Ole Sverre Lund (H) etterlyste korrigerende tiltak fra rådmannen etter budsjettoverskridelser

-Jeg mener det blir for enkelt når rådmannen bare peker på en mulighet, nemlig å redusere overskuddet. Dette uttalte Høyres Ole Sverre Lund under bystyrets behandling av perioderapporten forleden. Lund etterlyste forslag til korrigerende tiltak ved samlet merforbruk. -Tiltakene skal beskrive konsekvensene for tjenestetilbudet, samt økonomiske konsekvenser for kommunen, understreket Lund som henviste til økonomireglementet.Prognosen pr. august viser et forventet samlet netto merforbruk i 2017 på 18 mill. kroner. Rådmannen opplyser at konsekvensen vil være at budsjettert overskudd på 45 mill. kroner derved blir redusert til 27 mill. kroner.

Her er Ole Sverre Lunds innlegg i sin helhet:

Innlegg i Tønsberg bystyre 18.10.2017 – Sak 117/17: Perioderapport 2 – 2017

Ordfører!

Mitt innlegg må ses i sammenheng med sak angående revidering av økonomireglementet som vi skal behandle litt senere i kveld.

Høyre støtter formannskapets innstilling som er identisk med rådmannens anbefaling og derved de budsjettendringer som foreslås. Vi vil imidlertid peke på et forhold som vi ber rådmannen om å hensynta ved utarbeidelse av kommende perioderapporter.

Prognosen pr. august viser et forventet samlet netto merforbruk i 2017 på 18 mill. kroner. Rådmannen opplyser at konsekvensen vil være at budsjettert overskudd på 45 mill. kroner derved blir redusert til 27 mill. kroner.

 I henhold til pkt. 2.1.3 i økonomireglementet skal rådmannen samtidig med framleggelse av perioderapporten komme med forslag til korrigerende tiltak hvis rapporten viser et samlet merforbruk. Tiltakene skal beskrive konsekvensene for tjenestetilbudet, samt økonomiske konsekvenser for kommunen.

Spørsmålet er om rådmannen har gjort det i denne perioderapporten?

Perioderapporten viser at kommunen har store utfordringer og at det forventes økonomiske avvik i forhold til vedtatt budsjett innenfor flere tjenesteområder. Størrelse på avvikene framkommer, det framkommer innenfor hvilke tjenesteområder avvikene er og hva som er årsakene til disse avvikene.

 Jeg kan vanskelig se at rådmannen i rapporten har framlagt forslag til korrigerende tiltak som vi folkevalgte gis mulighet til å ta stilling til.

Rådmannen opplyser imidlertid at det er igangsatt tiltak for å få ned merforbruket inneværende år og at det er identifisert potensiale for mulige kostnadsreduksjoner.

Høyre ber om at rådmannen i kommende perioderapporter opplyser mulige inntekstøkende og/eller utgiftsreduserende tiltak som rådmannen mener kan gjennomføres for å unngå eller redusere netto merforbruk og konsekvenser for kommunen og brukerne ved å gjennomføre tiltakene.

Så får det være vårt ansvar som folkevalgte å ta stilling til om tiltakene skal gjennomføres eller ikke.

 Jeg mener det blir for enkelt når rådmannen bare peker på en mulighet, nemlig å redusere overskuddet.

 Ole Sverre Lund (H)