og ikke synsing.

Vi i Høyre er særdeles glad for  rådmannens innstilling i denne saken.  Dette samsvarer med vårt forslag i bystyret i juni i fjor. Vi går altså for rådmannens innstilling, sa Lian.

Her er rådmannens innstilling: 

1. Tønsberg kommune utarbeider ikke lokal ordensforskrift etter havne- og farvannsloven med særskilte bestemmelser om vannscooterbruk.

2. Tønsberg kommune vil følge utviklingen i båtbruken (herunder vannscooter) fremover, samtidig som man avventer klargjøring av regelverket.

3. Rådmannen bes legge frem saken på nytt høsten 2018 for å evaluere bruken av vannscootere sesongen 2018.

4. Midlertidig forskrift av 7.7.17 oppheves, og tidligere lokal forskrift 26.3.98 nr 299 om bruk av og orden i havner gjøres igjen gjeldende.