Høyre glad for Maier Arena-vedtak

Høyre er glad for at bystyret i går støttet rådmannens innstilling i saken om utendørsbane på Maier Arena. Konkret handlet det om å utvide den økonomiske rammen slik at hele prosjektet kan realiseres. UKIFs innstilling på at sommerbruken skulle utredes ytterligere, ble også vedtatt. 


I desember 2015 vedtok bystyret i sak 163/15 anleggsplan for 2016-2019 hvor Maier Arena  var en av tre store anlegg som skulle prioriteres.

I sak 043-16 ber UKIF om en utredning av hel utendørsbane, dvs en skøytebane med is på både indre og ytre bane.  Resultatet av den utredning ble lagt frem som sak på bystyremøte i går 13/9.

De siste årene har det vært vanskelig å få laget god is på Maier Arena og det har gått utover både organisert idrett og fri bruk av skøytebanen.  Det er derfor viktig for både idretten, skolene og ikke minst i forhold til et folkehelseperspektiv at vi legger til rette for at de som ønsker å bruke skøytebanen får gode forhold.

Tønsberg kommune har et ansvar for at elevene i kommunen har tilgang til gode muligheter for å å lære å stå på skøyter. Mange av kompetansemålene i læreplanen for kroppsøvning, på alle trinn, kan dekkes opp ved skøyteaktivitet og på 7. trinn er skøyteferdigheter en del av kompetansemålet.

Med is på indre bane vil flere kunne benytte seg av banen samtidig på både dagtid og kveldstid. Det kan være organisert idrett på ytre bane, mens indre bane kan brukes av publikum på en trygg og god måte.  Is på indre bane vil altså øke tilgang på isflate for alle som ønsker å stå på skøyter.

UKIF har bedt om en utredning på sommerbruken slik at vi ikke på nåværende tidspunkt låser oss til hvilke type dekke som skal legges. Det må utredes slik at vi får en best mulig utnyttelse av flaten på sommerstid.

Høyre mener at Maier Arena er en av de største folkehelseanleggene vi har i tillegg til svømmehallen og at den skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke skøyter som aktivitet enten det er organisert eller ikke.