Ordfører Petter Berg (H): Tidenes største samferdselsløft for Tønsberg-regionen

Ordfører Petter Berg (H) fotografert på medlemsmøtet om ny fastlandsforbindelse til Tønsberg og Færder Høyre sist vinter.

-Politikk er det muliges kunst! Vi valgte å være løsningsorienterte. Ikke plassere oss i skyttergravene, men anstrenge oss for å være konstruktive. Tønsberg-regionen trenger et nytt helhetlig transportsystem. Muligheten var nå! Og da fylkeskommunen strakk seg langt for å kompensere for svakhetene ved broa i forhold til tunnel, valgte vi å si ja!


Slik oppsummerer Tønsbergs ordfører Petter Berg (H) prosessen frem til enighet, etter å ha underskrevet intensjonsavtalen for blant annet en ny fastlandsforbindelse tidligere i dag. Dermed er saken som har ridd Tønsberg-regionen som en mare i flere tiår, et langt skritt nærmere en løsning. Ordføreren leder Tønsbergs forhandlingsutvalg som forøvrig består av varaordfører og opposisjonsleder. De tre er samstemte.

Petter Berg sparer ikke på godordene når han forklarer hva intensjonsavtalen betyr for Tønsberg-regionen.   -Historisk både for Tønsberg-regionen og miljøet. Avtalen inneholder så mye mer enn en veipakke. Vi snakker om et helhetlig- og bærekraftig transportsystem som setter Tønsberg i førersetet regionalt. Det største samferdselsprosjektet her lokalt gjennom tidene. Det kan kun sammenlignes med E18-utbyggingen.  Samtidig som vi får gode løsninger for gange, sykkel og kollektivtrafikken.

Berg legger ikke skjul på at forhandlingene hos Fylkesmannen har vært krevende. Mandatet fra bystyret i begynnelsen av desember var klart.  Et stort flertall ønsker fortsatt en senketunnel. Men, var ikke det mulig å oppnå det overfor fylkeskommunen, skulle forhandlingsutvalget fremforhandle en avtale som sikret økonomiske tilskudd fra fylkeskommunen, der hvor en broforbindelse ikke leverer like godt på kravene som en senketunnel.

Og når fylkeskommunen må betale over en halv milliard kroner i tilskudd, kunne representantene fra Tønsberg og Færder signere intensjonsavtalen. Nå skal avtalen behandles i de respektive kommunestyrene og fylkestinget. Berg er optimist!

-Nå ser vi slutten på en strid som har lammet vårt lokalsamfunn i flere ti år, splittet familier og venner, og kostet enormt med tid og ressurser. Egentlig kan vi ikke få brukt store nok ord for at denne avtalen er signert, sier han.

Enkeltprosjekter

For Tønsbergs ordfører er det avgjørende viktig at intensjonsavtalen ikke bare består av en ny tverrforbindelse i form av bro mellom Ramberg og Smørberg. Men også mange enkeltprosjekter, ikke minst på kollektivområdet med nye løsning for gange, sykkel og kollektivtrafikk. -Samlet vil dette sette oss i stand til å møte fremtidens trafikkutfordringer. Næringsutviklingen vil skyte fart gjennom bedret fremkommelighet. Intensjonsavtalen bidrar kraftig til en positiv utvikling av regionen vår og til at vi oppfyller målene i Norsk Transportplan. Der forutsettes det at trafikkveksten skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport, opplyser ordfører Berg.  

Ferdig om seks år

Straks beslutningene er fattet, settes planleggingen av både broa og de mange enkelttiltakene i gang. Selve fastlandsforbindelsen har en planleggingsperiode på rundt tre år, og en tilsvarende anleggsperiode. Først når de nye løsningene står ferdig, vil bommene komme på plass. Hvor, er det enda ikke tatt stilling til.  Berg sier at målet er å få til en tilsvarende finansiering som man fikk for E18 med nedbetaling over 20 år til markedsrente.

Innbyggerne

Ordføreren er opptatt av at innbyggerne skal få tid til å venne seg til endringene som kommer. -Mange små endringer over tid vil gi folk anledning til å venne seg til de nye trafikkmønstrene og endre sine egne vaner. Ved å innføre sambruksfelt som et alternativ til kollektivfelt, blir bilistene belønnet for å ha med passasjerer.  Jeg tror også at flere vil bli fristet til å ta bussen når de ser hvor greit den kommer frem i det prioriterte feltet. 

 Tidenes kollektivløft

Tønsberg ligger i dag på suverent på toppen av kollektivtilbudet i de store Vestfold-byene. Og med denne pakka mener Berg at utviklingen vil skyte fart. - Vi får nye sikre gang- og sykkelveier- og kollektivløsninger. F.eks. legges det opp til egne prioriterte felt for kollektivtrafikken over Kanalbroa, i Presterødbakken og over Semslinna. Pluss en ny gangbro mellom Tønsberg og Kaldnes.

Redusert sentrumstrafikk

Å redusere biltrafikken gjennom Tønsberg sentrum er avgjørende viktig for byens ordfører. -Her leverer bro dårligere enn tunnel. Derfor har vi lagt inn så mye som mulig av avbøtende tiltak. Poenget er å jevne ut forskjellen i trafikkbelastningen over Kanalbrua og dermed bysenteret. Blant annet legges det opp til et nytt parkeringsanlegg på Kaldnes-siden av Kanalen og en ny gangbro over til sentrum. I tillegg kanaliseres trafikken fra Nøtterøy til Ringveien mot Kilen. Og det ene feltet over Kanalbroa blir sambruksfelt.

Et annet tiltak er stenging av Nedre Langgate for gjennomgangstrafikk. Dermed åpnes det for en byutvikling mange har sett frem til. Øvre og nedre bydel koples sammen. I dag er byen delt i to av gjennomgangstrafikken.  

Vest for byen

Også innkjørselen til sentrum fra vest bedres betydelig. Det legges opp til en firefelts vei fra Kjellekrysset til E18. I det opprinnelige forslaget stoppet firefeltsveien ved Jarlsberg.  Og endelig er finansiering av en helhetlig løsning av Hogsnesbakken sikret.

For å unngå å belaste RV 303 med trafikk, føres brotrafikken helt ned til Jarlsberg uten muligheter for avkjøring til Vear.  Dermed blir trafikken ledet rett ut på Semslinna. Vi har med andre ord gått bort fra den opprinnelige planen om å føre trafikken rett inn i Bekkeveien og opp mot RV 303, noe som ville ført til en helt urimelig belastning for Vear.

Gledelig nok finansieres nå både firefelts vei fra Kjellekrysset til E18 og en ny Hogsnesbakke gjennom Bypakka. 

-Oppsummert legger vi frem et forslag til en helhetlig transportplan for bystyret. Vi snakker ikke lenger om bare et veiprosjekt, men om en satsing som skal bringe Tønsberg-regionen videre i en veldig positiv retning. Ikke minst miljømessig, avslutter ordfører Petter Berg (H).