Ida Helèn (H): "-Det skal bli enklere å utvikle eiendommer i Tønsberg"

-Det skal bli enklere å utvikle eiendommer i Tønsberg.  Så vel for innbyggere, utbyggere, administrasjonen og politikere.  Dette sa Høyres representant i UBA, Ida Sakshaug, i bystyret kveld under debatten om oppheving av gamle reguleringsplaner. Enstemmig ble i alt 57 eldre reguleringsplaner vedtatt opphevet. 10 planer ble delvis opphevet. Totalt har kommunen vel 400 reguleringsplaner.    


Her er Ida Helen Sakshaugs innlegg i sin helhet:

-Administrasjonen har gjort en stor og god jobb med å gå igjennom mange av de eldre reguleringsplanene i kommunen vår. Dette vil på mange måter gi både innbyggere, utbyggere administrasjonen og politikere en enklere måte å kunne utvikle sine eiendommer.

Vi har i dag ca 402 reguleringsplaner inkludert 22 på Vear, og det sier seg selv at noen av disse er gammeldagse sett ut ifra endringer i plan og bygningslov og ny kommuneplan. Det er tidkrevende men nødvendig å oppheve helt eller delvis en del av disse. I dag opphever vi 57 i sin helhet og 10 delvis.

Reguleringsplaner er kart over ulike avgrensede områder i kommunen, som viser fremtidig grunnutnyttelse. I tillegg til kartet ligger det ofte med bestemmelser for området, og i flere av de planene vi opphever i dag ligger det bestemmelser som er lite hensiktsmessige for dagens situasjon.

For eksempel

  • Bygningsrådet skal godkjenne farger på hus og gjerder..
  • Eller at ingen tomter må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn virker sjenerende for naboer..
  • Eller at alle garasjer og uthus ikke skal overskride 35m2..

I dag er det jo lov etter pbl å bygge både garasje og uthus inntil 50m2, uten å søke bygningsmyndighetene.

 

Derfor blir man i mange tilfeller nødt til å dispensere fra bestemmelser. Allikevel er dispensasjoner en større administrativ prosess- noe som er resurskrevende.

I merknadene fra innbyggere i kommunen er det utrykt bekymring til dette med fortetting av ulike eiendommer. Man ser utbyggere som ønsker å utnytte eiendommer i høyest mulig grad. Det er etter Høyres oppfatning derfor viktig å ha en strategi rundt dette tema som vil være en del av kommuneplanens rullering.

 Vi gleder oss til et slikt arbeid, og oppfordrer rådmannen til å ha en god prosess rundt hvilke områder vi skal fortette, og hvor vi bør være varsomme og bevare hustyper og særpreg.

Det bør også være en god prosess for innbyggernes innspill og synspunkter, sa Ida Helen Sakshaug.