Tove smiler: Akutt oppgradering av veier på Vear- busstilbudet var i fare

De dårligste kommunale veiene og gang-og sykkelstiene på Vear får akutt oppgradering med nytt asfaltdekke. Dette ble klart i kveld da bystyret omdisponerte 5 millioner kroner til formålet. I følge Høyres Tove Rise Kværne er enkelte av veiene på Vear så dårlige at busstilbudet kan stå i fare om ikke veiene får nytt asfaltdekke.

Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder, understreket også nødvendigheten av at de dårligste veiene blir asfaltert før de går i stykker. Ikke minst for å opprettholde bussforbindelsen. At Vear med dette blir prioritert utenom prioriteringslisten for hele kommunen, forklarte han med at Tønsberg først var blitt kjent med kvalitet på veiene etter at Vear ble en del av kommunen 1.1.2017.   -Rådmannen fortjener ros for å ha funnet pengene, sa Sørdalen.

Bevilgningen hentes fra ubrukte investeringsmidler til gang/sykkelvei fra Bjellandåsen til Manum. Et prosjekt det ikke lenger er aktuelt å gjennomføre. I rådmannens saksutredning anslås behovet til ca. 4.3 millioner kroner.

Glede på Vear

Som bystyrets eneste folkevalgt fra Vear la ikke Tove Rise Kværne skjul på hvor viktig denne saken er for henne og alle som bor på Vear. Hun var tilsvarende fornøyd da det ikke lykkes Venstre å utsette saken, og bystyret sa ja til å bevilge pengene.

I sitt hovedinnlegg la Tove vekt på at standarden på kommunale veier på Vear har forfalt de siste årene. Hun berømmet rådmannen for å få funnet ubrukte midler fra et ikke gjennomførbart gang- og sykkelstiprosjekt fra Hogsnes til Sem skole.

-Det er viktig å presisere at elevene på Hogsneåsen og Bjellandåsen skal sikres en god og trygg skolevei til Vear skole. Dette må selvfølgelig få topp prioritet når ny Fv303 skal bygges ut, og det må gjøres ytterligere infrastrukturtiltak for skoleelevene, sa Tove og fortsatte:

-Dagens situasjon på gang/sykkelstier og veier får konsekvenser for alle som sykler til skolen og for busstraseene – spesielt i Bekkeveien. -Det går i dag 80 avganger i Bekkeveien, som er en viktig kollektivtrase for alle som bor på nedre del av Rakkevik. Dersom bussene slutter å kjøre her pga dårlig veistandard vil innbyggerne i dette området få ca. 1,5 km til bussen og da vil konsekvensen blir at de velger privatbil, advarte hun og pekte på at det dårlige asfaltdekket i dag fører til at billettmaskinene rister i stykker og batteriene faller ut.

-Som rådmannen påpeker er det rett og slett er utrygt å sykle på disse stedene. Og dette er svært alvorlig, ettersom de fleste elevene ved Vear skole sykler til skole av skolens 357 elever. Dersom ikke dette gjennomføres nå er jeg redd veiene vil bli mye verre etter vinter og tele – og at de økonomiske konsekvensene blir mangedoblet, understreket Tove Rise Kværne som la frem følgende informasjon om antall som bruker busstilbudet på Vear:

 

Ant påstigning

Rakkevikveien

350

Rakkevik

817

Glanutveien

313

Vearveien

932